Da Indre Helgeland regionråd (IHR) møttes fredag, sto fylkestingssaker og Regional transportplan 2022–2033 på sakskartet.

– Vi ser at Bustneslia ikke er prioritert av fylket, og saken skal behandles av fylkestinget i Mo i Rana 13.–15. juni, sier Kjell Idar Juvik, sekretariatsleder.

– IHR vil da sende en delegasjon til fylkestinget for å enda en gang belyse viktigheten av å framskynde oppstart av Bustneslia.

I en pressemelding fra regionrådet skriver Juvik på vegne av rådet at manglende prioritering av Bustneslia i Regional Transportplan hindrer videre vekst og utvikling i regionen.

– FV 810 Bustneslia er høyt trafikkert i nordnorsk sammenheng. Omregnet til små kjøretøy, og basert på Statens vegvesens statistikk for 2019, gikk det ca. 2.200 kjøretøy per døgn over Bustneslia i 2019. Tungtrafikkandelen er høy, og baserer vi denne på biler over 12,5 meter, ligger tungtrafikkandelen på 19 prosent.

Bustneslia er utfordrende vinterstid, med en stigning på 9 prosent på en sammenhengende strekning på 1.700 meter, kombinert med svingete vei.

– En snarlig opprusting av Bustneslia er ikke minst viktig for laksetransporten, men også andre næringstransporter og ikke minst pendlertrafikken som vil øke i årene framover. IHR viser til at fylkestinget har prioritert Bustneslia med enstemmige vedtak i flere runder helt tilbake til 2015. Innstillingen som nå foreligger til fylkestinget i juni følger ikke opp dette når prosjektet skyves ut til siste periode 2028–2033 med 400 millioner kroner av de 500 millionene som er forslått for Bustneslia i RTP.

Videre står det i pressemeldingen at fylkestinget ved å velge det nye innspillet til trasé, vil kunne redusere beløpet med 100–200 millioner kroner. I mars i år kunne Rana Blad skrive om ingeniør Odd Steinar Pedersen som lanserte en veiløsning som kan sikre en ny og trygg trasé over Bustneslia til en tredel av kostnadene til en tunnel.

– IHR forventer at fylkestinget står ved sine tidligere lovnader og prioriterer Bustneslia inn tidlig i første periode av RTP 2022–2027 med minimum 300 millioner kroner. Regionrådet har besøkte Nova Sea sitt anlegg på Lovund, der arbeidet det med utfyllingen for et nytt slakteri som vil ha en kapasitet som er over en dobling fra dagens 58.000 tonn til 125.000 når anlegget står ferdig i 2025. Dette vil bety en økning fra dagens 17–18 (35) vogntog til over 35 (70) vogntog per døgn (om få år). Dette vil øke behovet for både bedre ferjekapasitet fra Lovund og en trygg transportvei Lovund-Mo i Rana, som da forutsetter en løsning for Bustneslia, fortsetter rådet i pressemeldingen.

– Regionrådet konstaterer at fylkesrådet i Nordland i sin innstilling til RTP 2022–2033 som skal behandles av fylkestinget ikke har prioritert mer enn 100 mill. kroner til Bustneslia i første seksårsperiode 2022-2027, på tross av klare lovnader og vedtak over flere år.

Videre skriver rådet at behovet for en snarlig opprustning av Bustneslia er bare blitt økende siden fylkestingets vedtak i 2018.

– Spesielt veksten i sjømatnæring – og «vekstsjokket» som vil komme med Freyr er det svært viktig å få en framtidsrettet løsning for Bustneslia for å kunne utvikle hele regionen som en fungerende bo- arbeids, – og serviceregion. Om få år er flyplassen en realitet, Freyr bygger battericellefabrikk, Nova Sea bygger nytt slakteri på Lovund i Lurøy, det er stor aktivitet på Nesna med havvind, oppdrett og gjenåpning av campus Nesna. Dette kommer i tillegg til dagens trafikk og utfordringer på denne veistrekningen, står det før meldingen fortsetter med:

– Regionrådet har i flere omganger spilt inn en ny trase for Bustneslia uten tunnel som koster 1/3 del av tunnelløsningen. Vi forventer nå at fylkestinget går for en utreding av denne løsningen og legger inn 300–400 millioner kroner i første seksårsperiode av RTP 2022–2027. Regionrådet hadde forventet at fylkespolitikerne løftet fram Bustneslia med bakgrunn i tidligere vedtak og utspill, og spesielt når vi hadde kommet med en ny løsning. Slik forslaget ligger nå er dette altfor passivt fra fylkespolitikerne, vi ber derfor om at fylkestinget følger opp tidligere vedtak og flytter fram Bustneslia til ferdigstillelse i første periode.

IHR vil jobbe videre med følgende løsninger for Bustneslia:

1. Videreføre dagens tiltak med økt vedlikehold/strøing i Bustneslia til ny veiløsning er ferdig.

2. Første prioritet for regionrådet er Bustneslia og viser til sitt innspill til RTP om ny trasé uten tunnel til ca. 300 mill. kroner.

3. Bustneslia må prioriteres i første periode av RTP 2022–2027 med minimum 300 millioner kroner.

4. IHR forventer at fylkestinget innarbeider Bustneslia i kommende økonomiplan 2023-2026, med oppstart i 2023.

Bustneslia må prioriteres i første seksårsperiode 2022–2026.