Gå til sidens hovedinnhold

Fylkesrådet gir penger til Bustneslia

Artikkelen er over 1 år gammel

På en pressekonferanse fra Fylkeshuset i Bodø presenterte fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik, i dag veiprosjektene som blir prioritert i kommende periode.

Fylkesrådet foreslår å bevilge 1 milliard til fylkesveiene i Nordland fra 2020 og fremover. Han peker på at det er et etterslep på åtte til ni milliarder på veiene i dag.

Generelt har fylkesrådet valgt å prioritere næringsveiene i fylket, altså viktige fylkesveier som frakter verdifull last inn og ut av fylket.

Alle regionene i Nordland får tildelt midler til prosjekter.

På Helgeland er det fylkesvei 12 Bustneslia, fylkesvei 828 Herøy-Dønna og fylkesvei 76 Tosenveien som mottar støtte.

Bustneslia får 80 millioner kroner i tillegg til de tidligere 20 millioner kronene som er bevilget i økonomiplanen i 2022.

Totalt er det snakk om 100 millioner kroner.  Disse er tenkt som oppstartsmidler.

Fylkesråden viser til regjeringens Granavolden-erklæringen, og ber regjeringen om ytterligere midler slik at man kan slippe for høye bompenger.

Bustneslia er sammen med fylkesvei 82 Sortland - Holmen og fylkesvei 17 Ørnes - Glomfjord på lista over prioriterte fylkesveistrekninger som skal få større investeringer. Samlet skal disse få 250 millioner kroner i løpet av en fireårsperiode.

(Saken fortsetter under bildet)

Når det kommer til Bustnelia er de 100 millionene som er satt av tenkt som oppstartsmidler. Det ligger en bompengepotensiale på mellom 100 til 200 millioner kroner. Fylkesrådet har vurdert at en tunnel er det beste valget for Bustneslia, samtidig mener de at dette vil være den dyreste løsningen og at bompengefinansiering da vil være et viktig bidrag for å realisere Bustneslia dersom det ikke kommer statlig medfinasiering til prosjektet.

Fylkesrådet vil nå henvende seg til samferdselsdepartementet for å be om statlig medfinasiering av prosjektet og da vise til Granavolden-plattformen der det heter at regjeringen i kommende NTP vil se på hvordan staten kan bidra til at enkelte fylkesveier med høy andel tungbiler og eksport best mulig kan rustes opp.

- Bustneslia er en stor flaskehals for næringstrafikk, og skaper særlig problemer for tyngre kjøretøy vinterstid. Samtidig er Bustneslia den eneste ferdselsåren mellom kysten og E6 på Nord-Helgeland, og er viktig for laksetransporten fra Lovund og godstransporter mellom Langsetvågen Industripark (Nesna) og Mo Industripark. Det er absolutt nødvendig å få gjort noe med denne vegstrekningen, sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp).

Gruppelder for Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, mener man nå kan se lys i tunnelen for en av de verste flaskehalsene på fylkesveinettet.

- Bustneslia representerer et stort økonomisk løft for fylkeskommunen, og jeg er svært fornøyd med at vi nå kan se lys i tunnelen for en av den verste flaskehalsen på fylkesveinettet i Nordland. Vi løftet fram prosjektet ved starten av denne valgperioden, og til tross for store kutt fra regjeringen klarer vi å holde løftet jeg har gitt om å avklare framdriften før utgangen av perioden.

Gruppeleder for SV, Marius Meisfjord Jøsevold, er klar på dette er et tydelig signal til regjeringen.

-Skal vi få på plass denne utbedringen må regjeringen stille opp med penger. Fylkesrådet foreslår et samlet oppstartbeløp på 100 millioner. Det er et tydelig signal til regjeringen om at også de må stille opp for Bustneslia.

Ordfører i Rana, Geir Waage (Ap), uttrykker glede for at fylkesrådet prioriterer Bustneslia.

- Denne fylkesvegen er viktig for folk og næringsliv i både Lurøy, Nesna, Træna, Rødøy og Rana. Det er også viktig at fylkesrådet nå vi gå i dialog med regjeringen for å få til støtte til dette prosjektet, fordi det er en viktig næringsveg. Det vil Rana kommune følge opp sammen med næringslivet og jeg vil ta initiativ til at også nabokommunene skal være med å arbeide aktivt med dette prosjektet, uttaler Waage.

Nå skal fylkesrådets forslag til vedtak legges frem for fylkestinget, som tar den endelige avgjørelsen på fylkestingsmøtet i Mo i Rana den 17. til 19. juni.

Om Bustneslia-utbedringene skriver fylkesrådet følgende:

Dagens fv. 12 gjennom Bustneslia er en stor flaskehals for næringstrafikk, og skaper særlig problemer for tyngre kjøretøy vinterstid. Det bratteste partiet har en stigning på opp mot 9 prosent over en strekning på 1.700 meter. Bustneslia er den eneste ferdselsåren mellom kysten og E6 på Nord-Helgeland. Strekningen gjennom Bustneslia er viktig for laksetransporten fra Lovund og godstransporter mellom Langsetvågen Industripark (Nesna) og Mo Industripark.

FT-sak 21/2018 ble det sett på mulige alternativer for å løse fremkommelighetsproblematikken på strekningen. 5 alternativer ble utredet hvorav 2 alternativer utpekte seg som særlig aktuelle som framtidig vegtrase på strekningen. 13 Fylkestinget vedtok at det skulle jobbes videre med de to anbefalte alternativene «B – Lang tunnel» og «C – Kort tunnel og ny veg i dagens trasé», og at det i den videre prosessen utarbeides reguleringsplan for hele strekningen Nyvoll – Sletten på fv. 12. De to alternativene har en antatt kostnad på henholdsvis 800 mill. kr (alt. B) og 650 mill. kr (alt. C).

I økonomiplanen er 20 mill. kr av vegmilliarden satt av til oppstart av Bustneslia i 2022. Prosjektet fv. 12 Bustneslia er et omfattende og kostnadskrevende prosjekt. Grovt sett kan man forvente at fra oppstart av planleggingen og eventuell bompengeprosess, til et prosjekt av denne størrelse er klart til utbygging, bør man anta en tidsbruk på minimum 3 år. Dette inkluderer reguleringsplanlegging, prosjektering og bompengeprosessen. Det er derfor foreslått et oppstartsbeløp på til sammen 100 mill. kr. med videre finansiering i perioden etter 2023. Tiltaket må som nevnt tidligere utredes og vedtas dersom det skal gjennomføres på grunn av prosjektets størrelse, kostnader og eventuell finansiering gjennom bompenger.

I Statens vegvesens utredning vedrørende valg av trasé, konkluderes det med et bompengepotensial på 100-200 mill. kr. Kommunene er positive til at fylkeskommunen har fått utredet muligheten for bompengefinansiering av prosjektet. Fylkesrådet vurderer at en tunnelløsning er det beste valget for Bustneslia med tanke på fremkommelighet, samtidig vil dette være den dyreste løsningen. Bompengefinansiering vil da være et viktig bidrag for å realisere Bustneslia dersom det ikke kommer statlig medfinansiering til prosjektet.

I Granavolden-plattformen heter det at regjeringen i kommende NTP vil se på hvordan staten kan bidra til at enkelte fylkesveger med høy andel tungbiler og eksport best mulig kan rustes opp. Fylkesrådet vil derfor henvende seg til samferdselsdepartementet for å be om statlig medfinansiering av dette prosjektet. Uten et statlig bidrag kan det bli vanskelig å få realisert prosjektet. Bustneslia vil i så fall binde opp store midler på investeringsbudsjettet fremover, selv med en høy bompengesats.

De siste årene har det blitt gjort flere tiltak for å bedre situasjonen over Bustneslia. Det har vært forsterket vinterdrift med hyppigere brøyting og strøing. Vinteren 2018/19 ble det etablert stoppsignal på lik linje med fjelloverganger. Disse skal fortelle bilistene om vær og føreforhold og varsle når vegen er stengt for bilberging eller brøyting. Dessverre tok det lengre tid enn planlagt før systemet ble satt i drift.

 

Kommentarer til denne saken