Fred A. Mürer orienterte styret i Helgelandssykehuset at det er noe bedring når det gjelder pakkeforløp prostata, som er en utfordring for helseforetak i Helse Nord, men også når det gjelder pakkeforløp tykk- og endetarmskreft i Helgelandssykehuset.

– Bedringen er liten. Flaskehalsen er som før operasjonskapasiteten ved Nordlandssykehuset. Dette rammer ikke bare pasienter ved Helgelandssykehuset, men også ved Nordlandssykehuset, orienterte medisinsk direktør Fred A. Mürer og fortsatte:

– Vi har god dialog med Nordlandssykehuset i denne saken, og ser i samarbeid på om det er noen måter Helgelandssykehuset kan avlaste Nordlandssykehuset for å bedre operasjonskapasiteten. Ingen av oss er fornøyd med situasjonen slik den er, for denne pasientgruppa.

Pakkeforløp kreft anbefaler frister for behandlilng av kreftpasienter, og målet er at minimu 80 prosent av pasienter med tarmkreft skal gjennomføre et løp innen fristene som er satt. Da Helse Nord i oktober i fjor midlertidig flyttet tarmkreftkirurgien ut av Helgelandssykehuset, ble operasjonskapasiteten for denne gruppa som en konsekvens redusert. Dette adresserte medisinsk direktør Fred A. Mürer overfor styret i Helgelandssykehuset på møtene i april og mai i år.

Bare 40 til 45 prosent av pasientene med tykk- og endetarmskreft fra Helgeland får gjennomført pakkeforløpet innen standard tid. Rana Blad har over tid rettet søkelyset på dette.

Helsetilsyn og flytting i oktober 2020

Helse Nord fattet beslutningen om å flytte tarmkreftkirurgien ut av Helgelandssykehuset 15. oktober 2020, etter at Helgelandssykehusets administrerende direktør 12. oktober midlertidig flyttet disse operasjonene fra avdelingen hun er øverste leder for i Sandnessjøen, til avdelingen sin i Mo i Rana. Dette fikk hun støtte av styret i Helgelandssykehuset til å gjøre.

Få dager tidligere, 8. og 9. oktober hadde Statens Helsetilsyn vært på stedlig tilsyn i Sandnessjøen på grunn av funn i fagrapporter som mente høy dødelighet 100 dager etter tarmkreftoperasjoner i perioden 2016 til 2019 ga grunn til bekymring.

– Hvor mange tarmkreftpasienter er det som har fått forlenget behandlingstid på grunn av situasjonen, ville brukerrepresentant Anne Lise Brygfjeld ha svar på. Hun hadde levert spørsmålet skriftlig for å sikre at foretaksledelsen stilte forberedt.

– 29 pasienter har siden 1. januar i år og ut august fått forlenget 0F4-tiden. For en del av disse pasientene er forlengelsen på noen dager, men anbefalt tid er anbefalt tid. Vi er ikke fornøyd med økt behandlingstid, og jobber sammen med Nordlandssykehuset for å unngå det, svarte medisinsk direktør Fred A. Mürer.

Det er flere tidsintervaller i pakkeforløpet som pasienten går gjennom. OF4 er det totale pakkeforløpet (OF4). Undergruppen 0F2 er den tida som går fra henvisning til det tas en beslutning om behandling. OF3 er tida fra beslutning om behandling er tatt til behandling iverksettes.

Helgelandssykehuset har tidliger opplyst at den største årsaken tilreduksjonen i gjennomføringsgraden, er den tida det tar fra beslutningen er tatt til operasjon er gjennomført.

– Det er ikke greit

Eva Monica Hestvik var en av tre styremedlemmer i Helgelandssykehuset som tok protokolltilførsel i det ekstraordinære foretaksmøtet der Helse Nord flyttet tarmkreftkirurgien ut av Helgelandssykehuset i oktober i fjor. Hun har flere ganger stilt seg kritisk til situasjonen som har oppstått i kjølvannet av denne avgjørelsen.

– Jeg må kommentere dette med kreftbehandlinga. Jeg vet at det er utenfor styret i Helgelandssykehusets hender, men vi fikk anbefaling fra administrasjonen, vi gjorde et vedtak i dette styret. Vi kunne hatt ei kreftbehandling på Helgeland som var medisinsk forsvarlig og vi har det ikke. Det er politiske årsaker som gjør at det er flyttet, innledet Hestvik og fortsatte tydelig berørt:

– Jeg synes det er helt grusomt at det går utover mennesker den behandlinga vi får. Det går skikkelig inn på meg. Jeg hadde bare lyst til å si det, for jeg sitter i et styre der vi ikke får lov til å gjøre det vi mener er rett fordi vi blir overstyrt, og det er ikke greit.

Som du sier, styret i Helse Nord har gjort de vedtakene de har gjort. De ligger der, og så er dette nå til behandling i Helse Nord. Vi avventer endelig sluttbehandling av den saken der, så får vi komme tilbake, kommenterte styreleder Arne Benjaminsen.

Brukerrepresentant Anne Lise Brygfjeld ville vite når den regionale kreftplanen som Helse Nord har bebudet, kan forventes ferdig.

– Jobbes med tanke på bedring

– Vi har hatt spørsmålet oppe før, og fikk da til svar at ventetida for gjeninnføring av tarmkreftkirurgien til Helgeland og kreftplanen sees i sammenheng. Det er bakgrunnen for at Brukerutvalget spør. Det er ikke bra at 29 pasienter ikke får behandling innenfor fristene som er satt i pakkeforløp, presiserte Brygfjeld og ta til med trykk:

– Vi håper på bedring.

Medisinsk direktør i Helgelandssykehuset sluttet seg til det, og påpekte at det nå jobbes langs flere akser for å bedre situasjonen.

– Vi har fått opplyst av Helse Nord at den regionale kreftplanen forventes styrebehandlet i desember. Det har pågått et arbeid internt i Helgelandssykehuset for å få kreftkirurgien tilbake til Helgeland. Vi samarbeider nå med Nordlandssykehuset for å løse flaskehalsproblemene for å få flere av pakkeforløpene gjennomført innen anbefalt tid, sa Fred A. Mürer og fortsatte:

– Vi klarer nok ikke alle, men anbefalt tid er der av en grunn.

– Dette er ei sårbar gruppe, og det er også etiske spørsmål knyttet til dette, kommenterte Anne Lise Brygfjeld.

Dette har skjedd

 • 31. august 2020 blir konklusjonene i de eksterne rapportene ble kjent gjennom Rana Blad.
 • Samme kveld informerer Helgelandssykehuset sine ansatte om følgende, med referanse til de eksterne rapportene som er gjort på oppdrag fra administrerende direktør i Helgelandssykehuset: «Dessverre viser rapporten funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter. Vi kommer til å melde forholdene til Helsetilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre trygg pasientbehandling».
 • 1. september innkaller Helgelandssykehuset til ekstraordinært styremøte på Skype.
 • Rapporten fra St. Olavs hospital, som Helgelandssykehuset mottok 20. juni, uttaler: "(...) en del av forholdene rundt enkeltoperasjoner i Sandnessjøen er av en slik art at man vil anbefale at forholdene vurderes av tilsynsmyndigheten, og da i første omgang Helsetilsynet»
 • 1. september, dagen etter at Rana Blad omtalte konklusjonene i rapportene, blir forholdene meldt til Fylkesmannen som anbefaler å varsle Helsetilsynet.
 • 5. september meldes saken til Statens helsetilsyn, som umiddelbart starter innledende analyser på dokumentene som sendes inn.
 • 10. september melder Helsetilsynet at de kommer på stedlig tilsyn til Helgelandssykehuset. Det skjer 8. og 9. oktober.
 • For øvrig:
 • 24. august får et eksternt PR-byrå tilgang på de tre fagrapportene, i usladdet versjon.
 • 25. august blir Helse Nord orientert om innholdet i rapportene.
 • 27. august blir Helgelandssykehusets styreleder informert.
 • Mandag 12. oktober avgjøre administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir at det ikke skal utføres tarmoperasjoner i Sandnessjøen fram til uke 2 i 2021.
 • Helgelandssykehusets styre innkalles til ekstraordinært møte for å bli orientert samme ettermiddag.
 • Helse Nord innkaller eget styre til ekstraordinært møte for å bli orientert torsdag 15. oktober. Samme formiddag er styret i Helgelandssykehuset innkalt av Helse Nord til foretaksmøte.
 • Onsdag 14. oktober om ettermiddagen sendes sakspapirene til styremøtet i Helse Nord ut. Her foreslår administrerende direktør Cecilie Daae å flytte tarmkreftkirurgien bort fra Helgelandssykehuset, til Nordlandssykehuset Bodø. I utgangspunktet skal det være midlertidig, i påvente av at regional kreftplan, som det jobbes med, ferdigstilles. Det skjer etter planen våren 2021.
 • Torsdag 15. oktober vedtar et enstemmig Helse Nord styre å følge innstillinga fra administrasjonen, og flytter midlertidig tarmkreftkirurgien til Nordlandssykehuset Bodø.
 • Samme ettermiddag var det foretaksmøte mellom Helgelandssykehuset og Helse Nord, der vedtaket ble videreformidlet fra styreleder i Helse Nord, Renate Larsen til styreleder i Helgelandssykehuset, Arne Benjaminsen.
 • Tre representanter i Helgelandssykehusets styre, tok protokolltilførsel på vedtaket.
 • 18. november bekrefter Helgelandssykehuset at fagsjef Ida Bukholm har sagt opp sin stilling.
 • Selv opplyser Ida Bukholm at vilkåret for å si opp, var at foretaksledelsen skulle informere om at de hadde bedt henne gjøre det med bakgrunn i en epost hun som fagsjef hadde sendt til Helsetilsynet 16. september, uten å legge ledelsen på kopi.
 • Nå bestrider Bukholm gyldigheten av oppsigelsen, og har koblet inn legeforeningen.
 • Fagsjefen ved Helsetilsynet bekrefter at informasjonen gitt er relevant for tilsynet som pågår.
 • 3. desember 2020: Nordland politidistrikt henlegger anmeldelsen de mottok i begynnelsen av september 2020 for mulig brudd på taushetsplikten hos Helgelandssykehuset. Bruddet skulle bestå i at en intern rapport knyttet til tarmkirurgi var gitt til media, herunder Rana Blad. Avisartikkelen er vurdert til ikke å inneholde opplysninger som er personidentifiserende. Innholdet i rapportene er vurdert å være i nedre sjikt av hva som kan omtales som personidentifiserende helseopplysninger

 • 13. januar innvilger Helgelandssykehuset innsyn i sluttrapporten fra den eksterne faggruppa, med representanter fra UNN, St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus. De står nå samlet om konklusjonene, der det blant annet er avdekket alvorlige avvik ved begge sykehusene. Det framholdes likevel at kvaliteten på tarmkreftkirurgien har vært vesentlig bedre i perioden 2016 til 2019 ved sykehuset i Mo i Rana, enn ved enheten i Sandnessjøen.