Gå til sidens hovedinnhold

Bekymringsmelding fra fagfolk i Helgelandssykehuset Mo i Rana: – Etter flyttinga av tarmkreftkirurgien har ventetida på operasjon i gjennomsnitt nesten tredoblet seg for to av tre pasienter fra Helgeland

Ventetida på operasjon har i gjennomsnitt økt fra 7,3 til 20,3 dager for 66,7 prosent av pasientene fra Helgeland. Fristen i pakkeforløp er fjorten dager, fra beslutning om operasjon er fattet til pasienten er operert. Før Helse Nord flyttet tarmkreftkirurgien ut av Helgelandssykehuset i oktober i fjor, var det bare 2,38 prosent av pasientene som ikke fikk operasjon innen denne fristen.

Det kommer fram i ei bekymringsmelding som fagfolk i Helgelandssykehuset Mo i Rana har sendt til ledelsen i Helse Nord med kopi til foretaksledelsen og styreleder i Helgelandssykehuset, og som Rana Blad har fått innsyn i.

– Som fagfolk med ansvaret for pasienter med tarmkreft har vi sett en urovekkende utvikling i pasientens ventetider etter beslutningen om flytting av tarmkreftkirurgien fra Helgelandssykehuset, skriver to avdelingsoverleger ved Kirurgisk avdeling i Mo i Rana og to pakkeforløpskoordinatorer ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Les også

Ida Bukholm: – Å gå rundt med en kreftsvulst i magen, er en enorm påkjenning. Vi vet at lenger ventetid øker risikoen for spredning

– Flaskehalsen er operasjonskapasitet

De har gjennomgått ventetida i perioden fra 1. januar 2019 til 19. oktober 2020 (perioden før Helse Nord flyttet tarmkreftkirurgien ut av Helgelandssykehuset) og sammenlignet det med tida etter flytting.

Les også

Jeg er litt overrasket over reaksjonene sør for Korgfjellet på at vi tar opp det faktum at Nordlandssykehuset ikke har kapasitet til å operere alle

Det var på styremøtet i Helgelandssykehuset 27. mai det kom fram at tarmkreftpasienter fra Helgeland må vente lenger på operasjon etter at denne kirurgien ble flyttet ut av Helgelandssykehuset, enn fristen for pakkeforløp krever:

– Det vi ser fra oktober 2020 er at det har skjedd en nedgang i gjennomføringsgrad for tarmkreftforløpene for pasienter fra Helgeland. Den største årsaken til reduksjonen i gjennomføringsgraden er den tida fra beslutningen er tatt til operasjon er gjennomført, rett og slett fra beslutningen er fattet til pasienten er operert. Nordlandssykehuset har måttet øke sitt operasjonsvolum for denne typen pasienter mellom 50 og 70 prosent. Flaskehalsen er knyttet til operasjonskapasitet, informerte medisinsk direktør Fred A. Mürer på styremøtet.

Les også

Medisinsk direktør i Helgelandssykehuset: – Nordlandssykehuset har ikke kapasitet til å operere alle tarmkreftpasienter fra Helgeland innen fristene som pakkeforløp kreft krever

Reaksjonene på opplysningene referert i Rana Blad samme ettermiddag, har vært tildels sterke fra pårørende- og brukerrepresentanter, Kreftforeningen, politikere og pasienter.

Administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae svarte blant annet dette på kritikken: «Det er flere årsaker til at kreftpakkeforeløpet ikke når målet om anbefalt tid til operasjon. Som Helgelandssykehuset selv anførte i styremøtet, må de selv sørge for å forkorte utredningstida. Nordlandssykehuset arbeider for å øke den totale operasjonskapasiteten, i et nært samarbeid med Helgelandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)».

Fagfolkene i Helgelandssykehuset reagerer på denne påstanden og viser i bekymringsmeldinga, som også er omtalt i Aftenposten, at utredningstida knapt kan presses mer ned.

Les også

Helse Nord om at tarmkreftpasienter på Helgeland ikke blir operert innen standardfrister: – Vi er ikke fornøyd, men vil forsikre om at pasientene får god og nødvendig behandling

– Prioriterer rask avklaring

– Utredningstida fra pasienten blir henvist til et pakkeforløp og fram til diagnosen stilles, er uendret. Direktøren i Helse Nord oppgir dette som mulig forklaring på fristbrudd. Det er det beviselig ikke. Vi prioriterer rask avklaring av henviste pakkeforløp, og vi erfarer at det i praksis er vanskelig å få presset denne utredningstida mye lengre ned, skriver fagpersonene i bekymringsmeldinga datert 3. juni og forklarer:

– Gjennomsnittlig brukte vi 12,5 dager før flytting og 14 dager etter flytting, fra start pakkeforløp til klinisk beslutning. Altså er tida så godt som uforandret med tanke på utfordringer med Covid-19 situasjonen.

Les også

Pårørende og kreftpasienter vil ikke godta at pasienter ikke får operasjon innen gitte frister: – Når livet er tapt nytter det ikke med erstatningssøksmål

– Tida fra MDT til operasjon har økt betraktelig

Fagfolkene i Helgelandssykehuset påpeker derimot at tida fra tverrfaglig møte med operasjonsbeslutning (MDT) til behandling har økt betydelig.

– Gjennomgangen viser at tida i gjennomsnitt har økt fra 7,3 dager i årene før flytting til 20,3 dager etter flyttinga. Fristen i pakkeforløp fra beslutning om operasjon er fattet til pasienten er operert er fjorten dager, noe vi nå ser ikke overholdes for 66,7 prosent av pasientene. Før flyttinga av tarmkreftkirurgien var det bare 2,38 prosent av pasientene som ikke fikk operasjon hos oss innen 14 dager etter beslutning var fattet, går det fram av bekymringsmeldinga.

Les også

Ranas politiske ledelse reagerer meget sterkt: – Tarmkreftkirurgisaken er en helsefaglig og sykehuspolitisk skandale, og rammer våre pasienter hardt

Praksisen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana har vært å sette opp pasientene til operasjon onsdag uka etter MDT-møtet. Det opplyses å ha gitt en fornuftig balanse mellom behovet for preoperative avklaringer og ønsket om å komme raskest mulig i gang med behandlinga.

For kreftpasienter trekkes ofte ventetida fram som det mest belastende. Dette har pasienter, brukerrepresentanter og fagfolk også presisert overfor Rana Blad, i sine reaksjoner på at flere pasienter fra Helgeland siden oktober i fjor, ikke får operasjon innen fristene for pakkeforeløp.

Les også

Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset i felles uttalelse: Klarte ikke målsettingen, men mener det ikke gir økt risiko for dårligere utfall

– Forventer en plan

– Som fagperson er det fortvilende å se at pasienter, som vi vet kan tilbys et godt tilbud lokalt ikke kommer i gang med behandlingen, skriver avdelingsoverleger ved kirurgisk avdeling og pakkeforløpskoordinatorer i Helgelandssykehuset Mo i Rana.

De viser til kvalitetstallene gjengitt i offentlig statistikk og tre uavhengige utredninger fra Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital og Universitetssykehuset Nord-Norge. Fagfolkene mener gode kvalitetstall i tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset Mo i Rana gjennom dette, er godt dokumentert.

Les også

Brukerutvalget: – Vi har tillit til at Helgelandssykehuset i samarbeid med Nordlandssykehuset og Helse Nord løser saken med pasienter som ikke får operasjon innen frister for pakkeforløp

– I denne saken har pasienter blitt skadelidende. Det er vanskelig å akseptere. På bakgrunn av disse kvalitetstallene er vi bekymret for tarmkreftpasientene på Helgeland, og er redd dette også har konsekvenser for pasientene i hele Nordland, går det fram av bekymringsmeldinga som avslutter slik:

– Vi forventer en plan om hvordan dette kan ordnes. Blir ikke pasientene bedre ivaretatt, ser vi oss nødt til å sende en bekymringsmelding til statsforvalteren.

Les også

Ida Bukholm er lettet over at Helsetilsynet mener det var riktig å ta tak i tarmkreftkirurgien: – Men i denne saken er det ingen vinnere

Dette er saken

2020

 • 31. august blir konklusjonene i de eksterne rapportene kjent gjennom Rana Blad.
 • Samme kveld, 31. august, informerer Helgelandssykehuset sine ansatte om følgende, med referanse til de eksterne rapportene som er gjort på oppdrag fra administrerende direktør i Helgelandssykehuset: «Dessverre viser rapporten funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter. Vi kommer til å melde forholdene til Helsetilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre trygg pasientbehandling».
 • 1. september innkalles styret i Helgelandssykehuset til ekstraordinært styremøte på Skype.
 • 1. september, dagen etter at Rana Blad omtalte konklusjonene i rapportene, blir forholdene meldt til Fylkesmannen (nå statsforvalteren) som anbefaler å varsle Helsetilsynet.
 • 3. og 4. september meldes saken til Statens helsetilsyn, som umiddelbart starter innledende analyser på dokumentene som sendes inn.
 • Sakene blir på grunn av publiseringen i Rana Blad meldt Helsetilsynet som varsler at de ser alvorlig på saken, før den ellers ville blitt forelagt fagkollegiet internt i Helgelandssykehuset.
 • 10. september melder Helsetilsynet at de kommer på stedlig tilsyn til Helgelandssykehuset. Det skjer 8. og 9. oktober. Det er foreløpig rapport etter dette tilsynet som ble sendt de involverte i går kveld.

For øvrig:

 • 24. august kommer det fram at et eksternt PR-byrå fått tilgang på de tre fagrapportene, i usladdet versjon. Det er Helgelandssykehuset som har gitt dem tilgang.
 • 25. august blir Helse Nord orientert om innholdet i rapportene.
 • 27. august blir Helgelandssykehusets styreleder informert.
 • Mandag 12. oktober avgjør administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir at det ikke skal utføres tarmoperasjoner i Sandnessjøen fram til uke 2 i 2021.
 • Helgelandssykehusets styre innkalles til ekstraordinært møte for å bli orientert samme ettermiddag, og gir sin støtte til avgjørelsen.
 • Helse Nord innkaller eget styre til ekstraordinært møte for å bli orientert torsdag 15. oktober. Samme formiddag er styret i Helgelandssykehuset innkalt av Helse Nord til foretaksmøte.
 • 18. november bekrefter Helgelandssykehuset at Ida Bukholm har sagt opp sin stilling som fagsjef.
 • Samme kveld sier fagsjef Ida Bukholm i Helgelandssykehuset til Rana Blad at hun har trukket oppsigelsen fordi Helgelandssykehusets foretaksledelse ikke har overholdt avtalen om å fortelle bakgrunnen for oppsigelsen, nemlig en e-post fagsjefen har sendt til Helsetilsynets fagsjef datert 16. september knyttet til det pågående tilsynet. Denne har Bjørn Øglænd i Helsetilsynet bekreftet er relevant informasjon, men som foretaksledelsen i Helgelandssykehuset reagerer på fordi de ikke var informert.
 • 18. desember 2020 inngår partene en avtale, Bukholm sier hun ikke kan fortsette i jobben når hun ikke har tillit. I oppsigelsestida fratas hun arbeidsplikt, men også muligheten til å gjøre en jobb.
 • Oppsigelsen blir tatt opp med helseministeren som skriftlig spørsmål, av Frps helsepolitiske talsperson, Kari Kjønaas Kjos.

2021:

 • 13. januar gis det innsyn i tarmkreftkirurgirapporten, der alle de tre fagekspertene er står samlet om innholdet og konklusjonene. Denne oversendes Statens Helsetilsyn.
 • 13. januar 2021 får Rana Blad og øvrige media innsyn i fellesrapporten, der det også kommer fram at den eksterne fagrevisjonen nå står samlet om konklusjonene, og at de opprinnelig leverte sin sluttrapport 21. desember 2020, men at fagmiljøet ved helseforetaket ba om å få lese gjennom en gang til og komme med ytterligere tilbakemeldinger.
 • Helse Nord må også tåle kritikk i den rapporten fra den eksterne fagrevisjonen, for ikke å ha fulgt opp nasjonale anbefalinger.
 • 8. juni: Statens Helsetilsyn er klar med sin foreløpige rapport, som blir oversendt involverte parter først.
 • Det stedlige tilsynet og rapporten opplyser ikke det enkelte pasientforløpet, men avgrenser tilsynet til å gjelde Helgelandssykehusets arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.