De siste årene har det med rette vært et økende engasjementet mot utbygging av vindkraft på land. Mange steder i landet opplever folk at vindparkene endres etter at tillatelsen er gitt. Flere steder har vindmøllene blitt mye høyere enn det som var kjent da saken ble behandlet, mange steder har også vindmøllene blitt plassert på andre steder innenfor vindkraftparken. Jeg har stor forståelse for at det blir reaksjoner når det etter at den lokale debatten er over, brått settes opp vindturbiner opp mot 100 meter høyere enn forventet. Senterpartiet ønsker at bare de vindparkene som har støtte og forankring lokalt – med kommunestyrets vedtak i ryggen - kan bygges. Det er den beste måten for å sikre at landskap og naturkvaliteter ivaretas og at utbyggingen tar hensyn til næringer som allerede er i området. Vindkraft skal bidra med inntekter til berørte lokalsamfunn.

Senterpartiet mener derfor det er behov for en helhetlig gjennomgang av regelverket for vindkraft. Praksis har vist at utbygging, med tilhørende konsesjonsprosess for vindkraft på land, ikke er tilstrekkelig regulert gjennom norsk lovverk. Vindkraften båndlegger natur som er vårt felles eie og stadig flere av vindkraftverkene kjøpes opp av utenlandske interesser.

Senterpartiet har flere ganger de siste årene foreslått at vedtak om utbygging av vindkraft må være i tråd med lokale ønsker og kommunestyrevedtak, og at konsesjon ikke kan gis i strid med kommunestyrevedtak. Det har dessverre både Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet stemt ned i Stortinget.

Den klart økende motstanden mot utbygging av vindkraft flere steder viser at det ikke er nok å gi kommunene vetorett ved konsesjonsbehandlingen. Senterpartiet mener at kommunene trenger sterkere og mer forutsigbare virkemidler, særlig når det gjelder å bremse arealbruken i områder som har åpenbare naturverdier. Senterpartiet mener derfor det er gode grunner for å hjemle arealbruken knyttet til vindkraft på land i plan- og bygningsloven med kommunestyret som reguleringsmyndighet, til forskjell fra i dag hvor dette er regulert gjennom energiloven.

Teknologiutviklingen har vært betydelig på vindkraft de siste årene. Senterpartiet er prinsipielt enig i at nyeste teknologi bør legges til grunn ved utbygging av vindkraft, men dette innebærer samtidig at inngrepet i natur og installasjonen i seg selv blir av en helt annen karakter enn det som var forutsatt ved behandling av konsesjonssøknaden. Senterpartiet mener derfor at det må følge av dette at kommunene får en mulighet til å behandle saken på nytt og ta stilling til endrede forutsetninger før utbygging begynner.

Senterpartiet mener en helhetlig gjennomgang av konsesjonssystemet for vindkraft på land må ta stilling til og presentere en tydelig løsning på disse spørsmålene. Saken reiser viktige spørsmål knyttet til lokaldemokrati, natur- og miljøverdier, men også eierskap til norsk kraft.

Sandra Borch

Stortingsrepresentant Senterpartiet