Det er i en pressemelding fra Nordland landbruksselskap det fremgår at Heidi og Carl Einar Isachsen er vinnere av selskapets pris for veldrevet gårdsbruk 2022.

Ekteparet driver gård på Storselsøy i Lurøy med adressen Hestmona, noe de har gjort i vel 30 år. Carl Einar Isachsen er også kjent som tidligere ordfører i Lurøy kommune.

I begrunnelsen for prisen skriver styret i Nordland landbruksselskap følgende:

«Heidi og Carl Einar Isachsen har i løpet av de siste om lag 30 årene utviklet familiegården til et meget veldrevet bruk med stort driftsomfang. De har opp gjennom årene dyrket opp mye nytt areal, som nå framstår som veldrevet med gode og stabile avlinger. Gåren har en sunn økonomi og utnytter ressursgrunnlaget godt. Dyrevelferden er svært god, med reine og velstelte dyr og gode slaktevekter. Gården med driftsbygning og tun framstår meget ryddig og velstelt. Brukerne er miljøbevisste og har god avfallshåndtering. De er opptatt av omgivelsene gården ligger i ute i kystlandskapet, og har skaffet seg en besetning av villsau som beiter kystlyngheiene i området. De har også lagt til rette for at besøkende kan ta seg fram til det populære turmålet «Hestmannen».

Styret har denne gangen valgt å trekke fram det kystnære jordbruket i Nordland. Veldrevne gårder langs kysten har stor betydning for hvordan landskapet langs kysten vår framstår, som igjen er viktig både for lokalmiljøet og ikke minst for reiselivet.

Gården deres ligger på Storselsøy, som er delt mellom Rødøy og Lurøy kommune. Gården ligger i Lurøy kommune, og har adresse Hestmona. Carl Einar overtok gården etter faren i 1993 og har drevet og utviklet gården jevnt etter dette. Det er dyrket opp mye godt egnede arealer, og gården har i dag om lag.

440 dekar fulldyrka jord og 70 dekar innmarksbeite. Arealene er godt drevet og gir god avling. Gården driver hovedsakelig melke- og kjøttproduksjon med et dyretall på om lag 55 melkekyr og 80 ungfe. En besetning på ca. 20 utegangersau holdes for å beite i kulturlandskapet.

Driftsbygninga er ryddig og oversiktlig og velstelt.

Heidi og Carl Einar er positive mennesker med god agronomisk innsikt. De er opptatt av å markedsføre det positive ved jordbruket og ved kulturlandskapet i sitt nærområde, og tar vare på landskapet gjennom å holde en flokk med utegangersau som beiter kystlyngheiene i nærområdet. De har også tilrettelagt for turister som ønsker å ta seg fram til Hestmannen, som er et populært turmål.

Til tross for en omfattende gårdsdrift har brukerparet hatt et aktivt engasjement utad. Carl Einar har vært ordfører i Lurøy kommune i to perioder, leder i Lurøy Bondelag, nestleder i Lurøy Senterparti, varamedlem i Geno AS med mer. Heidi, som er utdannet sykepleier, har hatt flere tillitsverv i lokalmiljøet, blant annet leder i det lokale Bygdekvinnelaget og sekretær i lokalutvalget.

Denne brukerfamilien fyller samtlige kriterier for tildeling av landbruksselskapets pris for veldrevet gårdsbruk.»