SV sitter med ledene posisjoner i Rana, vi har ordfører og varaordfører. Vi ble et stort parti ved forrige valg, likevel er vi sjølsagt avhengige av å samarbeide med andre for å få gjennomslag for vår politikk. Vi har fått gjennomført mye god SV-politikk for barn og unge i den perioden som nå snart er over. Oversikten under viser en del viktige områder.

Barnehager: Dette har vært en SV sak i de siste 30 år. SV har gjennom arbeidet i regjeringa og lokalt fått etablert mange nye barnehageplasser. Barnehager er viktig politikk for oppvekst og viktig likestillingspolitikk. Vi etablerer nå noen midlertidige plasser og vil være i havn i løpet av 2007, i løpet av våren 2008 vil de permanente plassene være klare.

Barnevern: Barnevernet er styrket med flere stillinger i denne perioden. Vi er nå over kneika, og det er ikke lenger fristoverskridelser. De ansatte innafor dette feltet skal ha mye ros for sin utholdenhet og stå på vilje.

Fritid: Vi etablerer ungdommens hus. Dette skal åpnes i høst. Et aktivitets og kulturverksted for unge, som vil bli åpnet etter skolestart. Vi ønsker at ungdommen skal ha en god ungdomstid i kommunen, de skal ha gode minner og opplevelser som gjør at de får lyst til å komme tilbake etter endt utdanning. Målgruppen er ungdom i videregående skole og oppover. Det er etablert et samarbeid med fylkeskommunen spesielt rettet mot hybelungdom.

Skole: Høsten 2004 utvida vi skoledagen for de yngste elevene (1.-4.klasse) til 27 timer, her ligger vi i tet i Norge. Vi innførte skolemåltid i barneskolene (med unntak av Alteren). Dette i et spleiselag med foreldrene. Vi er nå plukket ut til å være med i et statlig forsøk med heldagsskole, (som den eneste kommunen i Nord Norge), det betyr at vi kan satse ytterligere på økt fysisk aktivitet, skolemat, og leksehjelp. SV vil arbeide for en gradvis nedtrapping av egenandelen til skolemåltidet, slik at dette blir gratis både i barne og ungdomsskolen.

Skolen i Rana har imidlertid også vært gjennom en "hestekur", der budsjettet måtte tas ned i begynnelsen av denne perioden,( da vi hadde borgelig regjering). Det er likevel slik at lærertettheten i skolene i Rana er høyere nå enn den var da SV overtok. I kommende budsjett og i årene som kommer bør skolen styrkes, med spesielt fokus på de yngste elevene. Det er ikke slik at problemer som elever kan ha i skolen går over av seg selv. Forskning viser at forskjeller og problemer bare blir forsterket når elevene blir eldre. Vi må ta konsekvensen av det og sette inn tiltak så tidlig som mulig i skoleforløpet.

At kommunen har fått pålegg fra fylkesmannen fordi noen skoler ikke oppfyller lov om spesialundervisning, er en situasjon som ikke kan godtas. Denne saken skal og må rettes opp. SV ønsker at kvaliteten i skolen skal ha fokus. Vi vet at den viktigste ressursen er læreren. Det som skjer i relasjonen mellom lærer og klasse/elever er en viktig faktor for læring. Her er det først og fremst kvaliteten i relasjonen som er avgjørende. Læring foregår i relasjon mellom mennesker, derfor er lærerens evne og mulighet for å skape et godt læringsmiljø avgjørende.

Vi har fullført renoveringen av Mo ungdomsskole, og skolen framstår nå som en moderne og flott arbeidsplass, både for lærere og elever. Alle som har hatt tålmodighet i kampen for å få dette prosjektet fullført fortjener ros.

Nå er utbedringen av Storforshei skole i full gang. Nye og moderne lokaler som er hensiktsmessige både for elever og ansatte vil bidra til kvalitetsheving.

SV vil bygge opp Grønnfjelldalen skole, etter brannen i vinter. Her skal det bli bredbånd og barnehage/ grendehus funksjon i tillegg.

Bassenget i Utskarpen er under renovering, og vil bidra til økt kvalitet i skolen, og være en ressurs for bygda, når det står ferdig i høst.

Vi har også satt av penger til utbygging av Alteren skole, og Selfors krets skal også i fremtiden være en 1-10 skolekrets. Vi vil trykke på mot statlige / regionale myndigheter for å få bygd gang- og sykkelvei i Utskarpen og i Dalselv, - vi vil ha sikre skoleveier.

Barn og unge er fellesskapets viktigste ressurs og vårt viktigste ansvar, - derfor vil denne gruppen ha SVs fokus også i neste periode.

Liv Hauknes, varaordfører SV

Johanne Alteren, 5. kandidat på kommunevalglista SV

Marit Tennfjord,

lokallagsleder SV