Åpent brev fra Freyr AS til Fylkestinget i Nordland

Sykehuset i Mo i Rana er viktig for å bygge ny grønn industri

Det er med stor urolighet jeg ser at et flertall i styret i Helgelandssykehuset gikk inn for å legge ned sykehuset i Mo i Rana og dermed stemte ned administrasjonens forslag til ensamlende løsning. Mo i Rana uten sykehus betyr at regionens evne til å trekke til seg store nye etableringer og skape vekst i sysselsetting, blir svekket.

Det er uheldig å ikke legge faglige råd og utredninger til grunn for en så viktig beslutning. Den eksterne ressursgruppa peker på Mo i Rana som den beste lokaliteten for sykehus, ikke minst på grunn av hensynet til rekruttering, bygging av fagmiljø og den store befolkningen i Mo i Rana.

Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir la fram et grundig beslutningsgrunnlag for styret. Hun anbefalte en løsning som sikrer akuttberedskapssykehus og fødeavdeling både i Mo i Rana og Sandnessjøen, og hvor sykehuset i den største byen blir faglig motor for spesialisthelsetjenesten i regionen.

Freyr valgte å arbeide for å etablere en battericellefabrikk i Mo i Rana blant annet fordi Mo som industriby har vist evne til omstilling og å bygge ny grønn industri. En viktig del av kriteriene for valg av Mo i Rana for Freyr var også kritisk infrastruktur som ny flyplass, dypvannskai og et fullverdig sykehus.

Vi er kommet langt i utvikling og planlegging av en batterifabrikk. En etablering som vil sette regionen ytterligere i førersetet i den grønne omstillingen, og som vil skape opp til 2500 direkte arbeidsplasser med mulighet for store ringvirkninger for lokale underleverandører med nye etableringer og 10-15 000 nye innbyggere i Nordland.

Freyr skrev 15. november et åpent brev sammen med lederne for seks av hjørnesteinsbedriftene i Mo Industripark, med 2500 arbeidsplasser. Jeg vil gjenta noen linjer fra dette brevet som gir et godt uttrykk for Freyrs synspunkter:

«Et Mo i Rana uten sykehus ikke bare vil være et tap for Mo i Rana, men for hele Helgeland. Skal vi satse på verdiskaping i regionen er det helt nødvendig at de viktigste funksjonene er der vi kan få de største investeringene, og der folk kan rekrutteres. Verdiskaping, utvikling og en industri for grønn omstilling er tunge argumenter for fortsatt sykehus på Mo.»

«Vi ønsker et levende Helgeland, med tilflytting av kompetente folk, med et aktivt næringsliv, lokal verdiskaping og trygge lokalsamfunn. For å få til det kan vi ikke finne frem målebåndet og plassere de viktigste funksjonene i midten, vi må legge dem tett opptil næringsliv, flyplass og attraktive arbeidsmarked.»

Freyr gir en sterk anbefaling til Fylkestinget i Nordland om å gi sin støtte til et fortsatt sterkt sykehus på Mo, i tråd med direktørens anbefaling. Sykehuset er som beskrevet en viktig infrastruktur og beredskap for nye store industrietableringer.

Jeg håper på en positiv tilslutning hvor Mo i Rana får den sentrale rollen, som administrasjonen og ekspertgrupper har anbefalt, i den forestående utvikling av sykehuskompetanse og kapasitet på Helgeland.

Torstein Dale Sjøtveit, styreleder i Freyr AS