Miljø-plan og ressursutvalget i Rana har i dag, onsdag gitt anbefaling i forbindelse med søknad om konsesjon for utbygging av Helgåga kraftverk. Det ble flertall for å anbefale utbyggingsplanene, kun SV stemte imot planene.

Tidligere har politikerne i Rana anbefalt at vassdraget skulle vernes både som type-og referansevassdrag. Formålet med typevassdragsvern er å ivareta et representativt utvalg vassdragsnatur. Det er tre vassdrag i dette området som ble vernet som typevassdrag, forutenom Helgåga er det Flostrandvassdraget og Straumelva. Av disse tre er Helgåvassdraget vurdert som det mest verdifulle.

Formålet med å verne vassdrag som referansevassdrag er å ha et nett av vassdrag som kan tjene som referanse for sammenligninger med andre vassdrag.

Når man verner et vassdrag som referansevassdrag, er uberørthet i seg selv et viktig kriterium. Dette fordi de skal tjene som basis for vurderinger av andre vassdrag om hva som er naturlig variasjon/utviklingstrekk og hva som skyldes menneskelig aktivitet.

I saksframstillinga ble disse forhold redegjort for, men som nevnt valgte flertallet å se bort fra dette og anbefaler utbygging.

Jeg undres over hva som er poenget med å vedta vern av vassdrag når man ved første korsvei velger glatt å se bort fra tidligere vedtak om vern.

Samtidig vet vi at potensialet for småkraftutbygging på Helgeland er formidabelt, det er over 100 prosjekt som er under planlegging bare i Rana kommune.

Med den inkonsekvente og ryggesløse holdingen som AP, Høyre, FrP og SP viser i denne saken, kan potensielle utbyggingsaktører i Rana regne med å få støtte for sine planer, sjøl om de berører verna vassdrag - hvis ikke velgerne vil noe annet den 10. september?..

Liv Hauknes

Rana SV