Rana Utvikling inviterte nylig til møte om eierskapet i MIP og ambisjoner for Industriparkens fremtid. Celsa har valgt å takke nei til invitasjonen av flere grunner – som vi redegjør for her.

Først vil vi slå fast følgende: Celsa og Øijord & Aanes har vært på Mo lenge og vi har vist og etterlevd vår forpliktelse til lokalsamfunnet i årtier. Gjennom store investeringer i parken, mange arbeidsplasser og betydelige skattebidrag, leverer vi utviklingskraft til lokalsamfunnet hver eneste dag. Celsa og Øijord & Aanes er garantisten for at utviklingen i MIP skjer med trygghet, langsiktighet og balansert risiko for alle selskapene som hører til i parken.

For det andre: Helgeland Industriutvikling er ikke rettmessig eier av MIP. En voldgiftsdom i medhold av aksjonæravtalen slår tydelig fast at disse aksjene ikke tilhørere Helgeland Industriutvikling. Dette er kjent for Rana Utvikling etter mange medieoppslag om temaet. Når eierskapet er avklart i voldgiftsretten, og det med endelig virkning, er det rart at vi oppfordres til videre diskusjoner om MIP med Helgeland Industriutvikling. Vi hadde langt foretrukket at Helgeland Industriutvikling hadde akseptert dommen slik at vi andre som er rette eiere kunne sikret parkens eksiterende virksomhet og ytterligere utvikling, både for regionen og det grønne skiftet. Å kjøre offentlig debatt om dette, med en som retten mener ikke er rett eier, blir for oss ikke riktig.

For det tredje: Drift og strategisk styring av MIP er temaer for selskapets interne fora der man beslutter på bakgrunn av saksutredninger og risikovurderinger. Dette er i mindre grad egnet for større offentlige møter. Vi er gjerne åpne om vårt samfunnsansvar – som vi har tatt i flere tiår – og våre planer for Mo Industripark fremover. Men hvordan selskapet styres gjennom planer og strategier, ligger til selskapets organer. MIP er et aksjeselskap som styres etter forretningsmessige vilkår, som alle andre aksjeselskaper i Norge. Vi tar investeringsbeslutninger på grunnlag av grundige saksforberedelser med tilhørende risikovurderinger. Er risikoen for høy, lar vi investeringen være eller etablerer egne selskaper. Dette ivaretar de vel hundre bedriftene i parken og sørger for forutsigbarhet og et langsiktig eierskap. Selv om MIP, som selskap, har et betydelig samfunnsansvar og samfunnsoppgave, verken kan eller bør selskapet drives gjennom andre organer eller kanaler enn de som er satt til å forvalte dette ansvaret.

Dagens situasjon gagner ingen av de involverte partene. Enkelte har tatt deler av rettstvistene til media, og det i annen form og farge enn hva vi kjenner oss igjen i. Vi har forsøkt å unngå å bidra til det samme. Celsa ønsker å løse pågående uenighet der vi mener det skal skje; primært i selskapets egne organer. Lykkes vi ikke der, så må domstolene løse uenigheten. Alle parter i denne saken er engasjert av svært gode advokater. Vi tror en løsning som skjer utenfor domstolene, bør søkes gjennom etablerte kanaler, og med involverte som kjenner sakene langt bedre enn hva som er tilgjengelig gjennom media.

Vi ønsker at direktøren i Rana Utvikling hadde interesse av å høre også vår historie av saken før han bidro til ytterligere medieoppmerksomhet. Det kunne bidratt til innsikt om hvordan saken faktisk er.

Istedenfor har det vært mye medieoppmerksomhet den siste tiden. Vi ønsker å slå fast at Celsa er på Mo for å bidra til lokalsamfunnet, forvalte industriarven og samarbeide med lokale partnere for en bærekraftig utvikling i mange år fremover.

Susanne M. Nævermo-Sand

Head of Sustainability and Strategy

Celsa Nordics