Gå til sidens hovedinnhold

Boplikt på utsiktstomt

Artikkelen er over 21 år gammel
Det er riktig som Arne Forbord skriver sist lørdag i denne avis, at jeg mener det er den rene galskap at flertallet på 10 av MPR-utvalgets 11 medlemmer pålegger Geir Johansen å bosette seg innen ett år i den avbildede rønna på Bustneset. Utvalget har derved innført et nytt prinsipp i Rana ved å ilegge boplikt for utsiktstomter uten bolighus som tilfredsstiller dagens boligstandard, for ikke å si siste halvdel av forrige århundres boligstandard.
Her kan man virkelig snakke om boplikt uten gård ettersom det kun er 7 dekar dyrket jord som egner seg til maskinell høsting, og skogsarealet - på 44 dekar - ansees som uproduktivt på grunn av bratt terreng og manglende veg. Fagfolkene på landbrukskontoret hadde derfor innstilt på fritak fra boplikten i søkerens eiertid ved behandlingen av søknaden om fritak fra boplikten i møte den 14.6. fordi det ansåes som nødvendig med nytt bolighus for å gjøre eiendommen beboelig.
Arbeiderpartiets gruppe foreslo å gi fritak for ett år, noe som ble vedtatt og opprettholdt ved klagebehandlingen i møte den 6.9. til tross for at vi ved befaring hadde fått opplyst at det ikke fantes drikkevann på eiendommen eller i rimelig nærhet, noe som neppe kan oppveies av flott utsikt.
Må jeg få minne om en annen bopliktsak i den senere tid ved navn Ravnåli gård, hvor det var 20 dekar dyrket jord og dertil 157 dekar produktiv skog, men hvor det manglet bolighus. Der gav utvalget 5 års fritak fra boplikten for at eier skulle få tid på seg til å ordne med bolighus. Etter mye støy i media, hvor mange «nyttige idioter» deltok, fikk som kjent Høyre og Arbeiderpartiets grupper politisk ryggverk, hvoretter de gav fritak fra boplikten i eiers tid ved behandlingen av klagen på det første vedtaket.
Som en konsekvens av flertallets behandling av Ravnåli-saken tok jeg det som en selvfølge at det også måtte gis fritak til Geir Johansen på Bustneset i hans eiertid, noe jeg også la frem forslag på. Når det ble så grundig nedstemt, trekker jeg den slutning at det er viktigere å opprettholde bosetningen på Bustneset enn hva det er i Langvassgrenda, og at landbruksutvalget i Rana gir fritak fra boplikten helt vilkårlig etter krone/mynt-prinsippet, noe som jeg synes er svært beklagelig.

Med hilsen
Roald J. Johansen