Motstanden mot utbygging av vindkraft på land har eksplodert. Én uke før høringsfristen 1. oktober har departementet fått inn godt over tusen høringssvar.

Ikke overraskende er langt de fleste som har uttalt seg, negativ til utbygging av vindkraft i sine nærområder.

– Vindturbiner – et historisk feilgrep, mener aksjonsgruppen Bevar Hvaler, som mener det er «på høy tid å trekke i nødbremsen».

Mange lokale aksjonsgrupper og flere hundre privatpersoner har uttalt seg i høringen. Det har også en rekke kommuner, lokale turistforeninger, sammenslutninger og fylker.

– Trøndelag fylkeskommune fraråder den foreslåtte rammen for vindkraft på land og er innstilt på å kunne påklage ytterligere konsesjonssøknader for landbasert vindkraft i Trøndelag, skriver fylket.

Uberørt natur

I NVEs forslag er det pekt ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. 98 kommuner har areal innenfor de 13 områdene.

– NVE har lagt vekt på unngå konflikter med viktige naturområder og tatt betydelige hensyn til aktuelle tema, for eksempel friluftsliv, støy, fugle- og dyreliv, kulturminner og reindrift, heter det i høringsbrevet.

Men motstand mot utbygging i sårbare naturområder er et hovedargument for motstanderne.

– Namdalske fjell med i stor grad uberørt natur og områder som er lite berørt av inngrep, er særs viktige for utøvelse av friluftsliv, jakt og fiske, både for oss som bor her, men også for tilreisende og turistnæringen, skriver Folkeaksjonen mot vindkraft i Namdalen.

Skatt og lønnsomhet

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) peker på at mer enn 20 av de rundt 100 medlemskommunene er direkte berørt av NVE-forslaget og anbefaler at det skrinlegges fordi formålet med en nasjonal ramme ikke blir nådd.

– USS etterlyser videre moderne skatteregler for vindkraft, som tilgodeser de lokalsamfunn som avstår sine verdifulle naturressurser med en andel av den verdiskaping deres naturkapital gir grunnlag for.

Også Vefsn kommune i Nordland mener NVEs plan bør skrinlegges og viser til at oppgradering av vannkraft er mindre lønnsomt enn utbygging av vindkraft, i henhold til dagens skatteregime.

– Oppgradering av vannkraft må bli underlagt samme skatteregime som blant annet vindkraft, skriver kommunen.

– Bør skrinlegges

Også Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner (LNVK) mener NVE-planen «i foreliggende form bør skrinlegges.» LNVK samler 47 kommuner som har eller hvor det er planlagt eller gitt konsesjon for vindkraftverk.

LNVK mener fremgangsmåten i saken som nå er på høring, er uheldig, fordi større områder på kartet er satt av som «egnede lokaliteter» enn det som er reelt.

Samtidig savner sammenslutningen en klargjøring av hvorfor de berørte lokalsamfunn skal stille seg positive til vindkraftutbygging.

LNVK mener også «vindkraftutbygging må forutsette lokal aksept», noe også både Sp og KrF har krevd.

Reindrift og turisme

Også reindriftsnæringen er urolig for vindkraftutbygging.

– Vi ser at de negative effektene i driftsfasen er meget store, og at reinen ikke vender seg til vindmøllene, skriver leder Ole Johan Eira fra Gielas Reinbeitedistrikt i Gratangen.

Han mener erfaringer viser at «reindrift og vindmøller ikke er forenelig».

Også lokale turistforeninger er bekymret.

– Nasjonal ramme for vindkraft på land slik NVE foreslår, tar altfor lite hensyn til natur- og friluftslivets interesser, skriver Kristiansund og Nordmøre Turistforening.

(©NTB)