Helgelandssykehuset følger opp de vedtak som er gjort i styresakene 9, 10 og 11 i februar. Pasientene, tjenestetilbudet og de ansatte står i fokus i prosessen videre. Det skal være trygt å være pasient i Helgelandssykehuset, nå og i fremtiden.

Brukerutvalget i sykehuset har signalisert at befolkningen er bekymret over akutt-tilbudet og at det ønskes god informasjon om hvordan tilbudet vil ivaretas med den nye sykehusstrukturen. Jeg ønsker å gi informasjon i den anledning.

Hvordan ivaretar vi pasientene i akuttfasen

Når døgnberedskap overføres fra sykehuset i Mosjøen, vil det nærmeste akuttsykehuset for befolkningen i Vefsn, Grane og Hattfjelldal være i Sandnessjøen. Konsekvensen er 64 km forlenget kjøreavstand for mange. Vi vet at dette skaper bekymring og utrygghet. Det vil være en prioritert oppgave for Helgelandssykehuset å jevnlig informere befolkningen om hvordan vi tenker, planlegger og jobber for å sikre akuttilbudet og heve kvaliteten på tjenesten i alle ledd. De prehospitale tjenestene skal styrkes når avstanden til akuttsykehus øker. Helgelandssykehuset arbeider målrettet med kompetanseheving i de prehospitale tjenestene. Diagnostikk og behandling starter stadig oftere der akutt sykdom eller ulykke oppstår, og denne utviklingen vil fortsette. Å få startet behandling tidlig er viktig om du bor i Grane, på Dønna eller i Dunderlandsdalen. Vi skal se på de enkelte pasientforløpene og arbeide for å heve kvaliteten i alle ledd – hjemme hos pasienten, på veien og inne i sykehuset.

Det er i dag stasjonert fire ambulanser i området; to i Mosjøen, én på Trofors og én i Hattfjelldal. Det er foreløpig beregnet at tjenesten må utvides med én ambulanse i døgndrift, og én i dagdrift på hverdagene. Planleggingen av Helgelandssykehusets framtidige prehospitale akuttmedisinske beredskap i det aktuelle området skal videre skje i et nært samarbeid med berørte kommuner.

Akuttmedisinsk beredskap handler ikke bare om antall ambulanser. Vår viktigste samarbeidspartner på dette området er kommunene, som blant annet har ansvaret for legevakt. Ambulansepersonell og legevakt kan i samarbeid starte effektiv behandling ved flere av de mest alvorlige sykdomstilfellene. Sammen kan vi også utvikle andre former for akuttmedisinsk beredskap.

Det vil fortsatt være følgetjeneste for fødende.

Funksjonsfordelingen

Endringen i funksjonsfordeling som skal skje er nødvendig for at vi fortsatt skal ha gode helsetjenester på hele Helgeland. Utviklingen legger til rette for at personell og kompetanse som i dag finnes ved Helgelandssykehuset Mosjøen skal bli i Helgelandssykehuset. Pasienter som bruker oss ofte skal fortsatt få sine tjenester nær sitt bosted. Vi får frigjort tid fra helsepersonell ved å unngå dublerte tjenester. Denne tiden kan i fremtiden brukes til å gi tjenester til pasienter som i dag venter eller må reise ut av foretaket for å få sin behandling. Pasientene og de ansatte står i fokus i prosessen og modellen skal løse våre utfordringer med bemanning, kvalitet og økonomi.

Gjennomføringsprosess

Helt konkret skal det nå settes ned grupper sammensatt på tvers av alle lokalisasjoner bestående av fagfolk, tillitsvalgte, verneombud og ledere som skal bidra til løsninger innenfor rammen av økonomi, fag, bygg og de vedtak som er gjort og det er det helhetlige tilbudet som skal være førende i det arbeidet. Brukere, kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere blir involvert for innspill underveis og vi skal bygge videre på alt det arbeidet som allerede er gjort og de innspill som er kommet underveis i prosessen.

Faglig utvikling og tjenestetilbudet

I arbeidet kommer vi også til å bruke anledningen til å gjennomføre felles fagdager og viktig fagutvikling/prosedyreoppdatering slik at vi i enda større grad fremstår som ett sykehus. En robust og fleksibel elektiv* enhet i Mosjøen vil være et viktig utviklingsområde for nærhet til tjenester, tilstrekkelig kapasitet i foretaket og en god læringsarena for utdanning av helsepersonell. Hvilke elektive tjenester som skal være i Mosjøen til enhver tid skal tilpasses behovet og det vil utvikles videre. Det blir utviklingsarbeid innenfor alle relevante fagfelt som for eksempel poliklinikker, dagkirurgi og annen dagbehandling, laboratorium og røntgen. Der det er mulig og ønskelig vil vi se mot samarbeid med kommunene på hele Helgeland der felles mål er gode helsetjenester, god rekruttering til Helgeland og riktig bruk av helsepersonell.

De ansatte skal ivaretas

Ansatte i Mosjøen vil komme i omstilling. Administrerende direktør har bedt om at Sturla Ditlefsen leder prosessen. Sturla Ditlefsen er DMS-leder i Brønnøysund. Han har utdannelse innen både ledelse og sosiologi, samt personlige egenskaper som skal til for å bygge relasjoner og skape tillit og trygghet. Han er en del av sykehusledelsen i dag, og det er viktig i en rolle som han nå har takket ja til å gå inn i. Han har førstehånds kunnskap og erfaring med å bygge opp- og skape entusiasme rundt et helsetilbud. Alle ansatte har stor verdi for sykehuset og pasientene. Målet er at flest mulig skal finne det attraktivt å jobbe i Helgelandssykehuset også etter endringene. Det første vi skal gjøre er å snakke med ansatte om hvordan vi skal få dette til sammen. Dette i tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.

I tråd med vedtak

Det som nå gjennomføres er en del av strukturvedtaket fremsatt den forrige helseministeren og bekreftet av den nåværende helseministeren. Det er i tråd med de føringer som kommer fra Helse Nord om redusert forbruk av helsepersonell og sikring av tilgjengelige gode tjenester for hele befolkningen. Prosessen har allerede pågått lenge med bred deltagelse og det ligger til rette for å nå målet om gode løsninger som vil bidra til å øke bærekraften, sikre at vi fremover fortsatt kan gi gode tjenester og bidra til å øke kapasiteten tilpasset behovet.

Utvikling av tilbud og funksjonsfordeling vil alltid pågå i spesialisthelsetjenesten, vi vil ikke være fedige med det våren 2024, men vi vil ha tatt et viktig skritt i riktig retning.

Noen synes at prosessen går for raskt. Det har vi respekt for. Vi skal gjøre det vi kan for å trygge pasienter og ansatte vi har i året som kommer.

Lena Nielsen, administrerende direktør Helgelandssykehuset