Senterpartiets fylkestingsgruppe fremmet under fylkestingets forhandlinger denne uken en uttalelse om å stille seg bak forslaget i Stortinget om å reetablere høyere utdanning på Nesna. Dette stemte fylkestinget enstemmig for, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

Partiets gruppeleder vektlegger at bakgrunnen i forslaget kommer av det store engasjementet på Helgeland rundt representantforslaget fra Senterpartiets egne stortingspolitikere Siv Mossleth og Willfred Nordlund.

– Vi ser at en rekke av kommunestyrene på Helgeland har vedtatt sin støtte til forslaget, og det på tvers av partitilhørighet. Nordland Senterparti løftet i dag saken i fylkestinget som uttalelse for å vise at også Nordland fylkesting stiller seg bak representantforslaget på Stortinget, sier gruppeleder Karl-Hans Rønning.

Senterpartiet mener at Nesnas gode fagmiljø og lokalisering må videreføres for å styrke bosettingen i distriktene i hele Nordland.

– Reetablering av høyere utdanning på Nesna er en viktig sak, ikke bare for Helgeland, men også for hele Nordland. Forslaget som er fremmet på Stortinget er av stor betydning for fremtiden til Nesna, og det er viktig at prosessen med nedleggelse stoppes snarest, sier Rønning.

Følgende vedtak ble gjort under fylkestingets behandling:

Nordland fylkesting stiller seg bak og støtter representantforslaget i Stortinget om å reetablere høyere utdanning på Nesna, lydende:

1. Stortinget ber regjeringen i løpet av 2021 starte arbeidet med reetablering av den tidligere høyskolen i Nesna som en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon med grunnskole- og barnehagelærerutdanning.

2. Stortinget ber regjeringen utrede hvilke andre permanente studietilbud som kan lokaliseres til Campus Nesna for å ivareta regionalt kompetansebehov innen andre profesjonsutdanninger og fagområder.

3. Stortinget ber regjeringen, som en del av utredningen, legge til rette for at institusjonen på Nesna også kan tilby samlingsbaserte studietilbud lokalisert til andre studiesteder i regionen.

4. Stortinget ber regjeringen, i påvente av reetableringen av høgskoletilbudet på Nesna, pålegge Nord universitet å videreføre undervisning ved Campus Nesna, samt lyse ut studieplasser for studieåret 2021-2022 i Samordnet opptak for 2021.

Uttalelsen fra Senterpartiet ble enstemmig vedtatt i fylkestinget.