Gå til sidens hovedinnhold

Den eksterne fagekspertisen holder fast på at det er avdekket flere alvorlige avvik knyttet til tarmkreftkirurgi ved sykehuset i Sandnessjøen fra 2016 til 2019

Rana Blad kjenner til at fagpersonene fra St. Olavs, Oslo universitetssykehus, men også UNN – som i første runde hadde løst kvalitetsgjennomgangen på en annen måte og derfor kom til et annet resultat – i en samlerapport opprettholder bekymringen knyttet til kvalitet og dødelighet ved sykehuset i Sandnessjøen.

Innholdet ligger, etter det Rana Blad kjenner til, tett opp til hovedfunnene i rapporten fra professor emeritus/overlege i gastrokirurgi Arild Nesbakken ved Oslo universitetssykehus, som ble offentlig i høst.

Her framholdt han at «Halvparten av alle opererte pasienter ved sykehuset i Sandnessjøen fra 2016 til 2019 hadde ett eller flere avvik fra nasjonale retningslinjer for behandling av tarmkreft. (…) 41 prosent av avvikene betegnes som alvorlig».

Les også

En ekstern fagrapport anbefaler å samle tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset i Mo i Rana. En annen uttaler: – Høy dødelighet hos pasienter i Sandnessjøen gir grunn til bekymring

Lagt lokk på

Det har blitt lagt lokk på arbeidet med samlerapporten, og Helgelandssykehuset ønsker heller ikke å si noe om tidshorisont eller hvordan de planlegger å gjøre innholdet kjent. Rana blad stilte følgende tre spørsmål til helseforetaket like før jul:

 • Er samlerapporten ferdig, eventuelt hvor ligger den i løypa?
 • På hvilken måte vil konklusjonene bli gjort kjent?
 • Er den sendt Helsetilsynet?

– Når det gjelder rapporten så er den fortsatt under arbeid og kommenteres ikke, svarer kommunikasjonssjef Jan-Eirik Vestnes i Helgelandssykehuset, i en e-post.

På styremøtet 25. november orienterte administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir styret i Helgelandssykehuset om status for saken knyttet til tarmkreftkirurgien, og kvalitetsarbeidet som pågår mellom fagmiljøene i enhetene Mo i Rana og Sandnessjøen. Styremedlem Eva Monica Hestvik etterlyste da tidspunktet for når sammenfatningen av de eksterne rapportene, ville være klar.

– Rapporten vil bli sendt til Helsetilsynet. De eksterne holder på med innspurten, hele prosessen skal være ferdig før jul, var svaret hun fikk av administrerende direktør i Helgelandssykehuset.

Les også

Helgelandssykehusets Hulda Gunnlaugsdottir: – De eksterne fagekspertene holder på med innspurten til samlerapporten

Stadige utsettelser

Fagmiljøet i Sandnessjøen har gjennom prosessen bedt om og fått aksept for, å utvide frister for å gi tilbakemelding og korrigere eventuelle faktafeil på kvalitetsgjennomgangen som er utført av ekspertise knyttet til landets fremste institusjoner og fagmiljø innen tarmkirurgi. De er professor Rolv-Ole Lindsetmo, UNN, overlege, PhD Tore Stornes, St. Olavs hospital og professor emeritus, Arild Nesbakken, Oslo universitetssykehus.

Det første fysiske møtet ble holdt 19. oktober, og et nytt 29. oktober.

De eksterne holder på med innspurten, hele prosessen skal være ferdig før jul

Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør på et styremøte i Helgelandssykehuset 25. november

Foretaksledelsen har tidligere orientert at planen var å melde de alvorlige forholdene som rapportene fra St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus avdekket, til Helsetilsynet etter at fagmiljøene i Helgelandssykehuset samlet fikk presentert resultatene og fikk komme med sine tilbakemeldinger.

Det skulle skjedd på et møte 4. september, som måtte utsettes da Rana Blad publiserte konklusjonene 31. august.

Les også

Ett av varslene som er sendt Helsetilsynet knyttet til dødelighet innen 100 dager har skjedd i år – etter at tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen ble åpnet igjen

Samme kveld erkjente Helgelandssykehuset i ei intern melding til ansatte at den eksterne gjennomgangen «har gjort funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter». Helgelandssykehuset varslet Helsetilsynet, som straks begynte å arbeide med saken og besluttet å komme på stedlig tilsyn.

Det skjedde innen 4. september, og dermed før Helgelandssykehuset opprinnelig hadde planlagt innledende møter med fagmiljøene knyttet til tarmkreftkirurgi i helseforetaket.

Les også

Tarmkreftkirurgisaken: – Helgelandssykehuset vil oversende forholdene til Fylkeslegen

Fire måneder senere er fortsatt ikke innholdet i samlerapporten gjort offentlig kjent. Tida går uten at befolkninga i helseforetakets nedslagsfelt får kjennskap til informasjon som har betydning når de skal velge behandlingssted. For pasienter handler det om muligheten til å gjøre informerte valg, som gjør dem som pasienter sikre og trygge.

Rana Blad kjenner imidlertid til at fagekspertisen har levert sin sluttrapport til oppdragsgiver Helgelandssykehuset. Flere har nå sett og lest den, selv om helseforetaket på spørsmål ikke vil opplyse annet enn «under arbeid» og «kommenteres ikke».

– Mangler melderutiner

Den samlede fagrapporten peker på forhold ved begge enhetene som er kritikkverdige, slik også rapporten fra Arild Nesbakken gjør.. Blant annet vises det til at det ved begge sykehus er blitt operert pasienter som burde vært behandlet ved sykehus på et høyere nivå med bredere beredskap og kompetanse.

Les også

To registre – ulike tall: Nasjonalt kreftregister: 3,6 prosent - Norsk register for gastrokirurgi: 7 prosent

Det har vært dødsfall ved begge enheter. Mangelen på melderutiner i Helgelandssykehuset, er tidligere blitt trukket fram. Det er presisert at ikke å melde i henhold til gjeldende regler, er å anse som et alvorlig avvik.

Helgelandssykehuset har for øvrig erkjent at det ikke er meldt avvik knyttet til den kirurgiske virksomheten for de aktuelle pasientene ved de to sykehusene. Dette er et av forbedringspunktene helseforetaket opplyser å ha tatt tak i, i det pågående kvalitetsarbeidet.

Utgangspunktet for kvalitetsgjennomgangen er bekymringsfulle krefttall i det nasjonale registeret som viste at det i perioden 2016 til 2018 var fem ganger høyere dødelighet 100 dager etter tarmkreftoperasjon ved sykehuset i Sandnessjøen (14,3 prosent), enn i resten av landet (3,3 prosent).

Det førte til midlertidig stans i operasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen 10. januar i år og gjenåpning 17. januar etter at en faggruppe i regi av Helse Nord fant «ingen grunn til uro», før ekstern fagekspertise ble engasjert til å gjøre en gjennomgang, som konkluderer med «grunn til uro».

Les også

De tarmkirurgiske fagmiljøene i Helgelandssykehuset samarbeider om tiltak for å sikre kvaliteten framover

Rapporten som Arild Nesbakken ved Oslo universitetssykehus leverte 20. august gir tydelig uttrykk for at det er grunn til bekymring etter følgende funn, som den samlede rapporten nå slutter seg til:

«Halvparten av alle opererte pasienter ved sykehuset i Sandnessjøen fra 2016 til 2019 hadde ett eller flere avvik fra nasjonale retningslinjer for behandling av tarmkreft. (…) 41 prosent av avvikene betegnes som alvorlig».

Det er påpekt at den statistiske usikkerheten er høy fordi det dreier seg om få pasienter ved sykehuset i Sandnessjøen, men den eksterne fagekspertisen mener det er bekymringsfullt når det påvises så hyppige avvik fra nasjonale retningslinjer som det er funnet ved Sandnessjøen.

Ved sykehuset i Mo i Rana er det funnet avvik fra nasjonale retningslinjer på 11 prosent, som vurderes å være på nivå med landsgjennomsnittet, og som ikke vurderes å gi grunn til bekymring.

Det kommer fram at kvaliteten på tykktarmskirurgien ved sykehuset i Mo i Rana som helhet, var bedre enn i Sandnessjøen for perioden 2016 til 2019.

Les også

Helse Nords faggruppe friskmeldte tarmkreftkirurgien i januar med «ingen grunn til uro»: – Konklusjonen baserte seg på informasjonen man da hadde

Sentralisering

Rapporten fra St. Olavs hospital som var den første som forelå 20. juni i år, tok stilling til at tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset burde sentraliseres, og nevnte Mo i Rana. Etter det Rana Blad kjenner til tar ikke Fellesrapporten stilling til lokalisering. Med utgangspunkt i Helsedirektoratets rapport Kreftkirurgi i Norge, tar fagekspertisen til orde for å sentralisere disse inngrepene.

Helsedirektoratets rapport Kreftkirurgi i Norge, framhever sammenhengen mellom volum av opererte pasienter og kvalitet. Den sier at hvert sykehus som behandler tykktarmskreft i Norge, minst bør ha 30 operasjoner per år, noe som tilsvarer 10 til 15 operasjoner for tykktarmskreft per gastrokirurg per år.

Helgelandssykehuset opererer i gjennomsnitt 40 pasienter årlig, fordelt på enhetene i Sandnessjøen og Mo i Rana.

I årene 2016 til 2019 ble det operert fire til 18 pasienter (årlig gjennomsnitt på 13) i året ved sykehuset i Sandnessjøen og mellom 22 og 34 pasienter (gjennomsnittlig 27 pasienter årlig i Mo i Rana). Dette ifølge en gjennomgang Helgelandssykehuset selv har laget.

Les også

Flytter tarmkirurgien bort fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset Bodø: – Vi har hatt kompliserte saker før, men da har sykehusene fått ordne opp i eget hus

Hva nå?

I oktober ble først tarmkreftkirurgien midlertidig flyttet fra sykehuset i Sandnessjøen av administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir, til sykehuset i Mo i Rana. Få dager senere gjorde administrerende direktør Cecilie Daae i Helse Nord samme øvelse, og flyttet midlertidig all tarmkreftkirurgien ut av Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset.

Les også

Tarmkreftkirurgi på dagsorden til styret i Helgelandssykehuset: – Dette har i sum vært en uheldig prosess

Nå kan bare øyeblikkelig hjelp operasjoner utføres ved begge enhetene på Helgeland, og da kun etter avtale med Nordlandssykehuset i Bodø.

Et sentralt spørsmål i framtidas organisering og funksjonsfordeling, vil være hvor det eventuelt skal være tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset, og hvordan øyeblikkelig-hjelp pasienter da skal håndteres.

Les også

Anmeldelsen mot Helgelandssykehuset etter oppslag om tarmkreftkirurgi i Sandnessjøen er i en avklarende fase. Fylkesmannen: – Ikke et åpenbart brudd på taushetsplikten slik vi ser det

Dette har skjedd

 • 31. august blir konklusjonene i de eksterne rapportene ble kjent gjennom Rana Blad.
 • Samme kveld informerer Helgelandssykehuset sine ansatte om følgende, med referanse til de eksterne rapportene som er gjort på oppdrag fra administrerende direktør i Helgelandssykehuset: «Dessverre viser rapporten funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter. Vi kommer til å melde forholdene til Helsetilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre trygg pasientbehandling».
 • 1. september innkaller Helgelandssykehuset til ekstraordinært styremøte på Skype.
 • Rapporten fra St. Olavs hospital, som Helgelandssykehuset mottok 20. juni, uttaler: "(...) en del av forholdene rundt enkeltoperasjoner i Sandnessjøen er av en slik art at man vil anbefale at forholdene vurderes av tilsynsmyndigheten, og da i første omgang Helsetilsynet»
 • 1. september, dagen etter at Rana Blad omtalte konklusjonene i rapportene, blir forholdene meldt til Fylkesmannen som anbefaler å varsle Helsetilsynet.
 • 5. september meldes saken til Statens helsetilsyn, som umiddelbart starter innledende analyser på dokumentene som sendes inn.
 • 10. september melder Helsetilsynet at de kommer på stedlig tilsyn til Helgelandssykehuset. Det skjer 8. og 9. oktober.
 • For øvrig:
 • 24. august får et eksternt PR-byrå tilgang på de tre fagrapportene, i usladdet versjon.
 • 25. august blir Helse Nord orientert om innholdet i rapportene.
 • 27. august blir Helgelandssykehusets styreleder informert.
 • Mandag 12. oktober avgjøre administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir at det ikke skal utføres tarmoperasjoner i Sandnessjøen fram til uke 2 i 2021.
 • Helgelandssykehusets styre innkalles til ekstraordinært møte for å bli orientert samme ettermiddag.
 • Helse Nord innkaller eget styre til ekstraordinært møte for å bli orientert torsdag 15. oktober. Samme formiddag er styret i Helgelandssykehuset innkalt av Helse Nord til foretaksmøte.
 • Onsdag 14. oktober om ettermiddagen sendes sakspapirene til styremøtet i Helse Nord ut. Her foreslår administrerende direktør Cecilie Daae å flytte tarmkreftkirurgien bort fra Helgelandssykehuset, til Nordlandssykehuset Bodø. I utgangspunktet skal det være midlertidig, i påvente av at regional kreftplan, som det jobbes med, ferdigstilles. Det skjer etter planen våren 2021.
 • Torsdag 15. oktober vedtar et enstemmig Helse Nord styre å følge innstillinga fra administrasjonen, og flytter midlertidig tarmkreftkirurgien til Nordlandssykehuset Bodø.
 • Samme ettermiddag var det foretaksmøte mellom Helgelandssykehuset og Helse Nord, der vedtaket ble videreformidlet fra styreleder i Helse Nord, Renate Larsen til styreleder i Helgelandssykehuset, Arne Benjaminsen.
 • Tre representanter i Helgelandssykehusets styre, tok protokolltilførsel på vedtaket.
 • 18. november bekrefter Helgelandssykehuset at fagsjef Ida Bukholm har sagt opp sin stilling.
 • Selv opplyser Ida Bukholm at vilkåret for å si opp, var at foretaksledelsen skulle informere om at de hadde bedt henne gjøre det med bakgrunn i en epost hun som fagsjef hadde sendt til Helsetilsynet 16. september, uten å legge ledelsen på kopi.
 • Nå bestrider Bukholm gyldigheten av oppsigelsen, og har koblet inn legeforeningen.
 • Fagsjefen ved Helsetilsynet bekrefter at informasjonen gitt er relevant for tilsynet som pågår.
 • 3. desember 2020: Nordland politidistrikt henlegger anmeldelsen de mottok i begynnelsen av september 2020 for mulig brudd på taushetsplikten hos Helgelandssykehuset. Bruddet skulle bestå i at en intern rapport knyttet til tarmkirurgi var gitt til media, herunder Rana Blad. Avisartikkelen er vurdert til ikke å inneholde opplysninger som er personidentifiserende. Innholdet i rapportene er vurdert å være i nedre sjikt av hva som kan omtales som personidentifiserende helseopplysninger

 • 13. januar innvilger Helgelandssykehuset innsyn i sluttrapporten fra den eksterne faggruppa, med representanter fra UNN, St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus. De står nå samlet om konklusjonene, der det blant annet er avdekket alvorlige avvik ved begge sykehusene. Det framholdes likevel at kvaliteten på tarmkreftkirurgien har vært vesentlig bedre i perioden 2016 til 2019 ved sykehuset i Mo i Rana, enn ved enheten i Sandnessjøen.