Så store sprekker at myten bør begraves en gang for alle slik at debatten om vindkraftverk kan føres på et mer konstruktivt nivå.

Planer om nye vindmølleparker langs vår langstrakte kyst yngler nå i nesten like stort tempo som planene om småkraftverk i lokale bekker og elver. Pr. i dag har NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) 20 konsesjonssøknader under behandling og 49 anlegg er meldt inn. Blant disse 49 finner vi Nord-Norsk Vindkrafts planer om vindmøllepark på Solværøyene (Sleneset).

22 konsesjoner er gitt, hvorav 11 er satt i drift. Hittil er kun fem konsesjonssøknader avslått, ifølge NVEs egen oversikt.

Vindmølleparker og vindkraft skal vi ha. Spørsmålet er i hvor store mengder – og hvor. Forslagene om å få utarbeidet en nasjonal vindmølleplan har så langt blitt avvist. Vi tror den bør og vil komme. Slik interessen for å bygge ut vindmølleparker utvikler seg, er det ingen vei utenom å få utarbeidet en overordnet plan før deler av kysten blir forvandlet til en vindmølleskog.

Et skritt i positiv retning er at Olje- og energidepartementet har gitt NVE ansvaret for å koordinere og sikre gjennomføringen av såkalte tematiske konfliktvurderinger av vindkraft. Temaene som skal konfliktvurderes i forbindelse med konsesjonssøknadene er miljø og kulturminner, reindrift og forsvarsinteresser. Ansvaret for å vurdere miljø og kulturminner i forhold til planlagte vindkraftutbygginger, har Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Riksantikvaren i fellesskap fått. Og disse har nå levert sin vurdering av 15 anlegg som har søknad om konsesjon inne til behandling. Det er aktuelle nasjonale miljømål som er lagt til grunn for vurderingene, og for fire av de 15 anleggene er konklusjonen at anleggene vil komme i svært stor konflikt med natur, kulturmiljø og landskap. Ytterligere fire vil komme i stor konflikt, mens fire vil komme i middels konflikt med omgivelsene. For de siste tre er konfliktnivået karakterisert som "mindre".

Den planlagte vindmølleparken på Røst har fått høyeste konfliktnivå, og ordføreren i øykommunen raser og vil ha seg frabedt å bli overstyrt av noen byråkrater når folkevalgte kommunepolitikere ønsker utbygging og mener det er til det beste for kommunen. Han om det. Men nå er det jo nettopp ekspertisen som har den nødvendige kompetanse til å gjøre disse konfliktvurderingene.

Siden dette er de første konfliktvurderingene som gjøres på denne måten, gjenstår det å se hvordan NVE vil vektlegge dem når det skal avgjøres om utbyggerne får konsesjon eller ikke. Uansett er vurderingene verdifulle bidrag i debatten, både om enkeltanlegg og om framtidig utbyggingsstrategi for vindkraft. Utbygging av vindkraft er ikke enkelt og liketil og konfliktene rundt det må tas på alvor politisk.