Gå til sidens hovedinnhold

Det er i alle fall ikke et moment i smittevernvurderingen at barnehageansatte og barnehagesjefen mener at barna våre er mer fornøyde med kortere dager

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Pedagogisk leder Ine Eilertsen Nordlund har i sitt leserinnlegg datert 20.7.20 stilt spørsmålet barnehage – oppbevaring eller pedagogisk institusjon? Når jeg leser innlegget til Nordlund opplever jeg at hun formidler at hun (endelig) har tid til å ivareta barna hun er pedagogisk leder for, fordi barnehagene opererer med reduserte åpningstider. Hun får også møtt alle foreldrene både i bringe- og hentetiden. Dette er selvfølgelig hyggelig lesning, men har det egentlig noe med smittevernfaglige hensyn å gjøre?

De reduserte åpningstidene i barnehagene i Rana er begrunnet i smittevernfaglige hensyn. Men noe godt svar på hvilke konkrete smittevernfaglige hensyn som ligger bak har jeg ikke fått, verken fra barnehagesjef Anita Vonstad eller fra barnehagen der barnet mitt går.

Det er politisk flertall for fulltids barnehagetilbud

Det er politisk flertall på nasjonalt hold for at vi skal ha et godt pedagogisk fulltids barnehagetilbud i Norge. Det må barnehageeierne i Rana ta inn over seg. Noen familier har nok et behov for å benytte hele åpningstiden. Andre familier har behov for et kortere tilbud. Familier og livssituasjoner er forskjellige.


Både Nordlund i nevnte leserinnlegg og barnehagesjefen hevder at barna er mer fornøyde med kortere dager i barnehagen. Det kan hende det, men jeg gjentar også her: Har dette egentlig noe med smittevernfaglige hensyn å gjøre? Det er ikke politisk flertall i Norge for sekstimers arbeidsdager for småbarnsforeldre. Det må både barnehagesjefen (som eier av de kommunale barnehagene) og de øvrige private barnehageeierne i Rana ta inn over seg.

Det er i alle fall ikke et moment i smittevernvurderingen at barnehageansatte og barnehagesjefen mener at barna våre er mer fornøyde med kortere dager. For meg fremstår disse utspillene mer som politiske standpunkt og ønsketenkning.

Gult nivå – utgangspunktet er at alle barn skal få et fulltidstilbud
Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for barnehagen for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Pr. i dag er vi på gult nivå. På Udir sine nettsider kan man blant annet lese om gult nivå at «[h]ele avdelinger kan være samlet, og alle barn skal få et fulltidstilbud i barnehagen».

Hvis barnehagene kan ivareta kravene som stilles til smittevernfaglig forsvarlig drift, skal de med andre ord tilby et barnehagetilbud til alle barn og med ordinær åpningstid. Barnehageeier kan imidlertid redusere åpningstiden eller antall barn som er til stede samtidig hvis det er nødvendig for å kunne oppfylle kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift betyr at barnehagene skal sette i verk hygienetiltak, kontaktreduserende tiltak og tiltak som sikrer at syke personer ikke er til stede i barnehagen. Barnehagene skal også etablere rutiner for håndvask og renhold, informasjon til og opplæring av ansatte, og informasjon til foresatte. (Dette står omtalt i Covid 19-forskriften § 12b.)

Hvilke av disse tiltakene får ikke barnehageeierne i Rana til innenfor ordinær åpningstid i barnehagene? Jeg har som nevnt spurt, men har ikke fått et konkret svar.

Barnehagene i Rana oppfyller bemanningsnormen

Barnehagesjefen mener barnehagene ikke har ressurser nok til å klare kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift hvis de skal gi et fulltidstilbud. Barnehager i andre kommuner får dette til med samme grunnbemanning som barnehagene i Rana. Er jeg naiv hvis jeg tror at disse barnehagene også er i stand til å gi barna et godt pedagogisk tilbud? Det er vel ikke bare i Rana at det pedagogiske tilbudet står i høysetet?

Grunnbemanningen er de ansatte i barnehagen som jobber direkte med hele barnegruppen. Bemanningsnormen betyr at det stilles krav om at barnehagene har en grunnbemanning som tilsvarer minimum én ansatt pr. tre barn under tre år og én ansatt pr. seks barn over tre år. Nasjonalt lå snittet på 5,7 voksne pr. antall barn pr. 31. desember 2019. Barnehagene i Rana lå på det samme snittet med 5,7 voksne pr. antall barn. (Disse tallene er hentet fra Udir.)

Jeg er derfor undrende til at alle barnehagene i Rana har en omvendt hovedregel med rundt 2,5-3 timer redusert åpningstid hver dag. Er barnehagene i Rana virkelig så mye dårligere organiserte enn barnehagene andre steder i landet siden ingen barnehager her i kommunen kan gi oss småbarnsfamilier et fulltidstilbud samtidig som smittevernet ivaretas?

Smitteveilederen tar utgangspunkt i rammebetingelsene

I smittevernveilederen for barnehager står det at veilederen «tar utgangspunkt i gjeldende rammebetingelser, regelverk og finansiering». Det står også at det ikke er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak enn det som er beskrevet i veilederen.

Nordlund skriver at de ansatte må følge rådene og at de ansatte jobber i kohorter for å begrense spredning hvis noen blir smittet. I følge smittevernveilederen er det overordnete målet ved gult nivå at barn og ansatte har et begrenset antall kontakter og å holde oversikt over disse. Det er likevel myket opp en del i hvordan kohortene kan organiseres sammenlignet med tidligere. Blant annet regnes en avdeling som en kohort på gult nivå. To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av dagen og for at ansatte kan ta pause. Smittevernveilederen anbefaler at samarbeid bør fortrinnsvis foregå utendørs.

Nordlund skriver videre at det nå ikke skal vaskes like mye på overflater som tidligere. Det står i smittevernveilederen at det forsterkede renholdet er det samme på gult og rødt nivå. Veilederen har punktvis ramset opp hvilke utsatte områder som bør ha forsterket renhold. Kort oppsummert skal kontaktflater som berøres ofte vaskes daglig. Antall leker bør også begrenses.

Jeg vet ikke hvem som utfører det forsterkede renholdet i de ulike barnehagene i kommunen, men dette kan kanskje de ulike barnehageeierne redegjøre nærmere for? Er det de barnehageansatte som utfører (deler av) det forsterkede renholdet og/eller er det satt inn ekstra ressurser blant de renholdansatte?

Nordlund skriver også at de barnehageansatte fortsatt må vaske like mye av fingrer til små barn. I smittevernveilederen står det at håndvask/-desinfeksjon bør utføres:
• Ved ankomst barnehage
• Før måltider/mathåndtering
• Etter toalettbesøk/bleieskift
• Ved synlig skitne hender (eksempelvis når man går inn etter utelek og hendene er synlig skitne)
• Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen)
• Etter kontakt med dyr

Hvilke av disse rutinene gjøres ikke i normaltider?

Har barnehagene laget beredskapsplaner?

Det står på Udir sine nettsider at hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg, må barnehagene være forberedt på å endre tilbake til rødt nivå. Barnehageeierne må planlegge for alle situasjoner og lage en beredskapsplan slik at de raskt kan veksle mellom de ulike nivåene. Jeg har ikke fått noe informasjon om denne typen beredskapsplan fra vår barnehage.

Jeg har også spurt foreldre med barn i andre barnehager om de har sett noe til en slik beredskapsplan. Ingen av foreldrene jeg har snakket med har sett noe til, eller hørt om slike beredskapsplaner fra sine barnehager. Dette utelukker selvfølgelig ikke at noen barnehager i kommunen kan ha dette på stell.

Jeg mener det ville vært naturlig at barnehageeierne informerte oss foreldre om beredskapsplan for de ulike nivåene, jf. Covid 19-forskriften § 12b om at vi foresatte skal få informasjon fra barnehageeier. For meg vil i alle fall en oppdatert beredskapsplan for de ulike nivåene symbolisere at barnehagene i Rana jobber systematisk med håndtering av smitteverntiltak. Enn så lenge har jeg til gode å kjenne meg trygg på dette.

Er dette i bunn og grunn en ressurskamp?
La det være helt klart: Jeg vil være blant de første til å godta reduserte åpningstider hvis jeg var helt sikker på at de reduserte åpningstidene faktisk var smittevernfaglig begrunnet.

Jeg har snakket med flere foreldre som ikke er fornøyde med dagens situasjon. Det er imidlertid ingen av oss som er misfornøyde med måten de barnehageansatte tar vare på barna våre den tiden de er i barnehagen. Felles for flere av dem jeg har snakket med er at de ikke har ønsket å stå frem fordi de er «redde» for hvilke konsekvenser dette kan få for deres forhold til barnehagen sin. Det er heller ikke de ansatte vi møter i det daglige som har ansvaret her. Det er barnehageeierne.

Akkurat nå opplever jeg at vi småbarnsfamilier nærmest blir brukt som ufrivillige gisler i en kamp om ressurser og politisk ønsketenkning. Målet helliger ikke middelet, men gjør stor skade på Rana-samfunnet, deriblant oss småbarnsforeldre og arbeidsgiverne våre som også i mange tilfeller er det allerede hardt rammede lokale næringslivet. Til syvende og sist går det faktisk ut over barna våre også. Slik kan det ikke fortsette.

Les også

Barnehage – oppbevaring eller en pedagogisk institusjon?


Hovedregelen er fulltidstilbud. Det er unntaket redusert åpningstid som må begrunnes. Et første steg for barnehageeierne vil være å gå gjennom smittevernveilederen for barnehager og vurdere hvordan man skal løse smitteverntiltakene i praksis.

Jeg har stor tillit til at barnehagene i Rana er i stand til å gi barna våre et godt pedagogisk tilbud, også under koronapandemien uten å måtte redusere åpningstidene så mye som de gjør nå. Hvis barnehagene mener det motsatte, fremstår det for meg som en fallitterklæring fra barnehagene her i kommunen. Har vi virkelig et barnehagetilbud som er så mye dårligere enn det barnehager ellers i landet klarer å tilby?

Da begynner vi i så fall å snakke om adskillig større utfordringer enn det vi har sett komme til overflaten under denne pandemien.

Torill Cecilie Mehus

Forelder

Kommentarer til denne saken