Gå til sidens hovedinnhold

Bjørnar Skjæran: Fire spennende forslag som vil bety mye for Nord-Norge

Vi må løfte utdanningene i nord - både grunnskole, fagopplæring og høyere utdanning, skriver Bjørnar Skjæran (Ap).

Kronikk Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiet viser vei i nord

Tirsdag denne uken la Arbeiderpartiets nordområdeutvalg frem sitt veikart for utvikling i nord. Løft for nordnorsk skole og utdanning, satsing på klimavennlig transport, krav om ringvirkninger og arbeidsplasser i landsdelen og om nærere styring av velferd er alle framtidsretta forslag som vil skape flere arbeidsplasser, flere muligheter og ikke minst; flere nordlendinger.

Å lykkes i nord er viktig for Norge. Nord-Norge er ressursrikt, og bedriftene tjener gode penger og leverer gode bidrag til fellesskapet. Men det må bo folk her. Befolkningsutviklingen må snus! Næringslivet må få tak i fagfolkene de trenger. Det må skapes mer av fisken, skogen, energien, mineralene, olja. Vi må foredle mer. Skape mer. Vi må bygge effektiv og klimavennlig transport fra kyst til marked. Og vi må kutte utslipp av klimagasser, samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser og nye eksportinntekter.

Vi må løfte utdanningene i nord - både grunnskole, fagopplæring og høyere utdanning. Utvalget leverer fire spennende forslag som vil bety mye for Nord-Norge:

1. Ei rekrutteringsordning for lærere. Lærermangelen er spesielt stor i nord. Den økte bruken av ufaglærte lærere vi har sett under høyreregjeringen fører til dårligere læring blant ungene våre.

2. Et skoleutviklingsprogram i regi av fylkesmannen som skal hjelpe skolene (og kommunene) å jobbe systematisk med å skape en bedre grunnskole. Vi har mange kommuner som fortjener støtte til å heve kvaliteten i skolen, og ikke bare et evinnelig mas om kommunesammenslåing.

3. Ei målrettet og kraftfull satsing på desentralisert utdanning og at universitetene skal ha både et ansvar for, og ressurser til, å gjennomføre den. Det vil være behov for at flere tar utdanning i voksen alder og for å sikre flere muligheten til å få faglig påfyll i løpet av et langt yrkesliv.

4. Flere studieplasser i nord. Tar du utdanning i landsdelen, er sjansen større for at du blir. Det øker mulighetene for næringslivet og kommunene til å få tak i rett kompetanse. Da kan det skapes mer. Kombinert med forslag om å satse på forskning som er spesielt relevant for nordområdene vil dette bidra til å øke kompetansen, mulighetene og verdiskapingen.

Verdiskaping er avgjørende. Vi må få mer ut av fisken enn å sende den jorda rundt for foredling. Vi må komme i gang med utvinning av mineraler, og vi må produsere mer fornybar kraft slik at ny industri kan få enda bedre konkurransebetingelser inn i ei fornybar framtid.

For å sikre at lokalsamfunnene får mer igjen av næringsutviklingen i nord, foreslår utvalget det som vil være god næringspolitikk for hele landet: Lokalsamfunnene skal ha større innflytelse på egne naturressurser som stilles til rådighet for utvikling, og de skal sikres en rettferdig andel av denne verdiskapingen. Det må stilles tydelige forhåndskrav til aktørene om lokal verdiskaping, arbeidsplasser og oppbygging av lokal leverandørindustri. Store anbud må deles opp slik at lokale bedrifter kan delta og bli leverandører til prosjektene. Dette er like viktig enten utbyggingen foregår på vei, jernbane eller på sokkelen.

Et viktig utviklingsprosjekt for den neste generasjonen i Nord-Norge, vil være Nord-Norgebanen. Når mer skapes, mer produseres og mer eksporteres, så trenger landsdelen en effektiv, miljøvennlig og framtidsrettet transportåre som også binder landet sammen. Fisk, industriprodukter, folk og finans i nord trenger akkurat samme rammebetingelser som resten av landet.

Økt verdiskaping gir oss mulighet til å videreutvikle verdens beste velferdsstat. Gode velferdstjenester er avgjørende for at folk skal kunne bo i hele landet. Vi må ha like stor trygghet for at ambulansen kommer enten vi bor i Berlevåg eller Bergen. Du må vite at kvaliteten på operasjonen er like god enten den gjennomføres i Kirkenes eller på Stokmarknes. At du har et trygt, godt og nært fødetilbud uavhengig av postnummer. Etter syv lange år med høyreregjering ser vi resultatene. Staten trekker seg tilbake. Trusselen mot oss som bor på bygda er ikke byfolk, men ei regjering uten en aktiv distriktspolitikk. Utvalget vårt foreslår et nærhetsprinsipp for statlig styring som vil gi en ny kurs etter 8 år med høyrestyre:

1. Statlige virksomheter skal organiseres slik at kompetansen ligger så nært innbyggerne om mulig.

2. Ved omstillinger og effektiviseringer skal virksomheter først utrede hvordan man kan flytte arbeidsplasser ut framfor å sentralisere ytterligere.

3. Digitaliseringen må brukes til å sikre eksisterende arbeidsplasser og utvikle tilbudene der de er.

4. Det innføres en regel om distriktspolitisk konsekvensanalyse av alle reformer.

Nordområdene er vårt viktigste fredsprosjekt, og vi har et ansvar overfor oss selv, våre allierte og verden for å bidra til ei fredelig utvikling av en ressursrik region i endring. Alle stormaktene øker sin interesse for nordområdene. Det kan øke spenningen hos oss. Det er mulig å forstå hvor store geopolitiske utfordringer interessen for nordområdene kan skape. Både folk-til-folk-samarbeid og en effektiv suverenitetshevdelse er avhengig av at det bor folk i nord. Det er av strategisk viktighet. Derfor er politikken for å snu befolkningsnedgangen både innenriks- og utenrikspolitikk. Det handler om både sikkerhet, fred og velferd.

Summen av forslagene fra Nordområdeutvalget til Arbeiderpartiet gir en ny kurs og ny giv i nordområdepolitikken. For kunnskap, utvikling, verdiskaping, arbeidsplasser, velferd og folk. I hele Nord-Norge.

Kommentarer til denne saken