Tall fra FN viser at en av tre kvinner i verden har blitt utsatt for vold, og at en av fire har vært utsatt for vold i eget hjem. Volden eksisterer i alle samfunn og kulturer i et betydelig omfang. Denne volden er et stort hinder for likestilling og et stort kriminalitetsproblem.

Det anslås at om lag 700.000 kvinner blir solgt til prostitusjonsmarkedet i Europa, og at 5000 kvinner blir drept i såkalte "æresdrap". Anmeldte voldtekter har økt betydelig i Norge de siste fem årene. Det kan bety at det begås flere voldtekter, men det kan også bety at det er en økende vilje til å anmelde slik kriminalitet. Økt fokus på vold mot kvinner de siste årene kan ha ført til mindre tabuisering og større tillitt til politi og hjelpeapparat.

I Norge har vi ca 50 krisesentre og årlig oppholder rundt 2500 kvinner og rundt 1800 barn seg på disse sentrene.

I Norge er det de senere år heldigvis iversatt tiltak for å bekjempe vold mot kvinner:

– Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ble etablert i januar 2004. Målet med senteret er blant annet å samle og styrke kompetanseområder om vold, familievold og seksuelle overgrep. Senterets oppgave er forskning, utviklingsarbeid, utdanning, veiledning og rådgivning.

– Det er etablert fem regionale ressurssentere på vold og traumefeltet, som skal bistå tjenesteapparatet med informasjon, veiledning, kompetanseutvikling og etablering av nettverk mellom alle relevante samarbeidspartnere.

– I 2002 ble det etablert en ordning med familievoldkoordinator i hvert av landets politidistrikt. Koordinatoren skal legge til rette for at den voldsutsatte og de pårørende skal møtes med forståelse, kunnskap og innsikt fra politiet.

– Det er også innført en hjemmel som gjør det mulig for politiet å nedlegge besøksforbud også i eget hjem. Det vil si at voldsutøver må flytte ut, uavhengig om han eier boligen eller ikke. Slik blir voldsutøveren den som stilles til ansvar for den utøvede volden.

– Det er vedtatt endringer i barneloven for å beskytte barn mot overgrep i loven. Der skal det tas hensyn til at barnet ikke skal utsettes for overgrep, herunder ved å være vitne til vold, og at samvær ikke skal tilkjennes hvis dette ikke er til barnets beste.

– I løpet av 2007 vil det bli igangsatt et prøveprosjekt med omvendt voldsalarm, der den som truer må bruke alarm. Slik skal personer som blir truet få en bedre beskyttelse.

– I juni 2004 ble støttesenteret for fornærmede etablert i Sør-Trøndelag politidistrikt.

– I desember 2006 la regjeringen frem en ny handlingsplan mot menneskehandel som inneholder 37 ulike tiltak.

Dette er bare noen av de viktige tiltakene som er ihverksatt for å styrke vernet om de som utsettes for vold og trusler. Det jobbes aktivt fra regjeringens side for å skape oppmerksomhet og handling rundt et tema som har vært tabubelagt.

I Rana jobber krisesenteret med å opprette et senter mot seksuelle overgrep for Nordland, og jeg ønsker dem lykke til med det arbeidet. Alle har rett på et liv uten vold! Gratulerer med kvinnedagen!

Christine Schybaj Antonsen,

kvinnekontakt Rana Arbeiderparti