I desember 2019 vedtok Nordland fylkesting å legge ned linjen Kunst, Design, Arkitektur (KDA) ved Polarsirkelen videregående. Bransjegruppe for markedsføring og kommunikasjon ved Ranaregionens næringsforening mener at denne linjen må opprettholdes, og sikres for fremtiden, slik at Helgeland som region har et tilbud tilpasset næringslivets behov.

Polarsirkelen videregående skole har gjennom 30-40 år vært en viktig rekrutteringskanal for bedrifter som leverer tjenester innenfor de praktiske og estetiske fagene. Etter endt studium på linjen har eleven blant annet: kunsthistorisk kunnskap, forståelse for fagtekniske uttrykk, fargelære og teknikker, evnen til å uttrykke seg med form og farge, evnen til å tenke kreativt, konseptuelt og kunnskap om ferdigstilling av prosjekt. Elevene blir gode på innovasjon, entreprenørskap og bærekraftige løsninger.

Det treårige studiet gir studiekompetanse, slik at eleven kan gå videre på høyere utdanning.

En høyere utdanning innenfor design, illustrasjon, arkitektur eller kunst er ikke som annen høyere utdanning. For å bli tatt opp som student kreves det ofte opptaksprøver. For å kunne nå opp i disse opptaksprøvene kreves det en viss bakgrunnskunnskap og et kreativt fundament. Tre år på KDA gir et godt grunnlag for en slik søknad, og styrker elevens mulighet til å bli tatt opp. Nye studenter som ikke har denne bakgrunnskunnskapen vil naturlig nok mangle denne kompetansen, og vil ha mindre sjans for å bli tatt opp ved ønsket studium.

Posisjonen i fylkestinget sier ja til planlagte kutt ved Polarsirkelen videregående skole

Rana kommune huser den største grupperingen av kreative næringer innenfor de overnevnte fagfeltene på Helgeland. I flere nabokommuner på Helgeland er det også viktige bedrifter innenfor disse bransjene, som er avhengig av å ha denne typen utdanning i nærheten. Med nedleggelsen som ble vedtatt i desember, er den eneste utdanningen innenfor KDA lagt til Bodø. Dette vil føre til store utfordringer for vårt næringsliv.

Næringslivet på Helgeland er helt avhengig av å kunne rekruttere til bransjen fra egen region, for å kunne fortsette sin vekst. Å konkurrere om rekruttering fra Bodø, andre regioner i Norge eller utlandet er svært utfordrende, og vil gi et «etterslep» for næringen som er uheldig. Helgeland har et solid miljø med prosjekter som leveres både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Kulturnæringen som helhet utøver et svært viktig samfunnsbidrag innenfor vekst og utvikling av vår region.

Tone, Bente, Mona, Trine Lise og Johanne kjempet innbitt for utdanningstilbud i Rana, men tapte

Elevene som har bakgrunn fra KDA har en kompetanse og erfaring med seg, som vil være viktig innenfor svært mange bransjer i framtiden. Det å kunne tenke utenfor boksen, delta i kreative prosesser og ha en faglig tyngde i forhold til estetikk er det mange som drar nytte av. Dette uavhengig av om elevene velger å gå videre på høyere utdanning innenfor kreative fag eller ikke.

– Der finnes ingen annen videregående linje som ivaretar det overnevnte fagområdet på en like god måte.

Kreative linjer slik som KDA skaper en grobunn for innovasjon. Dette er svært viktig innenfor stadig flere fagfelt – som nå utfordres på innovasjon og nytenkning. Digitalisering, informasjon, kommunikasjon og salg blir stadig viktigere, det ser man kanskje enda tydeligere nå, etter den situasjonen som har oppstått det siste halve året. Utdanningsløpet ved KDA gir en tilstrømning av et nytt og stadig større publikum innenfor kunst, arkitektur, kultur og design som også er viktig for utviklingen av næringen.

Det er mange elever som må flytte på hybel for å ta den videregående utdanningen i dag. Dette medfører i flere tilfeller fordyrende ulemper i ulike ledd, bla: økte kostnader for familien, mulig «dropout» fra studiet, og utenforskap i hverdagen. I den forbindelse vil vi si at kort reisevei og mulighet for besøk av familien er betraktelig mye høyere innenfor Helgeland som region enn det er dersom eleven må flytte til Bodø.

– Vi kan ikke eksportere de kreative ungdommene våre ut av vår egen region!


Vi ber med bakgrunn i det overnevnte derfor om at KDA gjenopprettes og sikres inn i framtiden.

Mvh.

Bransjegruppen for markedsføring og kommunikasjon,

Ranaregionens Næringsforening

Og følgende representanter for næringen i Ranaregionen:

Daesign AS, Rana | Sjursen Design AS, Rana | Anne Gundersen, Kunstner, Rana

Tanken Arkitektur AS, Hemnes. | Valrygg Studio AS, Rana. | Mac&Tusj AS, Rana

SeNor AS, Nesna | Spiren Design AS, Lurøy | TV-Klipp AS, Rana | John S. Jamtli, Illustratør, Rana

Polarfakta AS, Rana | Bjørnådal Arkitektsstudio AS, Rana. | Nordic Comfort Products AS, Hemnes

Yvonne Rosten/Mileperlen, Kunstner, Hemnes | Hilde Strand, Kunstner, Rana

Rana Blad Markedsavdeling, Rana | Jord:nær Arkitektur as, Rana