Gå til sidens hovedinnhold

Sykehusene – et system i krise?

Artikkelen er over 13 år gammel
Leserbrev

Rett før jul ble statsbudsjettet vedtatt. Folkebevegelsen for lokalsykehusene sendte brev i høst med krav til budsjettet der vi bl.a. skrev følgende: "Sykehusene må nå få rom for å fokusere på pasienter og kvalitet, i stedet for å bli kjeppjaget til stadige omstillingsprosesser som skyldes underfinansieringen fra sentrale myndigheter. I et land med så stor offentlig og privat rikdom er det absurd at sykehusene skal sultefores og kjempe med ryggen mot veggen for å nå et urealistisk resultatkrav. Folkebevegelsen krever at det må tilføres vesentlig mer midler både til drift, utstyr og vedlikehold av bygninger."

Styret i Nordlandssykehuset vedtok rett før jul å kutte 120 årsverk og redusere driftsutgiftene med 30 mill. kroner. Dette førte til en leder i Avisa Nordland 18. des. med overskrift "System i krise", der det påpekes at Nordlandssykehuset langt fra er alene. Lederen fortsetter slik:" Det blir mer og mer åpenbart at vi snakker om en systemkrise, og måten vi organiserer helsevesenet på må revurderes fra grunnen av".

Folkebevegelsen er helt enig, og derfor fikk vi laget en alternativ evaluering av sykehusreformen som ble lagt fram på en stor konferanse i Oslo 3. september. Anerkjente fagpersoner både når det gjelder omstillinger/økonomi, helsepolitikk/foretaksstyring og samfunnspolitisk ansvar, bidro med svært kritiske artikler. I tillegg skrev undertegnede og en av forfatterne bak motmeldingen til sykehusreformen i 2001, Dag Johansen ved Rana sykehus, en artikkel om konsekvensene av sykehusreformen. Bente Øien Hauge, koordinator i Folkebevegelsen, bidro med en artikkel om forutsetningene for reformen og gjennomføringa av den.

Denne alternative evalueringen er fortsatt like aktuell. Gjennom dette arbeidet påviste Folkebevegelsen at den offisielle evalueringen, som er gjennomført i regi av Forskningsrådet, ikke er tilstrekkelig som grunnlag for å vurdere sykehusreformens faktiske konsekvenser på en rekke viktige områder. Også i den siste av evalueringsrapportene innrømmes dette, når Forskningsrådet selv bl.a. skriver: "Det mangler analyser av reformens konsekvenser både med hensyn til behandlingsprosesser/-praksis, medisinsk resultat og grad av involvering av og innflytelse fra pasientene i behandlingsforløpet" (Resultatevaluering av sykehusreformen, Norges forskningsråd 2007).

Derfor skriver vi følgende i brevet med krav til statsbudsjettet: "Vi kan ikke se at regjeringen gjennom sitt forslag til statsbudsjett tar inn over seg den kraftige kritikken mot reformen som har vært fremmet av blant annet fagfolk innen helse og organisasjon/ledelse. Folkebevegelsen for lokalsykehusene krever derfor en ny og bredere evaluering av sykehusreformen. Vi trenger en evaluering som tar utgangspunkt i den politiske kritikken som er reist om foretaksmodellens egnethet og de manglene ved evalueringen som også fagmiljøene selv har pekt på".

Dette burde være midt i blinken for de problemstillingene som reises i lederkommentaren i Avisa Nordland, og vi håper at både denne avisa, andre aviser og medier vil følge opp denne livsviktige debatten i året vi går inn i.

Gunnvald Lindset,

Folkebevegelsen for lokalsykehusene regionskontakt

i Nord-Norge