Gå til sidens hovedinnhold

Ekstraordinært styremøte i Helse Nord: – Riktig å ta avvikene til Fylkesmannen og så videre til Helsetilsynet

Etter gjenåpningen av kreftkirurgien i Sandnessjøen 17. januar er det totalt operert 16 pasienter for tykktarmskreft i Mo i Rana og 12 i Sandnessjøen. Det er registrert ett dødsfall innen 100 dager. Saken er meldt av Helgelandssykehuset til Helsetilsynet.

Det kom fram på det ekstraordinære styremøtet i Helse nord, som en del av administrerende direktør Cecilie Daaes orientering.

– Helgelandssykehuset har gjennomgått alle tarmkreftinngrep etter 17. januar. Det er totalt operert 16 pasienter i Mo i Rana og 12 i Sandnessjøen. Det er registrert ett dødsfall innen 100 dager, og saken er meldt av Helgelandssykehuset til Helsetilsynet, sa Daae.

Preget av alvor

Styremøtet foregikk på Skype, og medlemmene var tydelige preget av alvoret i saken de var ekstraordinært innkalt til for å få orientering om, nemlig kreftkirurgisaken i Helgelandssykehuset.

Les også

Helse Nords faggruppe friskmeldte tarmkreftkirurgien i januar med «ingen grunn til uro»: – Konklusjonen baserte seg på informasjonen man da hadde

Det skjer etter at Rana Blad omtalte konklusjonene i de eksterne fagrapportene fra St. Olavs hospital, Oslo universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø i forrige uke. De to førstnevnte har funnet avvik som de betegner som alvorlige. I OUS-rapporten går det fram at den høye dødeligheten 100 dager etter tarmkreftkirurgi i Sandnessjøen, gir grunn til bekymring.

På styremøtet onsdag morgen, gikk historikken raskt tilbake til 20. januar da det regionale helseforetaket første gang hadde tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset på dagsorden. Også da på et ekstraordinært styremøte etter at ei arbeidsgruppe nedsatt av Helse Nords fagsjef Geir Tollåli på oppdrag fra administrerende direktør Cecilie Daae, hadde konkludert med «ingen grunn til uro». Faggruppa brukte en dag på å undersøke bekymringsfulle krefttall som førte til midlertidig stans i tarmkreftkirurgien 10. januar, og anbefalte gjenåpning av tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen 17. januar.

Les også

En ekstern fagrapport anbefaler å samle tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset i Mo i Rana. En annen uttaler: – Høy dødelighet hos pasienter i Sandnessjøen gir grunn til bekymring

Flere av styremedlemmene minnet om at det på styremøtene 20. januar med oppfølging på det ordinære styremøtet 5. februar, ble framhevet at sykehuset i Sandnessjøen hadde satt i gang et kvalitetsforbedringsarbeid.

– Regner med at tiltak er gjort

– Gjennomgangen er gjort i perioden 2016 til 2019. Avvikene er altså fra ei god stund siden. Jeg regner med at det er truffet tiltak da, som er på plass i dag. Når man har oppdaget at ting ikke har vært som de skulle, regner jeg med at tiltak er gjort for å rette dette opp, slik at avvikene ligger tilbake i tid, kommenterte brukerrepresentant Knut Georg Hartviksen.

– Det vil vi få vite mer om når den samlede rapporten fra Helgelandssykehuset foreligger, sa administrerende direktør Cecilie Daae.

Les også

Helseminister Bent Høie: – Jeg forventer at Helgelandssykehuset og Helse nord håndterer dette i god dialog med de ansatte

Hun hadde ved møtets start opplyst at en rapport skal sammenstilles av de tre eksterne som foreligger, at denne skal utarbeides av fagmiljøene i Sandnessjøen og Mo i Rana, i samarbeid med foretaksledelsen, på et møte torsdag 10. september. Den skal oversendes Helse Nords administrasjon så snart den er klar.

Styremedlem Svenn-Are Jenssen viste til at det dreier seg om små tall, og undret på om de eksterne rapportene har sagt noe om usikkerheten knyttet til det. Også hans spørsmål må vente på den sammenstilte rapporten.

Les også

Tarmkirurgisaken i Helgelandssykehuset: – Vi vil allerede nå lage en faglig ledelse på tvers av enhetene, i samråd med fagmiljøene

– Helgelandssykehuset skal legge til rette for at de tre eksterne fagmiljøene skal få drøfte vurderingene sine, og vil jeg tro at også metodeproblematikk som dette vil være tema der, sa Cecilie Daae.

Pasientsikkerhet

Ansattrepresentant og konserntillitsvalgt for Fagforbundet, styremedlem Kari Baadstrand Sandnes poengterte at det er viktig å ivareta pasientenes sikkerhet, og presiserte at den jobben er det de ansatte som ivaretar.

– Man kan få inntrykk av at dette er det «noen andre» som driver med, men det er altså de ansatte. For at de skal gjøre en god jobb og utøve god pasientsikkerhet, må også de ivaretas. Flere forbund gjør en innsats for å bidra til dette, og for aktivt å jobbe for å være gode kollega med hverandre, sa hun.

Ansattrepresentant og konserntillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund, Sissel Alterskjær, viser til at registrering i nasjonale registrere er et ledd i kvalitets- og forbedringsarbeid.

– Det er det de skal brukes til, og grunnen til at kvalitetsregistrene ble opprettet i sin tid. Jeg regner med at vi får mer informasjon når fellesrapportene foreligger, og regner med at styret også blir orientert. Mange preges av situasjonen, også pasienter og pårørende, sa hun.

Les også

Ekstern gjennomgang av tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset er snart ferdig: – Nå venter vi på evalueringa fra UNN før vi skal lage tiltak, som vil bli nødvendig

Ansattrepresentant for Akademikerne, styremedlem Fredrik Sund mener det er riktig å ta avvikene til Fylkesmannen ved fylkeslegen, og så videre Helsetilsynet.

– Det må gjøres i samarbeid med fagmiljøet som har behandlet pasientene, for å sikre at informasjonen som overbringes er mest mulig presis, og at Helsetilsynet får et best mulig verktøy til å gjøre sin jobb på en god måte, sa Sund og fortsatte:

– Sett fra utsida, så er det stor lokal, regional og nasjonal oppmerksomhet rundt denne saka. Fra starten kan det virke som om det ikke har vært så god involvering, men at man har skiftet kurs nå. Jeg tror det er avgjørende at ledelsen og fagmiljøet driver denne saken framover sammen, som ett lag.

Les også

Fagsjef Ida Bukholm: – Jeg reagerer på at også den eksterne ekspertisen i faggruppa har tilknytning til sykehuset i Sandnessjøen, og at jeg ikke fikk vite det før etterpå

Også Sund viste til at sykehuset i Sandnessjøen tidligere har informert om kvalitetsarbeidet som har pågått innen tarmkreftkirurgi.

– Knut Georg var inne på det, at han håper noen har vært inne og tatt grep. Det håper jeg også. Når jeg husker fritt fra prosessen i januar ble en rekke interne og regionale grep beskrevet, som var gjort innenfor colonkirurgien i Sandnessjøen i perioden 2017 til 2018, sa Sund.

Les også

Helsetilsynet om varselet fra Helgelandssykehuset: – Vi har i løpet av helga startet innledende analyser av tilsendt materiale

Fagsjef Geir Tollåli i Helse nord bekreftet at faggruppa han ledet i januar, fikk et godt inntrykk av kvalitetsarbeidet som pågikk i Sandnessjøen.

– Kontinuerlig kvalitetsforbedring er essensielt. Jeg kjenner ikke til hva som ligger til grunn for vurderingene til de tre rapportene, men det får vi vel vite etterhvert når Helse Nord får oversendt den samlede rapporten. Det er viktig å holde et kritisk øye på utviklinga og se om det er nødvendig med tiltak på regionalt nivå for å sikre pasientsikkerhet og kvalitet i behandlinga vi tilbyr befolkninga, sa Tollåli.

– Det påligger styret i Helse Nord RHF å sørge for spesialisthelsetjenester til befolkningen i Nord-Norge, og det er derfor behov for å sikre at styret er godt informert og har anledning til å diskutere saken. Styret i Helse Nord RHF behandlet saken om tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset 20. januar, og den ble fulgt opp i styremøte 5. februar, sa administrerende direktør i Helse nord, Cecilie Daae.

Les også

Hilde (44) ble operert for tarmkreft for ti dager siden: – Jeg har hele tida hatt i bakhodet at god og riktig behandling kan være det som avgjør om jeg får se min ti måneder gamle sønn vokse opp

– At saken har offentlig oppmerksomhet og interesse er som forventet. Saker om kvalitet og pasientsikkerhet skal være høyt på dagsorden, og det aller viktigste er å ivareta pasientene, pårørende og befolkningen. Det er Helse Nords sørge-for-ansvar å tilby likeverdige spesialisthelsetjenester, sa hun.

Ble informert 25. august

Det gikk for øvrig fram i oversikten Cecilie Daae presenterte, at Helse Nord ble orientert om innholdet i vurderingene fra de eksterne fagrapportene 25. august, og at Helgelandssykehusets styreleder ble informert 27. august.

– I og med at konklusjonene i rapportene kom i media og ut i offentligheten 31. august, fikk ikke Helgelandssykehuset gjennomført planen for redegjørelse, involvering og tiltak som opprinnelig tenkt, sa administrerende direktør Cecilie Daae.

– De eksterne fagpersonene fikk det samme oppdraget og tilgang til de samme dokumentene gjennom Dips. Oppdraget ble løst på ulik måte, med ulike konklusjoner. Det førte til at Oslo universitetssykehus fikk samme oppdrag som de to andre, og har gjennomgått samtlige pasienter i Sandnessjøen og Mo i Rana, fortsatte Daae.

Helse Nords administrerende gjorde det videre klart at arbeidsgruppa som gikk gjennom krefttallene i Sandnessjøen i januar, som en del av beslutninga om å gjenoppta operasjonene i Sandnessjøen i 17. januar, anbefalte en gjennomgang av all tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset 2016 til 2019.

– Det er denne gjennomgangen som nå er ferdig, og som har fått stor oppmerksomhet, sa administrerende direktør Cecilie Daae.

Kreftkirurgisaken

Styret i Helse Nord tar redegjørelsen om kreftkirurgisaken i Helgelandssykehuset HF til orientering.

Styret avventer oversendelse av ferdige dokumenter fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF, og ber administrerende direktør vurdere videre oppfølging, og kommer tilbake til styret med videre orientering.

Styret forutsetter tett kontakt mellom Helse Nord RHF og administrasjonen i Helgelandssykehuset HF for å sikre nødvendige dialoger mht. videre prosess med fagmiljøene, inkludert dialog med brukerrepresentanter og tillitsvalgte.

Dette har skjedd

 • 31. august blir konklusjonene i de eksterne rapportene ble kjent gjennom Rana Blad.
 • Samme kveld informerer Helgelandssykehuset sine ansatte om følgende, med referanse til de eksterne rapportene som er gjort på oppdrag fra administrerende direktør i Helgelandssykehuset: «Dessverre viser rapporten funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter. Vi kommer til å melde forholdene til Helsetilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre trygg pasientbehandling».
 • 1. september innkaller Helgelandssykehuset til ekstraordinært styremøte på Skype.
 • Rapporten fra St. Olavs hospital, som Helgelandssykehuset mottok 20. juni, uttaler: "(...) en del av forholdene rundt enkeltoperasjoner i Sandnessjøen er av en slik art at man vil anbefale at forholdene vurderes av tilsynsmyndigheten, og da i første omgang Helsetilsynet»
 • 1. september, dagen etter at Rana Blad omtalte konklusjonene i rapportene, blir forholdene meldt til Fylkesmannen som anbefaler å varsle Helsetilsynet.
 • 5. september meldes saken til Statens helsetilsyn, som umiddelbart starter innledende analyser på dokumentene som sendes inn.
 • 10. september melder Helsetilsynet at de kommer på stedlig tilsyn til Helgelandssykehuset. Det skjer 8. og 9. oktober.
 • For øvrig:
 • 24. august får et eksternt PR-byrå tilgang på de tre fagrapportene, i usladdet versjon.
 • 25. august blir Helse Nord orientert om innholdet i rapportene.
 • 27. august blir Helgelandssykehusets styreleder informert.
 • Mandag 12. oktober avgjøre administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir at det ikke skal utføres tarmoperasjoner i Sandnessjøen fram til uke 2 i 2021.
 • Helgelandssykehusets styre innkalles til ekstraordinært møte for å bli orientert samme ettermiddag.
 • Helse Nord innkaller eget styre til ekstraordinært møte for å bli orientert torsdag 15. oktober. Samme formiddag er styret i Helgelandssykehuset innkalt av Helse Nord til foretaksmøte.
 • Onsdag 14. oktober om ettermiddagen sendes sakspapirene til styremøtet i Helse Nord ut. Her foreslår administrerende direktør Cecilie Daae å flytte tarmkreftkirurgien bort fra Helgelandssykehuset, til Nordlandssykehuset Bodø. I utgangspunktet skal det være midlertidig, i påvente av at regional kreftplan, som det jobbes med, ferdigstilles. Det skjer etter planen våren 2021.
 • Torsdag 15. oktober vedtar et enstemmig Helse Nord styre å følge innstillinga fra administrasjonen, og flytter midlertidig tarmkreftkirurgien til Nordlandssykehuset Bodø.
 • Samme ettermiddag var det foretaksmøte mellom Helgelandssykehuset og Helse Nord, der vedtaket ble videreformidlet fra styreleder i Helse Nord, Renate Larsen til styreleder i Helgelandssykehuset, Arne Benjaminsen.
 • Tre representanter i Helgelandssykehusets styre, tok protokolltilførsel på vedtaket.
 • 18. november bekrefter Helgelandssykehuset at fagsjef Ida Bukholm har sagt opp sin stilling.
 • Selv opplyser Ida Bukholm at vilkåret for å si opp, var at foretaksledelsen skulle informere om at de hadde bedt henne gjøre det med bakgrunn i en epost hun som fagsjef hadde sendt til Helsetilsynet 16. september, uten å legge ledelsen på kopi.
 • Nå bestrider Bukholm gyldigheten av oppsigelsen, og har koblet inn legeforeningen.
 • Fagsjefen ved Helsetilsynet bekrefter at informasjonen gitt er relevant for tilsynet som pågår.
 • 3. desember 2020: Nordland politidistrikt henlegger anmeldelsen de mottok i begynnelsen av september 2020 for mulig brudd på taushetsplikten hos Helgelandssykehuset. Bruddet skulle bestå i at en intern rapport knyttet til tarmkirurgi var gitt til media, herunder Rana Blad. Avisartikkelen er vurdert til ikke å inneholde opplysninger som er personidentifiserende. Innholdet i rapportene er vurdert å være i nedre sjikt av hva som kan omtales som personidentifiserende helseopplysninger

 • 13. januar innvilger Helgelandssykehuset innsyn i sluttrapporten fra den eksterne faggruppa, med representanter fra UNN, St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus. De står nå samlet om konklusjonene, der det blant annet er avdekket alvorlige avvik ved begge sykehusene. Det framholdes likevel at kvaliteten på tarmkreftkirurgien har vært vesentlig bedre i perioden 2016 til 2019 ved sykehuset i Mo i Rana, enn ved enheten i Sandnessjøen.

Bakgrunn

 • 10. januar 2020 stanset ledelsen i Helgelandssykehuset midlertidig tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen. Bakgrunnen var bekymringsfulle tall fra Nasjonalt Kreftregister der det gikk fram at dødeligheten 100 dager etter operasjon var fem ganger høyere ved sykehuset i Sandnessjøen (14,3 prosent i perioden 2016 til 2018, enn i landet for øvrig (3,3 prosent.
 • Saken ble offentlig kjent søndag 12. januar gjennom et leserbrev fra ansatte ved sykehuset som ga uttrykk for at «det er vanskelig å oppleve at vår faglige integritet blir trukket i tvil av vår egen ledelse».
 • Sikkerheten til pasientene blir framhevet som avgjørende for vurderingene som ble gjort om midlertidig stans og intern overføring av pasienter.
 • Foretaksledelsen i Helgelandssykehuset hadde som mål «så raskt som mulig ville gå gjennom samtlige journaler/epikriser for denne typen operasjoner og pasienter for å finne en forklaring på resultatet i den nasjonale kvalitetsindikatoren».
 • Den midlertidige stansen i tarmkreftkirurgien skapte imidlertid så høye bølger, sterke reaksjoner og politisk engasjement fordi det ble tolket som del av sykehuskampen og et utspill for å svekke kandidaturet til Sandnessjøen i lokaliseringsspørsmålet, at Helse Nords helt ferske administrerende direktør Cecilie Daae kom Helgelandssykehuset i forkjøpet. Fagdirektør i Helse Nord Geir Tollåli fikk i oppdrag å sette sammen ei faggruppe for å gå gjennom operasjonene.
 • Det skjedde i rekordfart, slik at tarmkreftkirurgien allerede 17. januar ble friskmeldt med beskjeden «ingen grunn til uro», og kunne åpne som normalt igjen.
 • Foretaksledelsen i Helgelandssykehuset valgte da å gå gjennom alle tarmkreftoperasjoner gjennomført i helseforetaket i 2016 til 2019. Koronasituasjonen gjorde at arbeidet måtte utsettes.
 • Det er disse rapportene fra tre eksterne fagmiljøer som uavhengig av hverandre har gjort sine vurderinger som nå er ferdige, og er overlevert Helgelandssykehuset.


Kommentarer til denne saken