Grunnlovens § 112: Vi har rett til et levelig miljø og klima!

I 2016 saksøkte Greenpeace og Natur og Ungdom staten fordi de mente at oljeutvinning i Arktis er et brudd på miljøparagrafens 112. Saken ble anket og den 5. til 12. november skal saken opp i Borgarting lagmannsrett. Miljøorganisasjonene Greenpeace, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Besteforeldreneklimaaksjon (BKA) står nå sammen mot staten. Verden står overfor en alvorlig klimakrise og det siste vi trenger er mer forurensende olje og gass.

Grunnloven § 112 lyder slik: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten

Det finnes knapt noen sak som er mer grundig dokumentert vitenskapelig enn menneskeskapte klimaendringer. Dersom vi skal klare å unngå de katastrofale konsekvensene, må mesteparten av verdens gjenværende kull, olje og gass bli liggende. Å skulle sette i gang nå og bygge ny infrastruktur for storstilt oljeboring i Barentshavet er stikk i strid med all den vitenskapelige dokumentasjonen vi i dag besitter. Dette vet norske myndigheter. Likevel ser det ikke ut til at våre politiske ledere er i stand til å ta alvoret innover seg. Der hvor andre land kutter sine utslipp, har Norge økt sine klimagassutslipp. Der hvor andre land lar være å ta opp mer olje og gass av klimahensyn, setter Norge rekord i antall tildelinger til oljeindustrien i de aller mest sårbare, arktiske havområdene.

Globalt er målene å redusere utslippene med 50 % innen 2030 og ha null nettoutslipp innen 2050. Det kan ta 20 år å få et oljefelt til å produsere. Da er vi allerede kommet til 2040. Et oljefelt kan deretter levere olje i flere tiår etter dette. Med andre ord stikk i strid med de målene som verden har satt. Heldigvis har vi en grunnlov i Norge, som skal beskytte oss mot denne hodeløse politikken som setter livsgrunnlaget vårt i fare.

Samtidig med klimakrisen viser den siste rapporten fra FNs internasjonale naturpanel at utryddelsen av arter aldri har gått raskere og vært mer omfattende enn i dag. I Barentshavet er en rekke viktige nøkkelarter i sterk nedgang. Sjøfuglene forsvinner i rekordfart og polartorsken har blitt presset til et lite område langt nord, som følge av økte temperaturer. Oljeboring i disse sårbare, arktiske områdene skaper økt press på allerede sterkt truet natur.

Flere aktører i Norge, deriblant lobbyorganisasjonen Norsk olje og gass har klart å skape en eventyrfortelling om at norsk olje og gass faktisk er bra for klima. Et av argumentene for hvorfor akkurat Norge bør fortsette med olje og gass er fordi vår produksjon er renere enn andre steder. Det er riktig at enkelte norske felt har mindre utslipp knyttet til produksjonen enn felt i andre deler av verden. Men best er vi ikke. Statistikk fra IOGP (The International Association of Oil and Gas Producers) viser at Midtøsten har utslipp på 51 kg CO₂ per enhet, noe som ligger godt under Norges gjennomsnitt på 63 kg per enhet.

Uansett er det lite klimagevinst å hente i «ren» produksjon når det er produktet vi eksporterer som er problemet. Mesteparten av utslippene fra olje og gass kommer ikke fra produksjonen, men fra forbrenningen – enten det er i en bil eller et kraftverk. Forbrenningen av olje og gass som kommer fra Norge fører årlig til utslipp på ca. 500 millioner tonn CO2. Det er ca. 10 ganger så mye som de totale nasjonale norske utslippene

En rekke EU land jobber nå både med å kutte kull og gassforbruket sitt og erstatte dette med fornybar energi og sparetiltak. Å skulle bygge ut ny, dyr infrastruktur og anlegg i Barentshavet for å ta opp mer gass er derfor svært lite hensiktsmessig. Det er en omvei og en avsporing som vi ikke har tid eller råd til å ta.

Likevel valgte regjeringen i 2016 å dele ut lisenser enda lenger nord, i de aller mest sårbare havområdene i Arktis. Og i 2018 fortsatte de med enda en runde med tildelinger. Noen må sette en stopper for denne galskapen. Derfor stevner vi staten for brudd på § 112. Vi håper at du støtter oss, og er med å si fra om at du ønsker et Norge som stopper all leting etter olje i sårbare områder som i Arktisk.

Les mer på klimasøksmål.no

Naturvernforbundet i Salten

Kaja Langvik-Hansen

Naturvernforbundet Ytre-Helgeland

Tone Toft

Besteforeldrenes klimaaksjon - Bodø

Kirsten Limstrand