I møte den 12 .april i Indre Helgeland Regionråd ble rådet enige om to alternativer de anbefaler overfor Nordland fylkeskommune når det kommer til Bustneslia.

Disse to er tunnelalternativene eller en mulighet for vei i dagen, evt kombinert med korte tunneler.

Videre melder regionrådet at de nå sammen med Nordland fylkeskommune må jobbe videre med de alternativene som man velger å gå videre med samt jobbe med Nordland fylkeskommune for å få på plass en statlig medfinansiering i kommende NTP.

Dette er hele vedtaket som ble fattet:

1. IHR anbefaler at det jobbes videre med følgende alternativ:

a) Tunnelalternativene

b) Mulighet for veg i dagen, eller kombinert med korte tunneler.

Det må gjøres geotekniske undersøkelser av alternativene før endelig valg av løsning.

2. I neste NTP-periode 2025-2036 må det inn en egen ordning for medfinansiering av viktige næringsveier i fylkene, der må Bustneslia prioriteres i første 6 års periode.

3. Når utkast til finansieringsplan er klar for Bustneslia må saken tilprinsipiell behandling i Rana, Nesna og Lurøy kommune i tillegg til NFK.

4. IHR ber NFK se på om det er mindre utbedringstiltak som kan utføres snarlig for å bedre fremkommeligheten i tillegg til forsterket vintervedlikehold i påvente av en ny vegløsning

Les også: