Helse Nord har utarbeidet en rapport de har kalt "Handlingsplan for intensivmedisin". Den ble sendt ut på høring 10. juni med frist til 10. august for å avgi uttalelse. Å sende ut en slik rapport til høring med så kort frist midt i ferieavviklingen i de berørte kommunene er både arrogant og provoserende. Det hindrer at denne saken får en skikkelig demokratisk behandling, og fungerer som sabotasje av lokaldemokratiet.

I rapporten foreslås det en inndeling av intensivenhetene i tre nivåer: Sykehusene i Mosjøen, Sandnessjøen, Lofoten, Stokmarknes, Narvik og Kirkenes på det laveste nivået, Mo i Rana, Harstad og Hammerfest på nivå 2 og Bodø og Tromsø på nivå 3. Det innrømmes i rapporten at forslaget til omstrukturering er basert på mangelfulle registreringer fra sykehusene. Bare 4 sykehus registrerer og sender data for sin aktivitet til Norsk Intensiv Register (NIR). Rapporten tar også lite hensyn til viktige faktorer som kommunikasjon, infrastruktur og bosettingsmønster.

I kommentarene fra en fagligmedisinsk referansegruppe påpekes det bl.a. at slik ulik og mangelfull registrering gjør at det er umulig å si noe om kvaliteten på intensivbehandlingen ved de ulike sykehusene i dag. Det påpekes også at begrepet kvalitet har flere sider, og at nærhet/trygghet vil ha betydning for grupper av brukere (for eksempel eldre/kronikere). Referansegruppa uttrykker også bekymring i forhold til opprettholdelse av kompetanse og rekruttering/stabilisering ved lokalsykehusene som nedgraderes til nivå 1.

Konsekvensen av forslagene i rapporten er en ytterligere sentralisering og nedbygging av de minste lokalsykehusene. Det svekker det akuttmedisinske tilbudet, og vil bety økt transport av kritisk dårlige pasienter. Det igjen vil medføre økt risiko for komplikasjoner og økt dødelighet ved overflytting av pasienter som er under intensivbehandling. Vi vet også at flere steder i Nord-Norge kan værforhold, kombinert med geografiske forhold, skape store problemer for pasienttransport med helikopter eller fly som må benyttes i slike situasjoner.

Rapporten skal styrebehandles i Helse Nord i september, og det er viktig at de berørte kommunene viser sin motstand mot dette forslaget i tida framover.

Gunnvald Lindset

Folkebevegelsen for lokalsyke-husene regionskontakt i Nord-Norge