Det går fram av rapportene som foreligger etter den eksterne gjennomgangen av tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset for perioden 2016 til 2019, som Rana Blad har fått tilgang til, men som ennå ikke er offentlig.

Rana Blad gjør oppmerksom på at tittel og deler av innholdet i denne saken er endret etter publisering. En sammenblanding mellom rapportene og andre dokumenter som vedrører saken gjorde at vi feilaktig skrev at OUS tok stilling til sentralisering av tarmkreftkirurgien til Mo. Dette ble rettet opp med det samme vi ble gjort oppmerksomme på dette.

Les mer her: Rana Blad korrigerer: Feil at OUS tar stilling til sentralisering på Mo

Bakgrunnen for gjennomgangen var bekymringsfulle krefttall i Nasjonalt Kreftregister, som viser at det i perioden 2016 til 2018 var fem ganger høyere dødelighet 100 dager etter operasjon ved sykehuset i Sandnessjøen (14,3 prosent), enn i resten av landet (3,3 prosent).

–Et internt arbeid pågår for å sammenstille rapportene

Administrerende direktør i Helgelandssykehuset Hulda Gunnlaugsdottir ønsker på det nåværende tidspunkt ikke å kommentere rapportene, men sier dette til Rana Blad:

– Vi jobber med saken som del av et internt kvalitetsforbedrende arbeid. Vi jobber sammen i Helgelandssykehuset for å sammenstille alle rapportene til en samlet rapport. Den skal vi gå gjennom sammen med fagfolkene i Mo i Rana og Sandnessjøen. Det er allerede planlagt og innkalt til et fellesmøte med fagmiljø og ledere fra enhetene i Mo i Rana og Sandnessjøen, fredag i denne uke. For meg er det viktig å understreke at vi er ett sykehus og jobber som ett Helgelandssykehus.

Store uoverensstemmelser i konklusjonene

I utgangspunktet ble den eksterne faggruppa satt sammen av representanter fra fagmiljøene ved St. Olavs hospital i Trondheim og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, som skulle gjøre sine vurderinger og levere hver sin uavhengige rapport. I tillegg besto prosjektgruppa av representanter fra Helgelandssykehusets enheter både i Mo i Rana og Sandnessjøen.

Først gikk to fagpersoner ved hver av enhetene i Mo i Rana og Sandnessjøen gjennom journaler knyttet til pasienter ved sykehusene. Da det interne arbeidet var ferdig, gikk eksterne fagpersoner gjennom journalene for de aktuelle pasientene i Helgelandssykehuset.

Det er stor uoverensstemmelse mellom konklusjonene i rapportene fra St. Olavs og UNN. Etter det Rana Blad erfarer er det årsaken til at fagmiljøet ved Oslo universitetssykehus (OUS) ble bedt om å gjøre en tredje fagrevisjon.

Mens faggruppene fra St. Olavs hospital og OUS begge gir uttrykk for bekymring når det gjelder både kvalitet og dødelighet knyttet til tarmkreftkirurgi ved sykehuset i Sandnessjøen, kommer faggruppa fra UNN til en annen konklusjon.

Fra UNN framholdes det at journalgjennomgangen ikke gir holdepunkter for at «coloncancerkirurgien ved Sandnessjøen sykehus er uforsvarlig eller avviker fra kvalitetskrav for coloncancerkirurgi nasjonalt».

Klinikkleder og professor Rolv-Ove Lindsetmo ved UNN påpeker også i konklusjonen at «lavt operativt volum gir liten erfaring i håndtering av høyrisikopasienter, men det er spesielt en anestesi/intensivmedisinsk utfordring».

UNN har kun sett på journaler der de interne medlemmene i prosjektgruppa fra Helgelandssykehuset har kommet med kommentarer. Rapportene fra de to øvrige tunge fagmiljøene i Norge, baserer sine vurderinger på flere journaler. OUS er den som har vurdert samtlige journaler fra perioden.

– Gir grunn til bekymring

I rapporten fra OUS går det fram at halvparten av alle opererte pasienter ved sykehuset i Sandnessjøen i den aktuelle perioden, hadde ett eller flere avvik fra nasjonale retningslinjer for tarmkreft. Det er professor emeritus og overlege Arild Nesbakken ved OUS, som har gjennomført fagrevisjonen.

– Etter min vurdering var avvikene alvorlige/potensielt alvorlige hos 41 prosent av de opererte, skriver Nesbakken i rapporten.

Også i Mo i Rana ble det funnet avvik i henhold til nasjonale retningslinjer hos 18 prosent av alle opererte pasientene. Vurderingen her er at avvikene var alvorlige/potensielt alvorlige hos 11 prosent av de opererte.

– Jeg mener disse resultatene er akseptable og trolig representerer et vanlig resultat hos norske sykehus, fortsetter Nesbakken.

OUS gir uttrykk for i sin rapport, at den høye dødeligheten hos pasienter i Sandnessjøen gir grunn til bekymring. Det påpekes også at antall tarmkreftoperasjoner i året, med et gjennomsnitt på 12, er lavt. Den statistiske usikkerheten i estimatene av overlevelse er dermed så stor at det «aldri vil være mulig å si med sikkerhet (95 prosent sikkerhet) om resultatene i Sandnessjøen er dårligere enn landsgjennomsnittet», framheves det i rapporten, og professor emeritus og overlege Arild Nesbakken ved OUS fortsetter:

– Jeg mener likevel det er bekymringsfullt når det påvises så hyppige avvik fra nasjonale retningslinjer som jeg har funnet her.

– Virker ikke som utvelgelsen er god nok

I den eksterne rapporten fra St. Olavs hospital, påpeker seksjonsoverlege Tore Stornes og overlege Tommy Johansen blant annet at «det ikke virker å være en adekvat seleksjon av hvilke pasienter som skal opereres på et senter med så lavt volum som 10 til 15 operasjoner per år».

– Spesielt gjelder dette pasienter som er operert tidligere, kompliserte pasienter med tidligere nyre Tx (nyretransplantasjon, journ.anm.), T4 cancer (størrelse og alvorlighetsgrad, journ.anm.) og så videre, går det fram av rapporten.

– Anbefaler å samle det faglige ansvaret i Mo i Rana

Konklusjonen fra faggruppa ved St. Olavs hospital: «Ut fra volum og kvalitet på kirurgien på Helgelandssykehuset virker det fornuftig å sentralisere alle operasjonene til et senter i Mo i Rana. Dette er ut fra en total vurdering av volum og kvaliteten på den behandlingen som er gjennomført».

I rapporten fra St. Olavs hospital går det for øvrig fram at faggruppa vurderer at «en del av forholdene rundt enkeltoperasjoner i Sandnessjøen er av en slik art at man vil anbefale at forholdene vurderes av tilsynsmyndigheten, og da i første omgang Helsetilsynet».

Fakta

 • Mer enn 80 prosent av pasientene med tykktarmskreft blir operert, og kirurgi er dermed en sentral del av behandlingen for disse pasientene.
 • Kirurgisk behandling av tykktarmskreft er ikke sentralisert i samme grad som for endetarmskreft. Pasientene kan opereres med kikkhullsteknikk (laparoskopi) eller åpen operasjon.
 • I Helgelandssykehuset gjennomføres det operasjon ved enhetene i Mo i Rana og Sandnessjøen.
 • I årsrapporten for 2018 går det fram at det ble utført 21 operasjoner i Mo i Rana og 16 i Sandnessjøen, i perioden 2016 til 2018.
 • Mens dødelighet innen 100 dager etter operasjon for Helgelandssykehuset i perioden 2016 til 2018 opplyses å være 0,0 prosent for sykehuset i Mo i Rana, oppgis den å være 14,3 prosent for enheten i Sandnessjøen.

Kilde: Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft, årsrapport 2018

Bakgrunn

 • 10. januar 2020 stanset ledelsen i Helgelandssykehuset midlertidig tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen. Bakgrunnen var bekymringsfulle tall fra Nasjonalt Kreftregister der det gikk fram at dødeligheten 100 dager etter operasjon var fem ganger høyere ved sykehuset i Sandnessjøen (14,3 prosent i perioden 2016 til 2018, enn i landet for øvrig (3,3 prosent.
 • Saken ble offentlig kjent søndag 12. januar gjennom et leserbrev fra ansatte ved sykehuset som ga uttrykk for at «det er vanskelig å oppleve at vår faglige integritet blir trukket i tvil av vår egen ledelse».
 • Sikkerheten til pasientene blir framhevet som avgjørende for vurderingene som ble gjort om midlertidig stans og intern overføring av pasienter.
 • Foretaksledelsen i Helgelandssykehuset hadde som mål «så raskt som mulig ville gå gjennom samtlige journaler/epikriser for denne typen operasjoner og pasienter for å finne en forklaring på resultatet i den nasjonale kvalitetsindikatoren».
 • Den midlertidige stansen i tarmkreftkirurgien skapte imidlertid så høye bølger, sterke reaksjoner og politisk engasjement fordi det ble tolket som del av sykehuskampen og et utspill for å svekke kandidaturet til Sandnessjøen i lokaliseringsspørsmålet, at Helse Nords helt ferske administrerende direktør Cecilie Daae kom Helgelandssykehuset i forkjøpet. Fagdirektør i Helse Nord Geir Tollåli fikk i oppdrag å sette sammen ei faggruppe for å gå gjennom operasjonene.
 • Det skjedde i rekordfart, slik at tarmkreftkirurgien allerede 17. januar ble friskmeldt med beskjeden «ingen grunn til uro», og kunne åpne som normalt igjen.
 • Foretaksledelsen i Helgelandssykehuset valgte da å gå gjennom alle tarmkreftoperasjoner gjennomført i helseforetaket i 2016 til 2019. Koronasituasjonen gjorde at arbeidet måtte utsettes.
 • Det er disse rapportene fra tre eksterne fagmiljøer som uavhengig av hverandre har gjort sine vurderinger som nå er ferdige, og er overlevert Helgelandssykehuset.