• Er det på tide å gjøre E6 mellom nord og sør her i landet fergefri?

• Vil man kunne få stortingspenger til både jernbaneutbygging mellom Fauske og Tromsø og til E6-utbedring/utbygging i Nordland og Troms?

• Har det noen hensikt å bygge jernbane mellom Fauske og Tromsø for å føre godstransport over fra vei til jernbane, dersom Nordlandsbanen mellom Steinkjer og Fauske ikke rustes opp til å kunne håndtere samme godsmengde som mellom Fauske og Tromsø?

Ovenstående spørsmål er bakteppet for dette leserbrevet.

Gro sa nei til jernbane og ja til veiutbygging

Jeg mener bestemt å huske at mens Gro Harlem Brundtland var statsminister, vedtok Stortinget at jernbanen ikke skulle utbygges videre fra Fauske til Tromsø. I stedet for sa de at det skulle satses på en stor utbygging av E6 og andre sentrale veier i nord helfinansiert over statsbudsjettet. Etter det vedtaket la sentrale myndigheter bort alt som har med videre jernbaneutbygging nord for Fauske å gjøre. Dessverre gjorde de heller ikke noe nevneverdig med oppgradering av Nordlandsbanen på strekningen Steinkjer – Fauske. Det må også nevnes at det ble heller ikke utført stort av den lovede veiutbyggingen på E6 i Nordland, før de siste par årenes E6-utbygging på Helgeland og Hålogalandsbrua nord for Narvik, som er delfinansiert med bompenger.

Ja til fergefri E6 straks

Etter min mening må man prioritere fullføring av veiløftet fra Brundtland-regjeringen. Et element i det er å foreta de nødvendige utbedringer og moderniseringer av tuneller og veibaner på E6 i Nordland og Troms som i dag sårt trenger det. Et annet element i fullføringen må være å kvitte seg med den eneste ferga vi har igjen på E6 her i landet, og derved få en heldøgnsåpen E6 mellom nord og sør her i landet. Nærmere bestemt dreier det seg om å bygge bru over Tysfjorden i Nordland, for å kunne legge ned dagens E6-ferge mellom Bognes og Skarberget.

Får neppe begge deler

Dersom man nå skulle finne på å bruke flere milliarder kroner på planlegging og bygging av jernbane fra Fauske til Tromsø via Narvik, er jeg redd for at vi ikke noen gang får se en fergefri E6. En start på planlegging av en jernbane mellom Fauske og Tromsø vil med stor sannsynlighet være ensbetydende med at bevilgninger til E6 kveles helt. Det er utopi å tro at man vil få stortingsbevilgninger til både en jernbanesatsing og en veisatsing i Nordland og Troms. I en slik setting må E6 gis førsteprioritet.

Både utbygging og utbedring

Skulle statlige myndigheter mot formodning si ja til både E6-utbygging og jernbaneutbygging nord for Fauske, må de som nå prøver å få til en gjenåpning av satsing på jernbane mellom Fauske og Tromsø utvide sin horisont. Skal man ha noen forhåpning om å overføre dagens godstransport på vei i Nord-Norge til jernbane, må det ikke bare gjøres en jernbanebygging mellom Fauske og Tromsø. Også jernbanestrekningen mellom Steinkjer og Fauske må moderniseres og oppgraderes, noe som vil koste hundretalls millioner i tillegg til kostnadene ved utbygging Fauske – Tromsø. I dag er det etter det jeg forstår ikke mulig å øke godstrafikken på strekningen Steinkjer – Fauske fordi signalanleggene der er gått ut på dato. Og i tillegg mangler det tilstrekkelig med krysningsspor til å kunne øke antallet godstog mellom Steinkjer og Fauske.

Det vil være meningsløst dersom man ved en jernbanesatsing mellom Fauske og Tromsø ikke får utnyttet den godsfraktkapasiteten som en slik jernbanestrekning åpner for. Det vil være tilfellet dersom lavere godsfraktkapasitet på strekningen Steinkjer – Fauske gjør at kapasiteten på en strekning Fauske – Tromsø ikke kan utnyttes fullt ut.


Gustav Arne Nyborg

Samferdselsinteressert