Ifølge Bane NOR er det i snitt påkjørt 800 dyr hvert år de siste ti årene på Nordlandsbanen. Det store antallet elg og rein som blir påkjørt gir ufattelige dyrelidelser, og store økonomiske og ressursmessige tap. I tillegg innebærer det betydelige traumatiske påkjenninger for mennesker som er involvert i disse hendelsene, står det i en pressemelding fra Senterpartiet.

Rana kommune er den jernbanekommunen med klart flest elgpåkjørsler. Ulike tiltak er blitt prøvd, likevel er antallet drepte dyr stort, med rundt 60 drepte elg i gjennomsnitt per år. Vintersesongen 2021-22 ligger an til å bli en av toppene, med over 80 drepte elger allerede per 31.01.2022.

Etablering av sammenhengende viltgjerder, med viltpassasjer over tunneltak og egne viltoverganger, er den mest effektive løsningen på problematikken med elgpåkjørsler. Dette er forankret i rapporter fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), lokalt forprosjekt og ulike studier. Dette vil også sikre en god flyt for elgens naturlige forflytning gjennom årstidene.

Nordland fylkesting viser til dokumentasjon og undersøkelser som bekrefter at dyrepåkjørsler er ei svært stor utfordring på Nordlandsbanen, og spesielt på strekningen Mo i Rana – Bolna hvor det er stor økning i antallet elgpåkjørsler.

Bane NOR er et statseid foretak som må ta større ansvar i forhold til dyrepåkjørsler. Statens eierskap forvaltes av Samferdselsdepartementet.

Nordland fylkesting ber derfor Bane NOR gjennomføre gjerdetiltak for å redusere antallet dyrepåkjørsler her snarest, i tillegg til at allerede planlagte gjerdetiltak må gjennomføres. For å gjennomføre dette må Samferdselsdepartementet tilføre nødvendige økonomiske ressurser til Bane NOR. Landbruks- og matdepartementet, som har forvaltningsansvaret for dyrevelferd og høstbare viltressurser, må også gripe inn for å stoppe dyretragediene på Nordlandsbanen, står det i pressemeldingen.