– I dag går det mye trafikk på store deler av jernbanenettet. Det sliter ned infrastrukturen, som må vedlikeholdes og fornyes. Alternativet er at strekningene blir dårligere år for år.

Dette forteller Simen Slette Sunde, kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR. De har blitt kritisert av Rana Gruber for å øke avgiften for transport av jernmalm, og selskapet føler seg urettferdig og ulovlig behandlet.

– Flere av jernbanens enkeltsporede strekninger er sprengt kapasitetsmessig. Her går det både persontog og vi har stor pågang fra godstransportører. Nordlandsbanen er blant disse. Transportørene blir subsidiert og betaler langt under markedspris for bruken av landets infrastruktur. Slik vil det fortsatt være etter denne avgiftsøkningen, og trolig i mange år framover, sier Sunde.

Mener kundene må ta regningen

– Vi synes det er flott at Rana Gruber ønsker å bli verdens første produsent av CO2-fri jernmalm. Som eier av den klimavennlige, areal- og energibesparende jernbanen applauderer Bane NOR alle som ønsker å bidra til utslippskutt. Det har imidlertid ingenting med denne avgiftsøkningen å gjøre. Dette beløpet er moderat, selv om prosentøkningen er stor. Prosentøkningen skyldes også at avgiftene tidligere har ligget på et veldig lavt nivå, forklarer Sunde og fortsetter:

– Vi mener derfor at våre kunder må bidra og betale noe mer for den slitasjen de påfører jernbanenettet, og dytte mindre av regningen for vedlikeholdet over på skattebetalerne. Dårligere vedlikehold vil føre til flere forsinkelser og innstilte avganger.

For Rana Gruber er dette snakk om en avgiftsøkning på rundt 450 prosent, eller et beløp på om lag 17 millioner kroner. Sunde peker på tre forhold som legger til rette for denne endringen:

– Det er slutt på geografisk differensiering: Tidligere har selskaper måttet betale mer for å kjøre på strekninger i god stand enn på strekninger i mindre god stand. Dette fordi de får et bedre produkt. Det har derfor kostet litt mer å bruke Ofotbanen enn Nordlandsbanen, fordi Ofotbanen er i bedre stand enn Nordlandsbanen. Dette kalles geografisk differensiering, og det har Jernbanetilsynet bedt oss slutte med, fordi de mener det er i strid med regelverket. Rana Gruber vil fortsatt betale mindre enn jernmalmprodusenter på Ofotbanen, men differansen blir litt mindre hvis denne avgiftsendringen blir innført.

Sprengt kapasitet på Nordlandsbanen

– Tidligere var Nordlandsbanen underutnyttet og hadde mye ledig kapasitet. Da var det naturlig med en rabatt for å oppfordre flere godsselskaper til å frakte sine varer klimavennlig på jernbanen, istedenfor på veiene. Nå har Nordlandsbanen sprengt kapasitet, og det er derfor nødvendig å fjerne denne rabatten, som skulle være midlertidig og tidsbegrenset. Vi planlegger imidlertid ikke å fjerne hele rabatten over natta, men snarere fase den ut over tid, sier Sunde.

– Det brukes mer penger på vedlikehold enn tidligere. De fleste togselskapene opplever derfor økte avgifter i form av økt grunnpris. Ingen av dem vil likevel betale det drift av infrastrukturen faktisk koster. Den regningen tar i hovedsak skattebetalerne gjennom statlige bevilgninger til vedlikehold på jernbanen.

Sundre mener at Rana Gruber har en uproblematisk betalingsevne.

– Staten subsidierer deres leie av jernbanen, og de har en god inntjening. Da blir priselastisiteten lav, og vi mener at avgiftsøkningen ikke vil påvirke etterspørselen. Kapasiteten på Nordlandsbanen er såpass sprengt at vi har måttet si nei til andre transportører.

Rana Gruber har startet en dialog med Samferdselsdepartementet, og Statens Jernbanetilsyn skal nå behandle saken. Deres råd og beslutning vil ha innflytelse på Bane NORs potensielle avgiftsøkning.