I forbindelse med godsstruktur i Lurøy, har formannskapet i kommunen sendt ut en pressemelding. Der tar de for seg det mener er bekymringsfullt med ordningen.

Pressemeldingen er signert ordfører Håkon Lund.

Fra før har Tonnes Skipsekspedisjon sagt opp ekspeditøravtalen med Nordland fylkeskommune, noe som betyr at det blir slutt på godshåndtering på Tonnes fra 1. juli.

– Med bakgrunn i uavklarte kai- og godsforhold på Tonnes ønsker formannskapet i Lurøy i samsvar med det som aktuelle næringsaktører legger fram, å belyse alvorlighetsgraden ved bortfall av godshåndtering.

Tonnes beskrives som et av kommunens viktigste fastlandsanløp og omlastingspunkter for gods i Lurøy og Rødøy.

– Tonnes kai har et anlegg som ivaretar gods og passasjerer på en god måte. Mellomlagring av gods er en viktig funksjon. Gods som kommer med bil må lagres for å sendes med riktig båt. Gods som kommer med båt må lagres for å sendes videre med annen båt eller med bil. Denne funksjonen er svært viktig for forsvarlig oppbevaring av gods.

Formannskapet sier det er særlig matvarer, ferskvarer og fisk som må lagres på en forsvarlig måte, og at det er store verdier som sendes og mottas ved kaiet.

– Ekspeditørene har en nøkkelrolle i denne logistikken. Befordring, distribusjon, logistikk, oppbevaring og vedlikehold er noen av funksjonene som ivaretas av ekspeditører. Næringsaktører og kommunene har over år jobbet for at gods og ekspedisjon må sikres og styrkes. Den utviklingen (avvikling) vi har sett over flere år med nedbygging av viktige ekspedisjoner svekker næringsgrunnlaget i kystsamfunn som har bygd sin bedrift og næring, og er avhengige av et godt utbygd distribusjonsnett. Fiskeri og havbruk, landbruk, byggevare, elektro, dagligvare med mer er eksempler på næringer som er særlig avhengig av denne funksjonen.

Lurøy og Rødøy kommune har dialog med fylkesråd for transport og infrastruktur for å løse saken.

– Det er essensielt at fylkesrådet og fylkeskommunen klarer å se viktigheten av betjente og egnede anløpskaier. Lurøy og Rødøy har en geografisk struktur som ikke kan sammenlignes med andre områder i Nordland. Og det er høyst nødvendig med løsninger som er tilpasset behovet og den utfordrende geografien.