Ny kommunedelplan for Mo: Utvidelse av sentrumsområdet?

Rana Blad har den 27.4 en artikkel om kommuneadministrasjonens betraktinger om parkeringen i Mo sentrum og om forholdene for handelsnæringen i sentrum. Artikkelen trigger et blikk eller to på kommunedelplanen for Mo og omegn sett i sammenheng med utviklingen i Mo sentrum.

Kommunedelplanen for Mo og omegn gjeldende for perioden 2013 - 2023, ble vedtatt i kommunestyret i 2014. Det er med andre ord knappe to år igjen til ny må behandles igjen i kommunestyret og vedtas for perioden 2024 - 2034.

Harde diskusjoner i 2014 om utvidelse av sentrumsområdet

Før någjeldende kommunedelplan for Mo og omegn ble vedtatt i kommunestyret i 2014, var det harde diskusjoner om hvor sentrumsavgrensingen skulle gå. Situasjonen var slik 2014 at det i det sentrumsnære området var kommet for å bli to store kjøpesentre. Begge med store arealer for kafeer som ble godt besøkt. Derfor foreslo Rana Senterparti å utvide sentrumsgrensen slik at Mo sentrum i framtida skulle innbefatte utfyllingsområdet på Søndre felt fra og med Byporten i sør til og med næringsbyggene ved Toraneskaia i nord. I tillegg skulle det man kan kalle for handelsområde Langneset øst og handelsområde Svortdalen inngå i sentrum.

Forslaget ble nedstemt i kommunestyret i 2014 mot stemmene fra Senterpartiet pluss undertegnede, som brøt med Rana Høyres kommunestyregruppe og stemte sammen med Senterpartiet.

Jeg gjorde meg i 2014 til talsmann for at med bedre og smartere gang- og sykkelveiforbindelser mellom det som da var Mo sentrum og de nevnte utvidelsesområder, ville man etter min oppfatning fått et godt sammenbundet stor-sentrum. F. eks. gang- og sykkelvei fra Mosenteret til handelsområde Langneset gjennom undergang/tunell under rundkjøringa ved Mosenteret, Og gang og sykkelvei mellom handelsområde Svortdalen og utløpet av gang- og sykkel-tunellen ved det tidligere Bilhuset-bygget.

Sterke finansaktører og Thon-gruppen

Sterke lokale finansaktører som hadde investert i tomter innenfor det sentrumsområdet vi hadde i 2014 og fortsatt har i dag, kjempet hardt mot en utvidelse av sentrum. De sa at dersom sentrumsgrensen ble beholdt som den var skulle de investere sterkt for å utvikle Mo sentrum til å bli så moderne og attraktivt at folk ville strømme til sentrum.

I et felles møte mellom de lokale politikerne og næringslivsaktører i Rana før planvedtaket i 2014, sto representanten for Thon-kjeden fram og bedyret at med uendrede sentrumsgrenser skulle Thon investere i og forbedre byggene sine i sentrum (det tidligere Samvirkelags-bygget og det tidligere Meyer-bygget), og være med på å oppgradere området utenfor byggene på gateplan mot vest. Thon-representanten slo også hardt i bordet, og truet med at dersom sentrumsgrensen ble utvidet ville de avvikle sin virksomhet i sentrum og bygge nytt kjøpesenter utenom det som da var sentrum.

Utviklingen i sentrum ikke som forventet

Utviklingen i sentrum siden 2014 har ikke vært i samsvar med forventningene innbyggerne i Rana hadde ut fra løfter og planskisser forskjellige aktører kom med i 2014. Tomta etter det nedlagte og det nedrevne meieriet står fortsatt ubebygd. Mellom Mosenteret og det tidligere Rutebilbygget i O.T Olsens gate er det kommet opp et bygg ved Mosenteret, som hovedsakelig inneholder leiligheter. Det lovede signalbygget mellom nevnte bygg og Jernbanestasjonen er fortsatt ubebygd. Det samme gjelder den åpne plassen ved Jernbanestasjonen og Rutebilbygget. Her var det planer om et stort bygg med høg, åpen førsteetasje slik at bussholdeplassene fortsatt kunne være der de er i dag.

Et Mo sentrum med småbutikker?

Enkelte har en forestilling om at man skal kunne ha et Mo sentrum preget av småbutikker og et «levende gatemiljø» der disse småbutikkene ligger. Er det realisme i en slik tenking?

Slike tanker har noe for seg i byer der man i sentrum fra gammelt av har en småhusbebyggelse med butikklokaler på gateplanet med inngang til hver butikk fra gateplanet. For Mo er historikken en helt annen. Drømmen om småbutikker og et «levende gatemiljø» forsvant da L. A. Meyer på begynnelsen av 1950-tallet (1953?) bygde Nord-Norges den gangen største varehus. Og enda mer da Rana Samvirkelag noen år senere ikke skulle være dårligere, og bygde sitt store varehus på andre siden av gata. Det har satt sitt preg på Mo sentrum og utviklingen av sentrum.

Innadvendte AMFI-bygg

I dag er de to nevnte varehusbyggene, som begge er blitt AMFI-bygg, svært innadvendte. I AMFI-Meyer er det kun en butikk som er litt utadvendt og har inngang fra gata rett til butikken. Det er bokhandelen, som etter sigende har retten til inngangen fra gata gjennom en tidligere avtale i Meyer-familien. I «AMFI-Samvirkelaget» var det heller ingen butikker som hadde inngang rett fra gata inntil Prix-butikken og fiskebutikken ble etablert i bygget, og fikk felles inngang fra Fr. Nansens gate.

Så lenge de to store varehusene ikke legger vekt på å være en del av gatemiljøet og gjøre butikkene på gateplanet utadvendte, er det å snakke om å få til et småbutikkmiljø med et tilknyttet «levende gatemiljø» i Mo sentrum mest en drøm. Thon-gruppens løfter om satsing på fortaus- og gate-området på vestsiden av Amfi-byggene for å gjøre bygningene mer utadvendt har vært fagre ord og ikke noe mer.

Nytt forslag om sentrumsutvidelse

Ny kommunedelplan for Mo og omegn for perioden 2024 – 2034 skal om ikke lenge opp på planstadiet i Rana kommune og deretter opp i kommunestyret. Tanken som lå bak forslaget om sentrumsutvidelse som ble lagt fram i 2014, er med det lille som har skjedd med sentrumsutviklingen siden 2014 mer aktuell enn noen gang. Jeg kan ikke tro annet enn at vi ved behandlingen av kommunedelplanen for 2024 – 2034 får forslag om utvidelse av grensene for sentrumsområdet.

Gustav Arne Nyborg,
Samfunnsengasjert