Gå til sidens hovedinnhold

Gunnlaugsdottir om at all planlagt tarmkirurgi skal utføres i Mo i Rana ut året: – Beslutningen er gjort av meg for å ivareta pasientsikkerheten

Artikkelen er over 1 år gammel

Selv om fagfolkene i Helgelandssykehuset i følge administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir arbeider godt sammen, har de ikke kommet så langt i kvalitetsarbeidet som ønsket.

– Målsettingen er å få til god kvalitet på pasientbehandlingen knyttet til tarmkirurgi, og samtidig ivareta fagmiljøene ved sykehusene i Sandnessjøen og Mo i Rana. Vi har ikke kommet så langt som jeg ønsket, og det er noen viktige punkter vi ikke er enige om, som trenger lenger tid, orienterte administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdotter styret i Helgelandssykehuset via Skype.

Kvalitetsarbeidet knyttet til tarmkirurgi har pågått i seks uker, i det aktuelle fagmiljøet og i lederlinja.

Les også

Alle tarmoperasjoner skal skje i Rana fram til uke 2 neste år, med deltakelse av kirurger i Sandnessjøen

Hulda Gunnlaugsdottir opplyste videre all planlagt tarmkirurgi i Helgelandssykehuset til og med uke 2 i 2021 skal utføres ved enheten i Mo i Rana, av overleger i kjerneteam. Dersom det gjelder øyeblikkelig hjelp, skal vakthavende overlege i Sandnessjøen konferere med vakthavende overlege i Mo i Rana.

– Helsetilsynet har vært på tilsyn, og har startet sitt arbeid. Det er med bakgrunn i funn som den eksterne revisjonen har gjort, at enkeltsaker er meldt til Helsetilsynet, orienterte administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir.

Les også

Mens Statens helsetilsyn kan motta opp til 1.200 varsler om alvorlige hendelser årlig, er det bare 10 til 20 av dem som får stedlig tilsyn

Hun understreket at det interne kvalitetsarbeidet som pågår i Helgelandssykehuset, skal fortsette framover. 29. oktober skal den eksterne fagekspertisen gå gjennom funnene de har gjort i møte med fagmiljøene i Helgelandssykehuset. Her vil det bli mulighet for å gi tilbakemelding og oppklare eventuelle misforståelser.

– Målet med møtet er at den eksterne fagekspertisen skal vise hvor forbedringspotensialet er med utgangspunkt i funnene de har gjort. Det vil så bli et nytt møte 11. november for å fortsette prosessen, sa Gunnlaugsdottir og la til:

– Målsettingen om en faglig ledelse ved Helgelandssykehuset og operere på to steder står fast.

Les også

Helse Nords Cecilie Daae: – Det er heller ikke planlagt tarmoperasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen fra uke 41 til 42

Styremedlem og ansattrepresentant for Fagforbundet Henrik Levi Henriksen ville vite om faggruppene i Sandnessjøen og Mo i Rana var enige i avgjørelsen om midlertidig stans av tarmkirurgi i Sandnessjøen.

Svaret fra administrerende direktør før styremøtet ble lukket en periode, var klar:

– Beslutningen er tatt av meg, for å ivareta pasientsikkerheten. Drøftingen med fagmiljøene er gjort på administrativt nivå.

Styreleder Arne Benjaminsen presiserte ved møtets start, at stansen i tarmkirurgi ved sykehuset i Sandnessjøen er midlertidig, og ikke har noen sammenheng med funksjonsfordeling i Helgelandssykehuset.

– Det vil eventuelt bli behandlet som egen sak, sa styrelederen.

I forbindelse med lukkingen av styremøtet vises det til en personalsak, samt taushetsplikt med tanke på pasient opplysninger.

Fakta

 • Helgelandssykehusets administrerende direktør har avgjort at alle tarmoperasjoner midlertidig skal utføres ved sykehuset i Mo i Rana, fram til uke 2 i 2021.
 • Det presiseres at dette er en midlertidig løsning.
 • Det skjer i kjølvannet av at ekstern fagrevisjon har uttrykt bekymring knyttet til høy dødelighet 100 dager etter tarmoperasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen, i perioden 2016 til 2019.
 • Helsetilsynet var på stedlig tilsyn 8. og 9. oktober.
 • Samme ettermiddag som avgjørelsen om midlertidig sentralisering av tarmoperasjoner ble kjent 12. oktober, innkalte styreleder i Helgelandssykehuset Arne Benjaminsen, til ekstraordinært styremøte.
 • Det har ikke vært utført tarmoperasjoner siden 31. august.

 • Torsdag 15. oktober er styret i Helgelandssykehuset innkalt til foretaksmøte i Helse Nord, som forøvrig også innkaller sitt eget styre til ekstraordinært møte for å holde dem orientert.

 • Før foretaksmøtet er styret i Helse Nord samlet til et ekstraordinært møte, der det nå er kjent at Helse Nords øverste leder anbefaler å stanse all tarmkreftkirurgi ved Helgelandssykehuset, og overføre oppgava til Nordlandssykehuset og UNN.

Dette har skjedd

 • 31. august blir konklusjonene i de eksterne rapportene ble kjent gjennom Rana Blad.
 • Samme kveld informerer Helgelandssykehuset sine ansatte om følgende, med referanse til de eksterne rapportene som er gjort på oppdrag fra administrerende direktør i Helgelandssykehuset: «Dessverre viser rapporten funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter. Vi kommer til å melde forholdene til Helsetilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre trygg pasientbehandling».
 • 1. september innkaller Helgelandssykehuset til ekstraordinært styremøte på Skype.
 • Rapporten fra St. Olavs hospital, som Helgelandssykehuset mottok 20. juni, uttaler: "(...) en del av forholdene rundt enkeltoperasjoner i Sandnessjøen er av en slik art at man vil anbefale at forholdene vurderes av tilsynsmyndigheten, og da i første omgang Helsetilsynet»
 • 1. september, dagen etter at Rana Blad omtalte konklusjonene i rapportene, blir forholdene meldt til Fylkesmannen som anbefaler å varsle Helsetilsynet.
 • 5. september meldes saken til Statens helsetilsyn, som umiddelbart starter innledende analyser på dokumentene som sendes inn.
 • 10. september melder Helsetilsynet at de kommer på stedlig tilsyn til Helgelandssykehuset. Det skjer 8. og 9. oktober.
 • For øvrig:
 • 24. august får et eksternt PR-byrå tilgang på de tre fagrapportene, i usladdet versjon.
 • 25. august blir Helse Nord orientert om innholdet i rapportene.
 • 27. august blir Helgelandssykehusets styreleder informert.
 • Mandag 12. oktober avgjøre administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir at det ikke skal utføres tarmoperasjoner i Sandnessjøen fram til uke 2 i 2021.
 • Helgelandssykehusets styre innkalles til ekstraordinært møte for å bli orientert samme ettermiddag.
 • Helse Nord innkaller eget styre til ekstraordinært møte for å bli orientert torsdag 15. oktober. Samme formiddag er styret i Helgelandssykehuset innkalt av Helse Nord til foretaksmøte.
 • Onsdag 14. oktober om ettermiddagen sendes sakspapirene til styremøtet i Helse Nord ut. Her foreslår administrerende direktør Cecilie Daae å flytte tarmkreftkirurgien bort fra Helgelandssykehuset, til Nordlandssykehuset Bodø. I utgangspunktet skal det være midlertidig, i påvente av at regional kreftplan, som det jobbes med, ferdigstilles. Det skjer etter planen våren 2021.
 • Torsdag 15. oktober vedtar et enstemmig Helse Nord styre å følge innstillinga fra administrasjonen, og flytter midlertidig tarmkreftkirurgien til Nordlandssykehuset Bodø.
 • Samme ettermiddag var det foretaksmøte mellom Helgelandssykehuset og Helse Nord, der vedtaket ble videreformidlet fra styreleder i Helse Nord, Renate Larsen til styreleder i Helgelandssykehuset, Arne Benjaminsen.
 • Tre representanter i Helgelandssykehusets styre, tok protokolltilførsel på vedtaket.
 • 18. november bekrefter Helgelandssykehuset at fagsjef Ida Bukholm har sagt opp sin stilling.
 • Selv opplyser Ida Bukholm at vilkåret for å si opp, var at foretaksledelsen skulle informere om at de hadde bedt henne gjøre det med bakgrunn i en epost hun som fagsjef hadde sendt til Helsetilsynet 16. september, uten å legge ledelsen på kopi.
 • Nå bestrider Bukholm gyldigheten av oppsigelsen, og har koblet inn legeforeningen.
 • Fagsjefen ved Helsetilsynet bekrefter at informasjonen gitt er relevant for tilsynet som pågår.
 • 3. desember 2020: Nordland politidistrikt henlegger anmeldelsen de mottok i begynnelsen av september 2020 for mulig brudd på taushetsplikten hos Helgelandssykehuset. Bruddet skulle bestå i at en intern rapport knyttet til tarmkirurgi var gitt til media, herunder Rana Blad. Avisartikkelen er vurdert til ikke å inneholde opplysninger som er personidentifiserende. Innholdet i rapportene er vurdert å være i nedre sjikt av hva som kan omtales som personidentifiserende helseopplysninger

 • 13. januar innvilger Helgelandssykehuset innsyn i sluttrapporten fra den eksterne faggruppa, med representanter fra UNN, St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus. De står nå samlet om konklusjonene, der det blant annet er avdekket alvorlige avvik ved begge sykehusene. Det framholdes likevel at kvaliteten på tarmkreftkirurgien har vært vesentlig bedre i perioden 2016 til 2019 ved sykehuset i Mo i Rana, enn ved enheten i Sandnessjøen.

Kommentarer til denne saken