– Helgelandssykehuset innfrir den nasjonale anbefalinga om døgnbemannet intensivavdeling ved begge sykehusene, men antallet spesialsykepleiere er lavere ved sykehuset i Sandnessjøen enn ved sykehuset i Mo i Rana. Helgelandssykehuset har anført at den samlede bemanningssituasjonen for den kompetansen som kreves for håndtering av tarmkreftpasienter er tilstrekkelig for hele pasientforløpet i Mo i Rana. Hovedargumentet for å anbefale denne lokasjonen er at intensivavdelingen der er mer robust for å ivareta pasientene etter operasjonene, skrives det blant annet i saksdokumentene som ligger til grunn for styrebehandlinga i Helse Nord 22. juni.

Dette er innstillinga til vedtak:

  • 1. Styret i Helse Nord RHF er tilfreds med at saken nå er ytterligere opplyst.
  • 2. Styret i Helse Nord RHF ber om at Helgelandssykehuset iverksetter en tilbakeføring av tarmkreftkirurgi i to trinn. Først til sykehuset i Mo i Rana og deretter til det nye hovedsykehuset i Sandnessjøen etter en ny vurdering av faglig forsvarlighet, kapasitet og kompetanse ved de berørte kliniske avdelingene.
  • 3. Styret i Helse Nord RHF ber om at adm. direktør innkaller Helgelandssykehuset til foretaksmøte for å formalisere tilbakeføring av tarmkreftkirurgi fra september 2022, og videre overføre denne virksomheten til hovedsykehuset når forholdene ligger til rette for det i løpet av 2024.
  • 4. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset organiserer virksomheten ved klinisk samarbeid i den gjennomgående klinikkstrukturen som ett sykehus.

Det kommer også fram i saksdokumentene det som er blitt framført som et faglig motargument, at disse pasientene i utgangspunktet ikke er definert som tunge intensivpasienter dersom komplikasjoner ikke oppstår. Normalt overvåkes pasientene ved oppvåkning på intensivavdelingen, og observeres i 24 timer før de flyttes til sengepost. Ved mindre sykehus har det også betydning hvilken kompetanse som er tilgjengelig på sengepostene for hvor raskt pasientene kan tas imot etter operasjon.

– På den annen side er det grunn til å legge vekt på intensivkapasiteten. Som tidligere anført kommer den gastrokirurgiske komplikasjonen som kan være livstruende for pasienten ofte snikende, og en slik situasjon krever intensiv behandling en sengepost ikke har kompetanse til, og det inntil pasienten så raskt som mulig blir operert og kilden til buksepsis stoppet. Det postoperative forløpet med komplikasjoner er ikke enkelt og krever intensivovervåking hvor respiratorbehandling ofte kan bli påkrevd, skriver administrerende direktør i saksframlegget og fortsetter:

– Helgelandssykehuset har i sin anbefaling om Mo i Rana vektlagt bekymring for samtidighet som kan overbelaste evnen til å håndtere andre pasientgrupper med behov for intensivbehandling i Sandnessjøen, og at fagmiljøet her blir for sårbart, eksempelvis også ved fravær og ferie med dagens kapasitet og bemanning. Begrunnelsen er at tilgjengelige ressurser må ha beredskap også for annen, uplanlagt akutt operativ virksomhet og traumer. Det kan argumenteres for en rask tilbakeføring av disse operasjonene til Helgelandssykehuset i to trinn, forutsatt at robusthetskravet til intensiv vektlegges. Det vil si at trinn én tilbakeføres til Mo i Rana og at aktiviteten i trinn to flyttes til Sandnessjøen etter en styrking av bl.a. intensivkapasitet.

Les også

Helse Nord vil sende tarmkreftpasienter ut av egen region: – Synes som om det er greit å sende pasientene over alt, bare ikke til Rana

Det pekes på at Helgelandssykehuset alternativt bør utfordres på hvor raskt tilstrekkelig kapasitet ved intensivavdelingen i Sandnessjøen kan bygges opp, slik at tarmkreftoperasjonene kan samles ved det nye hovedsykehuset.

– Et fullverdig akutt- og gastrokirurgisk sykehus som skal operere tykktarmskreft må sikres intensive plasser som kan håndtere en respiratorpasient døgnkontinuerlig og også i helger, skriver Daae.

Utgangspunktet for saken

Utgangspunktet for saken er bekymringsfulle krefttall knyttet til dødelighet 100 dager etter tarmkreftoperasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen for perioden 2016 til 2018. Perioden ble senere utvidet til 2020, og de eksterne fagpersonene som ble bedt om å gå gjennom inngrepene har gått grundig til verks.

Foretaksledelsen bestemte så å flytte planlagte tarmkreftoperasjoner fra sin avdeling i Sandnessjøen til sin avdeling i Mo i Rana 10. januar 2020. En avgjørelse som Statens Helsetilsyn i to rapporter etter stedlig tilsyn har slått fast var en riktig avgjørelse, men som da det skjedde raskt engasjerte og eskalerte til et høyt konfliktnivå.

Det resulterte i at Helse Nords styre i 15. oktober 2020 vedtok å flytte tarmkreftkirurgien ut av Helgeland til Nordlandssykehuset, stadfestet i foretaksmøte samme dag. Det skjedde bare dager etter at Helgelandssykehusets administrerende direktør, med støtte fra eget styre, flyttet all planlagt tarmkreftkirurgi midlertidig fra Sandnessjøen til Mo i Rana.

– Etter vår vurdering bekrefter analysen (som gjengis i Helsetilsynets endelige rapport på sidene 22 til 24, journ.anm.) at det var grunn til å iverksette en grundig gjennomgang av pasientforløpene, skriver Helsetilsynet.

Det var funn gjort i den eksterne fagrevisjonen som ligger langt tilbake i tid, men som ikke tidligere var varslet som alvorlig hendelse, som var utgangspunkt for at Helsetilsynet kom på stedlig tilsyn til Sandnessjøen 8. og 9. oktober 2020. Konklusjonene i rapportene ble publisert i Rana Blad 31. august 2020, og framskyndet varslingen til Helsetilsynet allerede 3. til 4. september 2020. Helgelandssykehuset ga uttrykk for at de i utgangspunktet ønsket å avvente til de tre fagpersonene i dialog med fagmiljøene i Sandnessjøen og Mo i Rana, hadde samlet seg om en felles rapport. Denne forelå 13. januar 2021 med blant annet disse funnene:

  • Avvik fra nasjonale retningslinjer bidro til fatalt utfall hos to, muligens tre av 49 opererte ved sykehuset i Sandnessjøen.
  • Tilsvarende ved sykehuset i Mo i Rana, har avvik ført til fatalt utfall hos to av 105 opererte.
  • Kvaliteten på kreftkirurgien samlet sett var vesentlig bedre ved Mo i Rana enn ved Sandnessjøen i perioden som er vurdert.
  • Den klare anbefalinga er at kirurgi for tykktarmskreft snarest samles til ett geografisk sted på Helgeland.