Psykisk helse og rus – en viktig del av Helgelandssykehuset

Debatten rundt Helgelandssykehuset har i mange år vært førstesidestoff i regionens aviser. Plassering og innhold i sykehusene har hatt stort fokus. De politiske miljøene har snakket varmt om hvor akuttilbud og kirurgi burde plasseres. Men få, om noen, har stått på barrikadene for en av de svakeste gruppene som bruker helsetjenestene. Hvorfor er ikke media og politikerne like opptatt av tilbudet innen psykisk helsevern og rus? Selv om stigmaet rundt disse lidelsene er blitt noe mindre de senere år, synes det ikke å være særlig interesse for denne pasientgruppen.

For å prioritere fagområdet, valgte Helgelandssykehuset med administrerende direktør i spissen å etablere en egen enhet der alt tilbud innen psykisk helse og rus i Helgelandssykehuset ble samlet. Fra 1. januar 2020 er alle tilbudene i Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana samlet under en ledelse.

Sykehusenheten for psykisk helse og rus

Enheten har om lag 300 ansatte, som utgjør 20% av alle ansatte i Helgelandssykehuset. I 2021 vil det foretas omkring 40000 polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern og 4000 innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I tillegg til 400 innleggelser i våre døgnenheter. De ansatte består av helsepersonell med ulik utdanning. Alle svært engasjerte medarbeidere med høy kompetanse, som hver dag gjør sitt ytterste for at de som trenger hjelp skal får det.

Nasjonal helse og sykehusplan fokuserer på at psykisk helse og rus skal være satsningsområde. Tjenestene skal utvikles og de som trenger hjelp skal få det både i sykehus, hjemme og ved hjelp av digitale tjenester. Helgelandssykehuset vektlegger faglig utvikling, slik at vi til enhver tid skal kunne gi de beste tilbudene innenfor tjenesten.

Utvikling i fagfeltet i Sandnessjøen

Våre ansatte er engasjerte og jobber hele tiden med å forbedre og etablere nye tilbud. Et eksempel på det er det miljøet i Sandnessjøen som har etablert en firedagers behandling av angstlidelser. Etter fire dager er pasientene ferdig behandlet. Tradisjonell behandling a denne lidelsen kan pågå over måneder. Tilbudet er tilgjengelig for befolkningen på hele Helgeland. Samme miljø har også igangsatt et prosjekt sammen med det somatiske miljøet der fokuset er å se på hvordan en sammen kan gi den eldre pasienten et bedre tilbud.

Forskning i Mosjøen

Forskning er både viktig og nødvendig for å utvikle helsetilbudet. I Helgelandssykehuset foregår nær 50% av all forskning i enhet for psykisk helse og rus. I all hovedsak er det fagmiljøet i Mosjøen som står for denne forskningen. Vi har et mål om å øke forskningsaktiviteten ytterligere, og få flere ansatte til å vie deler av arbeidstiden til dette.

Vakttjeneste for hele Helgeland i Mo i Rana

For ett år siden ble det etablert egen vakttjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Helgelandssykehuset. Denne er etablert på Mo, og tilbudet gjelder for hele helgelandsbefolkningen. Vakttjenesten gjør at færre må reise til Bodø for å få et akuttpsykiatrisk tilbud. For pasientene betyr det kortere reise. Tilbudet er ennå ikke åpent gjennom hele døgnet, men det håper vi at skal bli en realitet.

Innleggelse eller ikke?

Rustilbudet i Nord Norge har i for stor grad vært basert på døgntilbud, det vil si at pasienten blir innlagt. I andre deler av landet har det polikliniske tilbudet, det vil si behandling uten innleggelse, mye større utbredelse. For å kunne gi et totalt sett best mulig tilbud er det også viktig å ha et sterkt poliklinisk tilbud. Derfor har Helgelandssykehuset etablert egne rusteam ved alle sine fire senter i Mosjøen, Brønnøysund Sandnessjøen og på Mo. Målet er å doble aktiviteten på dette tilbudet.

Digitale tilbud - vokser og utvikles

Koronapandemien har gjort at digitale tilbud i helsetjenesten har økt kraftig. Flere har fått opp øynene for at digitale konsultasjoner kan brukes i mange sammenhenger. Slike tjenester kan ha flere fordeler. Ikke minst kan mange spare mye tid når de slipper å reise. Barn og unge trenger ikke å være borte fra skolen mer enn høyst nødvendig, og voksne som er i jobb slipper å være borte en hel arbeidsdag fra jobb.

Helgelandssykehuset er i disse dager i ferd med å etablere et helserom på Lovund i samarbeid med Lurøy kommune. Initiativet kom fra det private næringslivet. Dette vil være et tilbud der pasienter som trenger poliklinisk oppfølging kan møte sin behandler digitalt, med bistand fra kommunal helsetjeneste.

Fremover vil det helt sikkert komme flere tilbud og ny teknologi som gjør at helsetjenesten kan tilby andre og kanskje bedre tilbud til befolkningen. For Helgelandssykehuset er det viktig å være med på utviklingen. Enhet for psykisk helse og rus vil derfor etablere et prosjekt som skal utvikle nye digitale tilbud og ny teknologi til bruk i klinisk virksomhet.

Hjelp oss å rekruttere de beste fagfolkene til Helgeland

Som helsetjenesten for øvrig har psykisk helse og rus også rekrutteringsutfordringer. Vi jobber for tiden med å se på hvilke faktorer som gjør at vi kan trekke til oss flere kompetente helsearbeidere. Vi tror at en sterk satsing på faglig utvikling og kvalitetsarbeid vil være rekrutterende.

Det er stor medieoppmerksomhet rundt Helgelandssykehuset. Som et offentlig helseforetak skal vi tåle medias søkelys, og vi skal praktisere åpenhet rundt vanskelige prosesser eller når vi begår feil. Samtidig må det være lov å ønske seg et mer balansert og dempet ordskifte – vedvarende negativ omtale gir et dårlig omdømme ikke bare for foretaket, men for Helgeland som region. Det virker ikke spesielt rekrutterende. Vi bør alle gå i oss selv for å se hvordan vi kan være med på å snu vinklingen – i spaltene, kommentarfeltene og når vi møtes i kaffepausen. Vær imøtekommende og raus! Nye moderne sykehus betyr lite uten kvalifisert personell.

Rune Holm,
enhetsdirektør Psykisk helse og rus Helgelandssykehuset