Freyr mener at Naturvernforbundet og andre aktører spiller en viktig rolle når samfunnet skal sikre at nye industrielle prosjekter tar helhetlige hensyn - lokale og globale. Vi ønsker derfor debatten om prosjektene våre velkommen!

Freyr mener også at det både er mulig og økonomisk forsvarlig å dekke verdens energibehov med kun fornybar energi, og overgangen til et verdenssamfunn basert på fornybar energi må skje langt raskere enn i dag. Resolutt handling er nødvendig på mange plan.

Les også

Vi takker for rask respons fra styreleder i Freyr AS. Problemet er at han svarer ikke på et eneste spørsmål vi har stilt

 

Dette krever samarbeid og enighet mellom mange aktører. Men i bunn og grunn handler det om å skape industrielle løsninger med bærekraftige arbeidsplasser i lokalsamfunnene.

Freyr mener at elektrifisering av transport og industri er viktige elementer i et mer bærekraftig samfunn. Elektrisitet som energibærer i persontransport er fire til fem ganger mer effektiv i bruk enn forbrenningsmotorer basert på fossilt drivstoff. Elektriske biler er allerede økonomisk sett konkurransedyktig med forbrenningsmotorer på de fleste områder og har langt bedre utsikter for ytterligere forbedringer. Fra et CO2-utslippsperspektiv, hvor hele livssyklusen til begge alternativer tas med, er batteri-løsninger basert på fornybar energi et mye bedre enn alternativet.

Freyrs prosjekt, med kombinasjon av ny fornybar kraft og ny energiintesiv industri i Rana og Nesna er, etter vårt skjønn, et skoleeksempel på et lokalt, industrielt prosjekt som kan bidra vesentlig til å møte et globalt behov for bærekraftige batterier og elektrifisering.

Les også

Svarer Naturvernforbundet: Motstanden bør baseres på fakta og ikke på tall som gir et feil utgangspunkt for diskusjonen

 

Batterifabrikken i Mo i Rana vil sysselsette om lag 2.500 personer direkte i tillegg til store lokale og regionale indirekte virkninger. Fabrikken trenger rundt 100 KWh strøm per KWh batterikapasitet som blir produsert. Den planlagte batterifabrikken med årlig kapasitet på 32 GWh har derfor et årlig kraftbehov på mellom 2.5 og 3.0 TWh. Dette mener vi understreker viktigheten av å utvikle Sjonfjellet Vindpark. Vindparken bidrar med å produsere en tilsvarende mengde kraft som batterifabrikken trenger på årlig basis. Verden trenger å fase ut fossilt drivstoff, enten disse benyttes for å generere kraft eller til forbrenningsmotorer. Freyrs batterifabrikk vil bidra positivt ved å utløse fornybar kraft som på marginen vil fortrenge fossile energikilder.

Les også

Bruk midlene dere klarer å framskaffe til en ny batterifabrikk, ikke kast dem bort på et vindkraftprosjekt som har alle odds mot seg

 

De demokratiske spillereglene myndighetene har lagt opp til ved etablering av denne type industri innebærer en bred høring og dialog med berørte parter. Freyr ønsker velkommen en strukturert og konstruktiv dialog med alle relevante parter inklusive Naturvernforbundet om hvordan våre prosjekter best kan løses i Rana og Nesna. Vi ønsker å fortsette dialogen med Naturvernforbundet og andre aktører som en del av denne strukturert prosessen og avslutter herved den bilaterale dialogen med Naturvernforbundet via pressen.  Freyr vil i tiden fremover invitere til åpen dialog om våre prosjekter i tråd med de spilleregler samfunnet har.   

Avslutningsvis vil jeg informere om at søknaden om oppføring av målemast på Sjonfjellet nå er godkjent av Rana kommune.

Torstein Dale Sjøtveit

Styreleder i Freyr

Les også

Naturvernforbundet «skal ikke finne på noe annet å gjøre». De gjør det de skal gjøre