Statsadvokaten i Nordland besluttet i går å samtykke til at amerikanske myndigheter overtar hovedansvaret for etterforskingen som norsk politi satte i gang etter flyulykken i forrige uke, hvor et amerikansk fly av typen V-22 Osprey forulykket i Beiarn og hvor fire amerikanske mannskapsmedlemmer omkom, skriver Nordland politidistrikt i en pressemelding.

- Samtykket er gitt etter at amerikanske myndigheter i tråd med NATO SOFA-avtalen tidligere denne uken formelt anmodet om å få overta hovedansvaret. I henhold til denne avtalen skal en slik anmodning etterkommes med mindre særlige grunner taler mot dette. Slike særlige grunner anses ikke å foreligge i denne saken. Sentralt i vurderingen står naturligvis at ulykken omhandler et amerikansk luftfartøy hvor amerikanske borgere omkom. Norske myndigheter ble allerede i løpet av sist helg uformelt varslet om at amerikanske myndigheter ville fremme en slik anmodning. Samtykket gjelder kun for selve kriminaletterforskingen av saken. Ved flyulykker vil det finne sted to parallelle undersøkelser, den ene er kriminaletterforskingen som politiet har ansvar for, den andre er ulykkesgranskingen som havarikommisjonen har ansvar for. Spørsmålet om ansvar for den sistnevnte etterforskingen avgjøres av Statens havarikommisjon uavhengig av spørsmålet om ansvar for kriminaletterforskingen. Norsk politi vil fortsatt ha en rolle i etterforskingen, bl.a. ved å bistå amerikanske myndigheter i sin etterforsking. All etterforsking i Norge må skje i tråd med norsk lovgivning. Norsk politi vil også på eget grunnlag foreta etterforsking for å avklare om noen norske personer eller systemer har hatt noen rolle i tilknytning til ulykken. Det understrekes at det på dette stadiet av etterforskingen ikke foreligger grunnlag for mistanke mot noen norske borgere eller foretak.

- Det at en etterforsking foretas er hovedregelen ved slike ulykker, og politiet har også plikt til å etterforske alvorlige ulykker. En etterforsking har derfor både som formål å avklare om noen kan lastes strafferettslig, samt også avdekke de nærmere årsaksforholdene. Enkelt forklart vil det være slik at amerikanske myndigheter har jurisdiksjon til å etterforske, påtale og iretteføre en sak dersom utenlandske borgere (herunder amerikanske borgere) kan stilles til ansvar, mens norske myndigheter har jurisdiksjon til å etterforske, påtale og iretteføre en sak mot norske borgere eller foretak. Det er derfor ikke helt riktig å si at amerikanske myndigheter har overtatt etterforskingen som sådan. Norsk politi har fremdeles ansvaret for den etterforskingen som retter seg mot norske forhold.

- Både den amerikanske og den norske etterforskingen forventes å henge sammen, og det vil derfor måtte finne sted et samarbeid mellom amerikanske myndigheter og norsk politi. Nordland politidistrikt vil derfor etablere kontakt med den ansvarlige etterforskingsenheten på amerikansk side, står det i pressemeldingen.