Nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til utkastet til en omfattende rapport fra FNs naturpanel. En av konklusjonene er at mellom en halv og én million arter i verden kan bli truet av utryddelse. Rapporten advarer om at tap av arter, ren luft og drikkevann er en like stor trussel som den globale oppvarmingen.

Det er til å gråte av, men dessverre ikke særlig sjokkerende. I februar fikk vi vite at en tredel av alle verdens insektarter er truet. Her til lands er gjelder det 1163 insektarter. 92 av disse er kritisk truet.

Kriser må behandles som kriser. En masseutryddelse av insekter og planter er en direkte trussel mot alt liv på jorda. Da haster det å ta de rette grepene.

Insektene dør ut fordi vi har kvittet oss med plantene og leveområdene de er avhengige av. Det intensive landbruket med lite beiting og slått, hvor det dyrkes samme planteart på samme jordstykke år etter år, ødelegger det naturlige plantelivet. Nedbygging av matjord og kulturlandskap og utvidelse av bolig- og næringsområder fjerner insektenes leveområder.

Miljøpartiet De Grønne har foreslått en 24-punkts politisk krisepakke for å stoppe insektsdøden for Stortinget. Men det holder ikke. Med dagens flertallregjering som setter kortsiktig profitt foran mennesker og miljø, kan vi nesten regne med å bli nedstemt.

Heldigvis kan vi i Nordland gjøre vårt for å bidra. Kort fortalt må vi gi insektene mer plass. Vi må verne mer natur til lands og til havs, vektlegge miljøhensyn sterkere opp mot utbyggerinteresser, styrke miljøarbeidet i kommuner og fylkeskommuner, og vi må tenke gjennom hvordan vi tar vare på areal som veikanter og kraftgater. Bare det å plante stedegne frø kan være en viktig del av kampen for å stoppe utryddelsene.

Vår tids artsutryddelse er ikke lenger et interessespørsmål for dem som er interessert i natur, men et sikkerhetsspørsmål for matsikkerhet og naturmangfold. Dette er kroneksempelet på at når vi ødelegger miljøet, ødelegger vi også for oss selv.

Håkon Møller
Førstekandidat, Miljøpartiet De Grønne i Nordland