Kuttene i brannberedskapen er ikke grundig nok utredet. Det mener brannsjef Frode Thomassen. Og når brannsjefen kommer med et så tydelig budskap, er det verdt å spisse ørene. Det tydelige budskapet kom dessverre ikke politikerne for øret, før de enstemmig vedtok å avvikle fire stillinger i tilknytning til vaktsentralen. Planen er å avvikle disse stillingene fra andre halvår, noe som vil gi ei innsparing på 2,15 millioner kroner.

I etterkant av budsjettmøtet, hvor dette ble vedtatt, har både brannsjefen, hovedtillitsvalgt i NITO Rana, Cato Johannessen, og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Rana, Roger Martinussen, kommet på banen og vært tydelige i sin tale.

‑ Dersom vedtaket blir stående, er det rett og slett uansvarlig av Rana kommune. Det skaper en reell utrygghet i Rana. Det er ikke gjort gode forarbeider.

 

Dette er bare noen av de foruroligende uttalelsene de kommer med. Og når de tar i bruk såpass sterke ord, er det heller ikke til å undres over at mange blir engstelige hvis det forholder seg slik at vedtaket vil føre til en svekket brannberedskap.

SVs Hilde Rønningsen forsikrer Ranas befolkning om at de kan sove trygt om natta. De fleste av oss ville nok følt oss tryggere om den forsikringa kom fra brannsjef Frode Thomassen. Det er for så vidt betryggende at politikerne nå trekker fram at kuttene ikke vil bli effektuert før den bebuda ROS-analysen (risiko- og sårbarhetsanalyse) foreligger. Underforstått så vil de reversere sitt eget vedtak, dersom analysen viser at kuttene ikke er forsvarlige.

Det helt åpenbare ville vært å gjennomføre en slik analyse før vedtaket ble fattet. Her har en startet i helt feil ende, og fattet et vedtak uten tilstrekkelig kunnskap.

 

Det helt åpenbare ville vært å gjennomføre en slik analyse før vedtaket ble fattet. Her har en startet i helt feil ende, og fattet et vedtak uten tilstrekkelig kunnskap. Det er lite tillitvekkende. Det som heldigvis er tillitvekkende, er at politikerne over hele den politiske fjøla er klare på at hvis ROS-analysen viser at å ta ned antallet stillinger svekker beredskapen, så vil de se på saken på nytt.

Minimumsbemanninga etter det statlige kravet til lokal brann- og redningstjeneste er i Rana fem mann. Med de fire stillingene knytta til telefonvaktsentralen, har det vært fire lag med seks mann ved brannstasjonen. Når disse fire stillingene fjernes, vil man være nede på minimumsbemanninga.

Nå påpeker brannsjefen at det vil kreve 3,7 årsverk for å dekke inn ferier, sykefravær samt permisjoner, kurs og lignende. Og dermed er det nærliggende å konkludere med at vinninga går opp i spinninga.

Å komme ned på ei minimumsbemanning, som i tillegg til å svekke beredskapen kan vise seg ikke å gi den tilsikta innsparinga, kan umulig være et mål.

Sjefredaktør Marit Ulriksen