Regjeringen åpner for oppstart med stor flyplass i Rana allerede neste år

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Regjeringen og støttepartiene ble i slutten av mars enige om å bygge en ny storflyplass ved Mo i Rana. Dette ble offentliggjort da Kenneth Svendsen (FrP) la fram forslaget under en pressekonferanse på Mo.

Onsdag presenterte regjeringen Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 og forslaget ble da stadfestet.

- Regjeringen har i sin politiske plattform lagt opp til å føre en konkurranseorientert luftfartspolitikk basert på forståelsen av at flytrafikken er en sentral del av det norske transportnettet. Der det er hensiktsmessig vil regjeringen bidra til færre, større og mer konkurransedyktige lufthavner. Regjeringen foreslår å flytte lufthavnen i Bodø og bygge ny lufthavn i Mo i Rana.

Samferdselsdepartementet ga i brev av 18. mars 2014 Avinor i oppdrag å sette i gang detaljplanlegging og utforming av en konsesjonssøknad for en ny lufthavn ved Mo i Rana.

Avinor sendte konsesjonssøknad til Luftfartstilsynet 17. desember 2015 og innstilling fra Luftfartstilsynet ble mottatt av Samferdselsdepartementet 3. oktober 2016. Sett fra tilsynets side er det ikke noe til hinder for at Samferdselsdepartementet kan gi konsesjon. Avinor har vurdert en kostnadsramme for prosjektet tilsvarende 2,09 mrd. 2017-kroner (P50) og 2,36 mrd. 2017-kr (P85). KS2 kan avsluttes når et utbyggingsvedtak nærmer seg, skriver regjeringen i NTP.

For flyplassen har vi måttet slåss med eksterne motstandere som nå må gi seg. Vi må regne med å stå på i sykehussaken også 

Urbanet og andre analyser

Videre tar Regjeringen for seg trafikkanalysen fra Urbanet, men de har også tatt hensyn til andre analyser.

- En samfunnsøkonomisk analyse som Urbanet Analyse AS har gjennomført på vegne av Samferdselsdepartementet,  viser at det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt å bygge ny lufthavn i Mo i Rana. En analyse fra Møreforsking kommer til motsatt resultat.

De ulike vurderingene av samfunnsøkonomisk lønnsomhet skyldes ulike vurderinger av trafikkgrunnlag og flytilbud (attraktivitet for operatører, billettpriser m.m.) og dermed ulik trafikantnytte. Prosjektets omfang, løsningsutforming og investeringskostnad må derfor vurderes mot landsdelens transportbehov og aktuelle flytyper ved oppstart, skriver de.

Da forslaget ble lagt fram i mars var det lagt til grunn lokal medfinansiering. Dette gjentas i NTP.

- Ny lufthavn i Mo i Rana ligger ikke inne i Avinors investeringsplaner og er ikke bedriftsøkonomisk lønnsom. Avinor har ikke mulighet til å finansiere et slikt prosjekt de nærmeste årene uten å bryte kravet om 40 prosent egenkapitalandel som er nedfelt i selskapets vedtekter.

Regjeringen vil bidra med 1,47 milliarder kroner til prosjektet i siste del av planperioden (2024–2029), og forutsetter at resterende beløp dekkes gjennom lokale bidrag. Basert på prosjektets kostnadsramme tilsvarende 2,09 milliarder 2017-kroner (P50), forutsetter det statlige bidraget et lokalt bidrag opp mot 600 millioner kroner, skriver de.

For ti år siden startet jobben med å få en stor flyplass til Hauan. Nå gleder gjengen bak ideen seg til spaden skal i jorda 

Anita Sollie, leder i Rana Høyre, om flyplassvedtaket: Dette er jo rett i krysset 

Oppstart 2018

Hvis alt kommer på plass åpner Regjeringen for oppstart i første del av planperioden, som starter neste år.

- Samferdselsdepartementet vil arbeide videre med prosjektet med sikte på å finne en finansieringsløsning som innebærer lokale bidrag. Departementet vil fortsette dialogen med lokale aktører, bl.a. Rana kommune, som ønsker å bidra til å finansiere en ny lufthavn. Regjeringen vil også vurdere nye gjennomføringsmodeller for utbygging og drift av en ny lufthavn, bl.a. offentlig-private samarbeidsløsninger.

En samlet finansieringsløsning må være i overensstemmelse med EU/EØS-statsstøtteregelverket. Det tas sikte på oppstart ved bruk av lokale bidrag i løpet av første del av planperioden, skriver Regjeringen i NTP.

Når det gjelder samferdsel tas igjen flyplassen opp som et satsingspunkt for nordområdene.

- Luftfarten har svært stor betydning i de tre nordligste fylkene. Reisefrekvensen på innenlands flyreiser er langt høyere i nord enn i resten av landet. Lufthavnstrukturen og rutetilbudet blir videreutviklet med sikte på et best mulig rutetilbud. Det legges opp til flytting av Bodø lufthavn og ny lufthavn i Mo i Rana, står det i Nasjonal transportplan.

Gratulerer Henrik Johansen! Gratulerer hele Helgeland!

Slik reagerte et fullstappet lokale da stortingsrepresentant Kenneth Svendsen slapp nyheten om penger til ny stor flyplass på Helgeland.

Kenneth Svendsen er glad for å kunne si at han har jobbet med flyplassen. Dette var saken han ville ha

Ordføreren: Dette vedtaket er like viktig som da stortinget i 1946 vedtok å bygge Norsk Jernverk 

Artikkeltags