Gå til sidens hovedinnhold

Flytter tarmkirurgien bort fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset Bodø: – Vi har hatt kompliserte saker før, men da har sykehusene fått ordne opp i eget hus

Det er Helse Nords sørge-for-ansvar som administrerende direktør Cecilie Daae mener kom under press slik hun beskriver situasjonen ved Helgelandssykehuset.

– Det har vært betydelig uro rundt kvalitetsarbeidet. Helse Nord har ansvar for å sørge for et trygge og forutsigbare behandlingsløp for pasienter og pårørende. Helgelandssykehuset står på dag og natt for å sikre at ulike behov for helsetjenester innen somatikk og psykisk helsevern håndteres. Dette er ikke uttrykk for mistillit mot fagmiljøene i Helgelandssykehuset, presiserte administrerende direktør Cecilie Daae og la til med trykk:

– Tarmkirurgisaken henger ikke sammen med lokaliseringsspørsmål eller funksjonsfordeling. Det er to adskilte saker. Jeg ser at flere forsøker å koble disse, men de er to separate saker.

Les også

Dette er vurderingene til Helse Nords toppleder Cecilie Daae for å anbefale midlertidig flytting av tarmkirurgien fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset Bodø

Hun viser til at det pågående kvalitetsarbeidet ikke har klart å skape ro, og det har ikke svart til Helse Nords forventninger når det gjelder resultat.

– Pasienter og pårørende må være sikre på at de får et tydelig og godt kreftkirurgitilbud. Nå fjerner vi usikkerheten ved midlertidig å fjerne kreftkirurgien fra Helgelandssykehuset, slik at pasientene får ro og forutsigbarhet. Samtidig gir vi fagmiljøet og ledelse i Helgelandssykehuset ro til å konsenterere seg om å jobbe med kvalitet og arbeidsmiljø, sa Daae.

Det ble trukket fram at Helstilsynet under tilsynsbesøket i Sandnessjøen kom med tydelige merknader knyttet til risikoen dårlig arbeidmiljø har for resultatene. Dårlig arbeidsmiljø er i seg selv en risikofaktor. Det framhevet Daae som medvirkende årsak til at hun nå legger opp til flytting av tarmkirurgi til Nordlandssykehuset Bodø, men også til en bredere grad av samarbeid mellom helseforetakene, blant annet gjennom hospitering.

Les også

Helse Nord: Flytter all tarmkirurgien midlertidig fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset Bodø

Hun mener tiltakspunktene som hun foreslår, og som Helse Nords styre enstemmig vedtok, vil gi resultater.

Styremedlem og foretakstillitsvalgt Sissel Alterskjær påpekte at det ikke er ett svar på hvordan arbeidsmiljøet i Helgelandssykehuset er, naturlig nok, siden det jobbes på tre lokaliseringssteder: Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Det samme gjelder graden av involvering ved de ulike enhetene.

– Ansatte og tillitsvalgte under meg som jeg har vært i kontakt med bekrefter inntrykket jeg har, at det er ulik involvering ved de ulike enhetene i Helgelandssykshuset. Ved sykehuset i Mo i Rana opplyser de at de har en helt annen dialog og involvering med sin enhetsdirektør enn det som kommer fram i saksframlegget til styret i Helse Nord, sa Sissel Alterskjær og fortsatte:

– De kjenner seg heller ikke igjen i beskrivelsen av arbeidsmiljøet, og mener det kunne vært mer nyansert. Jeg lurer også på hvordan styringsdialogen har vært mellom Helgelandssykehuset og Helse Nord.

"Kirurgisaken"

Alterskjær viste dessuten til at det tidligere har vært vanskelige saker ved sykehus i Helse Nord, uten at det regionale helseforetaket har hatt behov for å gripe inn.

– Vi har hatt flere kompliserte saker knyttet til operasjoner, men der har de fått ordnet opp i eget rike mens her går vi inn og styrer. Det er ikke lenge siden det var operasjoner i Nordlandssykehuset som gikk utenfor funksjonsfordelingen. Det var alvorlig, men de fikk ordne opp selv, sa Sissel Alterskjær.

Det fikk Svenn Are Jenssen til å ville vite hva hun konkret siktet til.

– Det var en sak med masse avisskriverier knyttet til funksjoner som var blitt regionalisert, forklarte Alterskjær hvorpå Jenssen presset på "hva slags type operasjoner?".

– Bukoperasjoner, svarte Sissel Alterskjær.

"Kirurgisaken" skjedde sommeren 2010. Da avslørte VG og Avisa Nordland at en rekke kompliserte operasjoner hadde blitt foretatt på Nordlandssykehuset, selv om sykehuset ikke hadde autorisasjon for dem. Sykehuset opererte kreftpasienter som skulle vært behandlet ved UNN i Tromsø eller Rikshospitalet i Oslo. Helsetilsynet startet gransking av 15 operasjoner. Flere av pasientene hadde fått fjernet friske organer, fordi legene trodde de hadde kreft.

Fagsjef Geir Tollåli supplerte med at "det ble slått ned på og det fikk konsekvenser", hvorpå Sissel Alterskjær repliserte:

– Ja, men vi grep ikke inn underveis. Vi ble holdt orientert.

På spørsmålet sitt om styringsdialog, forklarte Cecilie Daae at begrepet slik hun forstår det, er det som skjer i forbindelse med foretaksmøter.

Holdt informert

– Vi har ikke hatt foretaksmøter med Helgelandssykehuset eller Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Men vi er informert gjennom dialog med administrerende direktør og styreleder i Helgelandssykehuset om situasjonen knyttet til tarmkreftkirurgien. Departementet er vel kjent med diskusjonen fordi de får mange henvendelser knyttet til dette, som vi alle. De har en oppfatning naturlig nok, at det som skjer er innen det regionale helseforetakets ansvarsområde, svarte Cecilie Daae.

Styremedlem Fredrik Sund var bekymret for at tarmkirurgisaken bidrar til å svekke omdømmet til Helgelandssykehuset, men også hele region nord.

– Helgelandssykehuset har ikke klart å fullføre oppgava de begynte med kvalitetsarbeidet, situasjonen bare eskalerer. Poenget nå er å ta ned usikkerheten og utryggheten, kommenterte han og spurte så hvilke reaksjoner som har kommet fra Helgelandssykehuset.

Les også

Politisk ledelse i Rana om Helse Nords utspill: – Dette bidrar kun til å øke konfliktnivået

– Det vekker naturlig nok reaksjoner i fagmiljøene. Jeg har sagt at jeg når som helst innenfor noen gitte rammer kan komme. Da er hensikten å ha en dialog og sørge for at vår intensjon blir forstått. Samtidig vil jeg drøfte hva vi i Helse Nord kan bidra med til den videre prosessen i Helgelandssykehuset, sa Cecilie Daae.

Les også

Tillitsvalgte og fagmiljø ved sykehuset i Rana reagerer med vantro på at Helse Nord vil flytte tarmkirurgien ut av Helgelandssykehuset: – Vi er sjokkert og forbanna

Styret endte med å gi sin tilslutning til vedtaket, som så ble presentert for Helgelandssykehusets administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir og styreleder Arne Benjaminsen i foretaksmøtet like etter.

– Beslutninga skal trygge pasienter og pårørende. Det er ikke mistillit til fagmiljøet. Flere har nevnt at denne saken kan ha svekket omdømme til Helgelandssykehuset. Vi må fortsette å tro at vi skal få dette til. Nå handler det om tarmkreftkirurgisaken, og de åtte punktene til tiltak ivaretar midlertidig flytting og sier noe om hvordan vi vil samarbeide på, sa styreleder Renate Larsen.

Helse Nords vedtak

 • 1. Styret i Helse Nord RHF beslutter midlertidig flytting av planlagt tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset. All øyeblikkelig hjelp på tarmkreftkirurgiområdet som må opereres i Helgelandssykehuset, skal, som følge av flyttingen, skje etter forutgående konsultasjon med Nordlandssykehuset og/eller Universitetssykehuset Nord-Norge.
 • 2. Det holdes foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF for å iverksette beslutningen.
 • 3. Styret ber Nordlandssykehuset inntil videre opererer planlagte tarmkreftoperasjoner fra nedslagsfeltet til Helgelandssykehuset fra og med 19. oktober 2020.
 • 4. Styret ber Universitetssykehuset Nord-Norge bidra med et tverrfaglig team som kan understøtte Helgelandssykehusets videre arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet innen tarmkreftkirurgi.
 • 5. Styret ber Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset legge til rette for hospitering for aktuelt fagmiljø fra Helgelandssykehuset i perioden de elektive tarmkreftoperasjonene er overført til Nordlandssykehuset.
 • 6. Styret ber administrerende direktør kalle inn til foretaksmøte med Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset for å gjennomførebeslutningene i vedtakspunkt 3, 4 og 5.
 • 7. Styret ber administrerende direktør legge frem egen styresak når arbeidet med ny regional kreftplan er ferdigstilt, tentativt våren 2021.
 • 8. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en ny beslutningssak når forholdene tilsier tilbakeføring av planlagte tarmkreftkirurgioperasjoner til Helgelandssykehuset.

Dette har skjedd

 • 31. august blir konklusjonene i de eksterne rapportene ble kjent gjennom Rana Blad.
 • Samme kveld informerer Helgelandssykehuset sine ansatte om følgende, med referanse til de eksterne rapportene som er gjort på oppdrag fra administrerende direktør i Helgelandssykehuset: «Dessverre viser rapporten funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter. Vi kommer til å melde forholdene til Helsetilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre trygg pasientbehandling».
 • 1. september innkaller Helgelandssykehuset til ekstraordinært styremøte på Skype.
 • Rapporten fra St. Olavs hospital, som Helgelandssykehuset mottok 20. juni, uttaler: "(...) en del av forholdene rundt enkeltoperasjoner i Sandnessjøen er av en slik art at man vil anbefale at forholdene vurderes av tilsynsmyndigheten, og da i første omgang Helsetilsynet»
 • 1. september, dagen etter at Rana Blad omtalte konklusjonene i rapportene, blir forholdene meldt til Fylkesmannen som anbefaler å varsle Helsetilsynet.
 • 5. september meldes saken til Statens helsetilsyn, som umiddelbart starter innledende analyser på dokumentene som sendes inn.
 • 10. september melder Helsetilsynet at de kommer på stedlig tilsyn til Helgelandssykehuset. Det skjer 8. og 9. oktober.
 • For øvrig:
 • 24. august får et eksternt PR-byrå tilgang på de tre fagrapportene, i usladdet versjon.
 • 25. august blir Helse Nord orientert om innholdet i rapportene.
 • 27. august blir Helgelandssykehusets styreleder informert.
 • Mandag 12. oktober avgjøre administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir at det ikke skal utføres tarmoperasjoner i Sandnessjøen fram til uke 2 i 2021.
 • Helgelandssykehusets styre innkalles til ekstraordinært møte for å bli orientert samme ettermiddag.
 • Helse Nord innkaller eget styre til ekstraordinært møte for å bli orientert torsdag 15. oktober. Samme formiddag er styret i Helgelandssykehuset innkalt av Helse Nord til foretaksmøte.
 • Onsdag 14. oktober om ettermiddagen sendes sakspapirene til styremøtet i Helse Nord ut. Her foreslår administrerende direktør Cecilie Daae å flytte tarmkreftkirurgien bort fra Helgelandssykehuset, til Nordlandssykehuset Bodø. I utgangspunktet skal det være midlertidig, i påvente av at regional kreftplan, som det jobbes med, ferdigstilles. Det skjer etter planen våren 2021.
 • Torsdag 15. oktober vedtar et enstemmig Helse Nord styre å følge innstillinga fra administrasjonen, og flytter midlertidig tarmkreftkirurgien til Nordlandssykehuset Bodø.
 • Samme ettermiddag var det foretaksmøte mellom Helgelandssykehuset og Helse Nord, der vedtaket ble videreformidlet fra styreleder i Helse Nord, Renate Larsen til styreleder i Helgelandssykehuset, Arne Benjaminsen.
 • Tre representanter i Helgelandssykehusets styre, tok protokolltilførsel på vedtaket.
 • 18. november bekrefter Helgelandssykehuset at fagsjef Ida Bukholm har sagt opp sin stilling.
 • Selv opplyser Ida Bukholm at vilkåret for å si opp, var at foretaksledelsen skulle informere om at de hadde bedt henne gjøre det med bakgrunn i en epost hun som fagsjef hadde sendt til Helsetilsynet 16. september, uten å legge ledelsen på kopi.
 • Nå bestrider Bukholm gyldigheten av oppsigelsen, og har koblet inn legeforeningen.
 • Fagsjefen ved Helsetilsynet bekrefter at informasjonen gitt er relevant for tilsynet som pågår.
 • 3. desember 2020: Nordland politidistrikt henlegger anmeldelsen de mottok i begynnelsen av september 2020 for mulig brudd på taushetsplikten hos Helgelandssykehuset. Bruddet skulle bestå i at en intern rapport knyttet til tarmkirurgi var gitt til media, herunder Rana Blad. Avisartikkelen er vurdert til ikke å inneholde opplysninger som er personidentifiserende. Innholdet i rapportene er vurdert å være i nedre sjikt av hva som kan omtales som personidentifiserende helseopplysninger

 • 13. januar innvilger Helgelandssykehuset innsyn i sluttrapporten fra den eksterne faggruppa, med representanter fra UNN, St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus. De står nå samlet om konklusjonene, der det blant annet er avdekket alvorlige avvik ved begge sykehusene. Det framholdes likevel at kvaliteten på tarmkreftkirurgien har vært vesentlig bedre i perioden 2016 til 2019 ved sykehuset i Mo i Rana, enn ved enheten i Sandnessjøen.

Fakta

 • Helgelandssykehusets administrerende direktør har avgjort at alle tarmoperasjoner midlertidig skal utføres ved sykehuset i Mo i Rana, fram til uke 2 i 2021.
 • Det presiseres at dette er en midlertidig løsning.
 • Det skjer i kjølvannet av at ekstern fagrevisjon har uttrykt bekymring knyttet til høy dødelighet 100 dager etter tarmoperasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen, i perioden 2016 til 2019.
 • Helsetilsynet var på stedlig tilsyn 8. og 9. oktober.
 • Samme ettermiddag som avgjørelsen om midlertidig sentralisering av tarmoperasjoner ble kjent 12. oktober, innkalte styreleder i Helgelandssykehuset Arne Benjaminsen, til ekstraordinært styremøte.
 • Det har ikke vært utført tarmoperasjoner siden 31. august.

 • Torsdag 15. oktober er styret i Helgelandssykehuset innkalt til foretaksmøte i Helse Nord, som forøvrig også innkaller sitt eget styre til ekstraordinært møte for å holde dem orientert.

 • Før foretaksmøtet er styret i Helse Nord samlet til et ekstraordinært møte, der det nå er kjent at Helse Nords øverste leder anbefaler å stanse all tarmkreftkirurgi ved Helgelandssykehuset, og overføre oppgava til Nordlandssykehuset og UNN.

Bakgrunn

 • 10. januar 2020 stanset ledelsen i Helgelandssykehuset midlertidig tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen. Bakgrunnen var bekymringsfulle tall fra Nasjonalt Kreftregister der det gikk fram at dødeligheten 100 dager etter operasjon var fem ganger høyere ved sykehuset i Sandnessjøen (14,3 prosent i perioden 2016 til 2018, enn i landet for øvrig (3,3 prosent.
 • Saken ble offentlig kjent søndag 12. januar gjennom et leserbrev fra ansatte ved sykehuset som ga uttrykk for at «det er vanskelig å oppleve at vår faglige integritet blir trukket i tvil av vår egen ledelse».
 • Sikkerheten til pasientene blir framhevet som avgjørende for vurderingene som ble gjort om midlertidig stans og intern overføring av pasienter.
 • Foretaksledelsen i Helgelandssykehuset hadde som mål «så raskt som mulig ville gå gjennom samtlige journaler/epikriser for denne typen operasjoner og pasienter for å finne en forklaring på resultatet i den nasjonale kvalitetsindikatoren».
 • Den midlertidige stansen i tarmkreftkirurgien skapte imidlertid så høye bølger, sterke reaksjoner og politisk engasjement fordi det ble tolket som del av sykehuskampen og et utspill for å svekke kandidaturet til Sandnessjøen i lokaliseringsspørsmålet, at Helse Nords helt ferske administrerende direktør Cecilie Daae kom Helgelandssykehuset i forkjøpet. Fagdirektør i Helse Nord Geir Tollåli fikk i oppdrag å sette sammen ei faggruppe for å gå gjennom operasjonene.
 • Det skjedde i rekordfart, slik at tarmkreftkirurgien allerede 17. januar ble friskmeldt med beskjeden «ingen grunn til uro», og kunne åpne som normalt igjen.
 • Foretaksledelsen i Helgelandssykehuset valgte da å gå gjennom alle tarmkreftoperasjoner gjennomført i helseforetaket i 2016 til 2019. Koronasituasjonen gjorde at arbeidet måtte utsettes.
 • Det er disse rapportene fra tre eksterne fagmiljøer som uavhengig av hverandre har gjort sine vurderinger som nå er ferdige, og er overlevert Helgelandssykehuset.