Redaktør og journalister med bånd til vindkraftselskapet
Til sammen har 4 personer i den lokale pressen enten aksjer selv eller har familie-medlemmer boende på samme adresse som har aksjer, i Sjonfjellet vindpark holding as. I tillegg til redaktøren i Rana Blad gjelder det 1 person til i familietilknytning til samme avis, samt 1 person i Rana No og 1 person i NRK Nordland. De aller fleste vil nok stille spørsmål hvorvidt den lokale pressen har dekket og vil dekke flere sider av denne saken på en god måte. Vi i Motvind Sjonfjellet stiller i hvertfall det spørsmålet.

Merk: Motvind Sjonfjellet har i etterkant av publisering av leserbrevet ønsket å påpeke at det på et tidspunkt og senest i 2022, var tre ansatte i Rana Blad som hadde aksjer i Sjonfjellet vindpark holding AS. Rana Blad presiserer her at to av disse ansatte jobber ikke lengre i Rana Blad. Den tredje ansatte som Motvind Sjonfjellet ønsker å påpeke her er, som tidligere kjent og omtalt, sjefredaktør Marit Ulriksen. I tillegg til dette er da altså en person som har en familietilknytning til en ansatt i Rana Blad.


Rana Blad kan påvirke utfallet av Sjonfjell-saken
Det er ingen tvil om at fremstillingen i den lokale pressen vil kunne påvirke utfallet av Sjonfjell-saken. Det er ikke fattet noen politisk beslutning i saken ennå og det er vel mest sannsynlig at avgjørelsen blir utsatt til etter høstens kommunevalg. Derfor blir det igjen enda viktigere hvordan opinionen /innbyggerne i Rana stiller seg til Sjonfjell-saken. Det er vi velgere som gjennom hvem vi stemmer på, kan påvirke hvorvidt det blir utbygging av Sjonfjellet eller ikke.

I en undersøkelse gjennomført av Infact i Rana 1/3-23 på vegne av Motvind Norge, sier flertallet (54%) av respondentene at Sjonfjell-saken vil virke inn på hvilket parti de vil stemme på i kommunevalget i Rana.

Derfor er det hevet over enhver tvil at det viktig med en fri og uavhengig presse. Ikke minst bør Ranas befolkning kunne kan være trygge på at det er en balansert dekning av denne saken.

Det viktigste er ikke at redaktøren sier at de har hatt en nyansert dekning av saken. Det som er viktigst er hva de faktisk har gjort.
På et viktig seminar i Vitensenteret 16/2, var det innledere som var både for, og imot vindkraftutbygging.
Kun de innlederne som var for en utbygging ble referert til i sakene i Rana Blad fra dette møtet.


Stigmatisering
Rana Blad har i flere oppslag bidratt til å stigmatisere den delen av befolkningen som har innsigelser mot utbygging av vindkraftverk. Dette er alvorlig, sett i lys av at Ranas befolkning sannsynligvis er ca 50/50 for og imot utbygging. Det en må ta i betraktning at selv om mange er imot utbygging er de den svake part. Det er kapital og posisjon som har forrang, det vil si utbyggere og fremstående medlemmer i Rana samfunnet.

Når redaktøren på lederplass 15/9-22 bruker ingressen til direkte å stigmatisere en stor andel av Norges- og Ranas befolkning som er for vern av natur og en bærekraftig energipolitikk, er vi alvorlig i tvil om vi har en fri og uavhengig lokalavis.

«Kraftdebatten er vi nødt til å ta. Og vi er nødt til å ta den nå. Uansett om den aldri så mye får det til å koke i kommentarfeltene, og beskyldninger om konspirasjon, korrupsjon og kameraderi umiddelbart hagler fra vindkraftmotstanderne, skriver sjefredaktør Marit UIriksen.»

Les også

Når fossil energi skal erstattes med fornybar energi må vi, selv om det smerter, ofre noe natur for å berge mer natur. Og arbeidsplasser og bosetting

Stengte kommentarfelt
Rana Blad sine stengte kommentarfelt er et demokratisk problem, i Sjonfjell-saken og andre saker.
I et intervju med styreleder i Motvind Sjonfjellet Arnt-Ivar Lillevik, ble vi ganske overrasket over at vinklingen ble slik at han ble benyttet til å forsvare de lukkede kommentarfeltene hos Rana Blad.


I en sak som vil påvirke så mange forhold negativt og som er så lokal at avgjørelsen vil ligge på våre kommunepolitikere, burde det være lagt til rette for at kommentarfeltet i alle fall delvis kan være åpent.

Rana Blad et mikrofonstativ.
Videre er Rana Blad også et talerør for andre som har aksjer eller av annen årsak har tette bånd til Sjonfjellet vindpark holding as. Et viktig spørsmål i pressedekningen fremover er å avklare om de som uttaler seg i pressen har aksjer i Sjonfjellet vindpark holding as. Ble styreleder i NHO Nordland spurt om det, eller oppgav han det? Det fremgår ikke av sak i Rana blad 8/9-22:


Ingen eier aksjer i Sjonfjellet vindpark holding mot sin vilje
De som fikk Aksjer i Freyr AS fikk etter hvert aksjer i Sjonfjellet vindpark holding as. Innehaverne av disse, har fått tilbud om å avhende sine aksjer blant annet i en general forsamling hos advokatfirmaet Bahr i september 2021. De som fortsatt har aksjer i vindkraftselskapet har aksjer i en utbygging av Sjonfjellet av egen fri vilje, journalister og alle andre.

Smart trekk av Dale Sjøtveit?
Foreløpig er ikke aksjene i Sjonfjellet vindpark holding as verdt noe.

Imidlertid er dette et svært smart trekk, av kanskje Dale Sjøtveit, i sin tid. Gi bort noe som egentlig er verdiløst, men som allikevel bidrar til å knytte folk bla i makt posisjoner tettere til det du ønsker å oppnå. Vindkraftbransjen er gode på strategi, svært gode.

Det forventes integritet og en balansert fremstilling av saken
Siden de som er i mot utbygging er den svake part, forventer vi at den lokale pressen tar inn over seg at det er store negative konsekvenser av vindkraft-utbygging og at de selv søker å belyse dette.
En artikkelserie i Rana Blad om også de negative konsekvensene, vil gjøre fremstilling av Sjonfjell-saken mer nyansert i lokale media.


Er det ok med en redaktør med medlemskap i Motvind Norge?
Vi forventer at redaktøren i Rana Blad forstår at det er problematisk at hun og noen av hennes ansatte har en tilknytning til Sjonfjellet vindpark holding as.

Vi regner med at de som er for vindkraft på Sjonfjellet ville ha sett på det som uheldig dersom hun på leder plass var kritisk til vindkraftutbygging og det kom frem at hun var medlem av Motvind Norge.

Styret i Motvind Sjonfjellet

Arnt-Ivar Lillevik, May-Lene Meyer, Hilde Sletten, Merete Liberg, Monica Strand.