Råderett over jernbanen for kommende generasjoner

Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund går til politisk streik og stopper togene i to timer 10. oktober for å varsle om at kommende generasjoner står i fare for å miste råderetten over jernbanen i Norge.

I høst skal EUs fjerde Jernbanepakke behandles i Stortinget. Hvis Stortinget stemmer ja, må vi gi fra oss retten til å føre tilsyn med jernbanene til det europeiske jernbanebyrået (ERA), og lovfeste konkurranseutsetting på jernbanen for all fremtid. I en tid hvor stadig flere etterspør et miljøvennlig og sammenhengende togtilbud i Norge og Europa, er det et stort paradoks å gjennomføre en politikk som pålegger ytterligere oppsplitting av togtilbudet i stedet for samhandling.

Regjeringen har det travelt med å utnytte handlingsrommet de har i en flertallsregjering til å tvinge frem at et fremtidig Storting ikke lenger vil kunne endre på jernbanepolitikken i Norge. Vi flytter muligheten til å klage på vedtak fra Samferdselsdepartementet til en klagenemd i ERA, og i siste instans fra den norske domstolen, til EUs domstol. Vedtaksmyndighet overføres fra Statens jernbanetilsyn til ERA.

Målet til EU og den sittende regjeringa er avdemokratisere jernbanen og åpne hele det europeiske jernbanenettet for fri konkurranse. Regjeringen har vedtatt en jernbanereform. Hvis de også vedtar EUs fjerde jernbanepakke blir det umulig å reversere eller å gjøre endringer dersom det viser seg at dette ikke er god politikk. Samtidig som politikerne ikke trenger å stilles til ansvar for reformen. Dette strider med grunnleggende demokratiske prinsipper om at dersom en beslutning påvirker meg, skal jeg også ha mulighet til å påvirke beslutningen.

EUs fjerde jernbanepakke flytter myndighet til å gi sikkerhetssertifikat til togselskaper fra Statens Jernbanetilsyn til EU. Samtidig vet vi at EUs mål er å fjerne sikkerhetskrav fra lover og forskrifter og overføre ansvaret til den enkelte bedrift i et fritt marked. ERA skal «begrense medlemsstatenes mulighet for å vedta nye nasjonale forskrifter». I løpet av de siste to årene har ERA redusert antallet nasjonale regler i medlemslanda fra ca. 14.000 til 1200. Et ja til EUs fjerde jernbanepakke innskrenker stortingsflertallets mulighet til å vedta norske sikkerhetsregler for jernbanen vår. EUs jernbanepakker har så langt ført til at vi har mistet nasjonale krav til kompetansen til jernbaneansatte. Kravene ligger nå i bedriftenes ulike sikkerhetssertifikater, men er forsøkt sikret gjennom tariffavtaler, blant annet gjennom lokførerstreiken i 2016.

Godstrafikken obligatorisk konkurranseutsatt i EUs andre jernbanepakke i 2007. Etter at flere aktører har kommet og gått inn og ut av det ”enkeltsporede norske jernbanemarkedet” har godstransporten på skinner tapt markedsandeler. Det fraktes mindre gods på jernbane og godsselskapene går med tap. Et miljøvennlig transporttilbud som vi tar for gitt, er faktisk blitt noe vi må kjempe for å beholde. Norske myndigheter har ambisjoner om å kutte utslippene i transportsektoren med 50 prosent innen 2030, men går inn for tiltak som beviselig fører til mer transport på veiene. En politikk vi vet at har ført til mindre gods transporteres miljøvennlig, kan umulig være god miljøpolitikk.

Samferdselsdepartementet har meldt Samtykkeproporsjonen om EUs fjerde jernbanepakke til Stortinget. Dette er ikke forsvarlig jernbanepolitikk, verken i et demokratiperspektiv, eller i et sikkerhetsperspektiv. Regjeringspartiene har gått inn for pakken, men det er fortsatt muligheter for å endre kursen i Jernbanepolitikken.

Du som er opptatt av jernbanens fremtid, må kle deg etter været og demonstrere mot regjeringens jernbanepolitikk den 10. oktober. Sammen kan vi presse politikerne til å si nei til EUs fjerde jernbanepakke og til å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen. Det er opp til oss om vi denne gangen setter miljøet, arbeiderne i jernbanen og sikkerheten på norske jernbanen foran EUs frie marked.

SI NEI TIL JERNBANEPAKKE 4

Lokomotivpersonalets Forening Nord

Kent-Harry Mikkelborg

Roar Seljevoll

Snorre Simensen