"Disse unyttige og skadelig omløbende laper er det just som man ønsker å få ryddet av landet.... Denne forjagelsen kan ikke skje på annen og bekvemmeligere måte enn at deres gammer eller torvhytter blir nedrevne og oppbrendte".

Denne statlige rasismen mot samene er ennå ikke borte. Staten fører fremdeles en politikk som uttrykker at samene er et mindreverdig folk, den samiske kulturen en mindreverdig kultur og det samiske språket et mindreverdig språk.

Det siste eksemplet på dette så vi da flertallet i Oslo kommunestyre nektet det samiske flagget en plass på 17. mai.

Finnmarksloven et skritt i riktig retning Med finnmarksloven vil samene få større råderett over eget land, og dermed bli mer i samsvar med ILO konvensjon nr. 169 om verdens urfolk. Loven vil også gi samene større muligheter for å bevare sin samiske kultur og egenart og sender generelt ut et mer positivt signal i forhold til den norske stat sin verdisetting av samisk kultur, språk og folk. Dette signalet er også viktig i forhold til at den statlige rasismen gir næring for hverdagsrasismen. Statens signaler i forhold til verdisettingen av det samiske folket gir et viktig signal til den øvrige befolkninga.

SOS Rasisme mener det er sterkt beklagelig at enkelte sentrale politikere i Finnmark har engasjert seg mot finnmarksloven utfra det standpunktet at loven gir for mye makt til samene. I motsetning til disse frykter vi ikke at mindre rasisme fra staten vil føre til mer rasisme i den øvrige befolkningen.

Henrik Ormåsen,

arbeidsutvalget,

SOS Rasisme i Norge