Til MPR-utvalget i Rana kommune 1. februar 2022

Vi er blitt gjort kjent med at det skal være møte i MPR-utvalget på torsdag 03.02.22 og at Løkberg/Lauvset-saken igjen skal opp til behandling. Ut fra tidligere erfaringer er vi redd for at rådmannens innstilling om ikke å vedta planen igjen skal bli nedstemt. Det oppleves absurd som grunneier å være nødt til å skrive dette saksdokumentet til MPR-utvalget, men slik denne saken står og har utviklet seg ser vi at det er nødvendig. Det er tre forhold vi vil fremheve i denne saken;

1. Grunneierretten står meget sterkt hos folk flest og i de aller fleste politiske partier. Vi tar til etterretning at enkelte politiske partier i Rana avviker fra dette. Vi som grunneiere forbeholder oss selvfølgelig retten til å selv råde over egen grunn og selv avgjøre hva som skal gjøres av inngrep i form av bebyggelse eller annen utvikling på vår eiendom.

2. Vi kommer aldri til å selge vår grunn til en eiendomsutvikler som legger opp til en slik utbygging, som vil rasere naturen og området, og i tillegg gjøre området i praksis ubeboelig for de som bor der i dag. Det er uforståelig og oppsiktsvekkende at folkevalgte i Rana kommune er villige til å kjøre over både grunneiere, naboer og naturen, med et prosjekt som kun beriker enkeltpersoner fremfor samfunn og miljø, og som ikke er bærekraftig ut fra naturgitte forhold. Terrenget er bratt og vil være rasutsatt i en fremtid med klimaendringer og styrtregn, noe mange kommuner har forstått og tar hensyn til i sine arealplaner. Å ikke følge rådmannens innstilling i denne saken vil ikke være hensiktsmessig. Prosjektet vil aldri kunne bli realisert, og planen vil kun medføre båndlegging av grunneiers råderett over egen eiendom.

3. I dette området og på vår grunn er det verdifull natur som er kartlagt gjennom systemet for kartlegging av natur i Norge (NiN). Det er natur som er klassifisert som truet og derfor er rødlistet, og slik natur skal kommuner arbeide for å ta vare på for fremtidige generasjoner. Slåttemarka som er midt i området er verdifull som leveområde for truede planter og insekter, og dette vil gå tapt for all fremtid ved en nedbygging. Med vår velsignelse har en stiftelse startet skjøtsel av slåttemarka for å få den i best mulig tilstand fremover. I tillegg er det verdifull gammel granskog som også vil gå tapt, som er leveområde for truede planter, insekter og andre dyr. Vi registrerer at Rana kommune ønsker å fremstå som natur- og miljøbevisst med miljøvennlig batterifabrikk, grønn industri og industriutvikling, en arealplan som skal ivareta naturmangfoldet, og i det store og hele være langt framme i det grønne skiftet. Vi registrerer at det er langt mellom ord og handling, og et overtramp som dette vil lage en dyp ripe i den miljøbevisste lakken som Rana kommune ønsker å fremstå med.

Med hilsen

Willy O. Christiansen

Ingrid Hollekim Christiansen

Ragnhild Christiansen

Anders Baasmo Christiansen