Gå til sidens hovedinnhold

Hvis ingen ønsker eiendommen på odel, er det aktuelt å legge den ut for salg i det åpne markedet?

Artikkelen er over 6 år gammel

Advokaten svarer på spørsmålet.

JUS-SPØRSMÅL

Spørsmål:

Hei Torkel.

Vi har en far som ønsker å selge sitt gamle gårdsbruk og flytte nærmere oss. Dette er en landbrukseiendom, hvor vi er usikker på om noen ønsker å overta på odel. Eiendommen består av flere gårds- og bruksnummer, men utgjør en driftsenhet. En av de odelsberettigede ønsker bare å overta en del av eiendommen, sannsynligvis planlegger han bygging av hytte.

Hvis ingen ønsker eiendommen på odel, er det aktuelt å legge den ut for salg i det åpne markedet. Vi har snakket med en megler, men han ønsker problemstillingen avklart før salget starter.

Vi har hatt kontakt med de aktuelle, men ingen ønsker å ta stilling til dette – bare vente og se. Hvordan går vi frem for å få dette avklart?

Svar:

Gi de odelsberettigede tilbud om kjøp av eiendommen etter odelslovens § 20. Slikt tilbud kan også gis selv om det ikke foreligger en konkret kjøper. Din far plikter heller ikke å selge eiendommen, selv om noen sier seg interessert. Ved et slikt tilbud kan han få avklart om overtakelse på odel er aktuell.

Det settes en svarfrist på to måneder. Både tilbud og aksept skal skje skriftlig, men kan også skje elektronisk hvis partene er enige om det. Hvis noen i odelsrekkefølgen er mindreårig, skal tilbudet sendes via fylkesmannen.

Hvis mottaker ikke aksepterer eller svarer – så mister han retten til å kreve eiendommen innløst. Din far kan da fritt selge eiendommen innen to år fra tilbudsfristen er utgått.

Aksepten må dekke tilbudet som er gitt, og overtakelse av deler av eiendommen regnes ikke som en gyldig aksept. For landbrukseiendommer foreligger et delingsforbud etter jordlovens bestemmelser, slik at overdragelse av deler av eiendommen blir vanskelig. Deling er bare aktuelt der det er landbruksmessig forsvarlig, og lar seg neppe gjennomføre der ulike bruksnummer fordeles på ulike personer.

Det er først hvis noen ønsker å overta hele eiendommen – alle bruksnummer som utgjør en naturlig driftsenhet – at odel normalt kan brukes. Vær oppmerksom på at en odelsberettiget kan kreve vederlaget fastsatt etter odelslovens § 49 – og at uenighet om pris ikke regnes som avslag på tilbudet.

Kommentarer til denne saken