Gå til sidens hovedinnhold

Nei til samisk råderett over den norske stats eiendommer

Artikkelen er over 14 år gammel

Gjennom en aktiv samepolitisk prosess, fikk samene i Norge ILO-konvensjonen undertegnet, og samene fikk dermed status som urfolk i landet. Dette gir samer spesielle rettigheter i Norge.

Det lå ingen forskningsbasert kunnskap som bakgrunn for Norges undertegning av ILO-konvensjonen, og en bør merke seg at det kun er norske myndigheter som har undertegnet ILO-konvensjonen her i nordområdene. Sverige, Finland og Russland som også har innslag av samiske innbyggere, har ikke undertegnet konvensjonen og betrakter ikke samer som sine lands urfolk.

Samene er opprinnelig et nomadefolk som kom fra øst. Som kjent er det i nåtid gjort utgravinger på Sørøya i Finnmark hvor en av Norges eldste bosetninger er funnet, og tidligere utgravinger over hele landet viser rester etter boplasser fra mennesker som har bodd her i uminnelige tider, i det landet vi nå kaller Norge. Det er ikke påvist at disse boplassene er samiske bosetninger. Dette stiller urfolksbetegnelsen i Norge i nytt lys, og samene bør ikke lenger få stå med ILO-konvensjonen i hånda å kreve spesielle rettigheter her i landet.

Samene er inkludert i det norske samfunn. Noen få lever av reindrift alene, men de aller fleste lever som andre nordmenn og er deltakere i samfunnet og yrkeslivet på lik linje med enhver annen borger.

Flertallet av Norges befolkning er og har vært det vi nå kaller nordmenn, men noen få av oss nordmenn vil ikke være med i samfunnet Norge, de vil ha spesielle rettigheter og ønsker ikke å være nordmenn. De vil ha eget flagg, egen dag og sameting, hvor det kreves en spesiell rasetilhøringhet for å bli medlem.

Hvorfor fortsetter enkelte krefter fortsatt å skille samer og nordmenn?

Med opprettelsen av eget sameting har arbeidet fortsatt. Nå ser vi at sametinget som først ble opprettet i Finnmark, skal videreføres til Troms og Nordland. Vi har fått en egen Finnmarkslov. Nå skal vi få en egen lov for Troms og Nordland, og når kommer Telemarksloven, Hordalandsloven eller loven for Oslo og Akershus?

Samene vil ha mer makt. og samene godtar ikke det politiske arbeid gjennom politiske parti og det etablerte politiske system i Norge, slik andre nordmenn gjør.

Er det riktig at samer som utgjør et mindretall av Norges befolkning nå skal kunne kreve forvaltning av statens grunn og ressurser i landet? Hva med allemannsretten for den menige nordmann og våre rettigheter til rekreasjon, jakt, fiske, bærplukking, beiterett for husdyr m.m.

Det er ikke til å undres over at folk flest stiller seg meget skeptiske til det som nå skjer. Lederartikkelen i Nordlys av 6.11.06 skriver om tapt tillit til sametinget. Vi ser et stadig økende maktbegjær ved at samene nå også hevder at det er de som skal ha råderetten over fiskeriressursene i nord. Sametingspresidenten sa dette i sin nyttårstale og avslutningsteksten på sendinga var følgende: "SAMELAND FOR SAMENE". Er ikke dette rasisme? Jeg sitter i alle fall igjen med en ekkel følelse etter å ha sett sametingspresidentens nyttårstale.

Nå må det reageres før det er for sent. Politikerne som er valgt inn for å representere det norske folk og ivareta demokratiet, må komme på banen. Saken må nå tas opp politisk gjennom de etablerte organer. Politikere i alle parti, fylkesting og storting spesielt, oppfordres til å ta saken opp på vegne av flertallet i det norske folk.

Vi kan ikke godta at i praksis 3300 samer skal få styre og eie et område hvor det bor 390.000 mennesker. Det sier seg selv at ILO-konvensjonen og bruken av den er på ville veier her i landet.

Børre Nordmark, Harstad