Helgelandssykehuset: Gjennomfører likevel ikke endringene i ambulanseberedskapen i Nesna/Lurøy og Hattfjelldal etter risiko- og sårbarhetsanalyse

Etter gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser, setter Helgelandssykehuset den vedtatte ambulanseplanen på pause. Det skal utarbeides en ny ambulanseplan i tilknytning til Helgelandssykehuset 2025.

Etter gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser, setter Helgelandssykehuset den vedtatte ambulanseplanen på pause. Det skal utarbeides en ny ambulanseplan i tilknytning til Helgelandssykehuset 2025.

Det blir ny vurdering når arbeidet med ny ambulanseplan for Helgelandssykehuset 2025 starter.

DEL

Dermed har Nesna, Lurøy og Hattfjelldal kommuner, som har vært kritiske til den vedtatte ambulanseplanen, fått gjennomslag. I alle fall inntil videre. Det går fram av ei pressemelding fra Helgelandssykehuset:

– Eventuell endring av ambulanseberedskapen tas opp til ny vurdering når arbeidet med ny ambulanseplan for Helgelandssykehuset 2025 starter, sier Odd Magne Rønning, konstituert enhetsdirektør for de prehospitale tjenestene i Helgelandssykehuset.

Opprinnelig medførte den reviderte ambulanseplanen for Helgelandssykehuset, som ble vedtatt i styret i 2016, følgende:

  • Ambulansetjenesten i Grane og Hattfjelldal samlokaliseres. Beredskapen for Grane kommune og Hattfjelldal kommune dekkes med ambulansebil stasjonert i Grane (Trofors) og akuttbil stasjonert i Hattfjelldal.
  • Ambulansetjenesten i Nesna og på Lurøy (innland) samlokaliseres i Utskarpen, beredskapen for Nesna kommune og Lurøy kommune (innland) dekkes med ambulansebil stasjonert i Utskarpen.
  • Ambulansebåt stasjonert på Rødøya i Rødøy kommune flyttes til Tonnesområdet, Lurøy kommune for å bedre beredskapen i dekningsområdet.

Grunnlaget for beslutningen som nå er tatt er en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) gjennomført for den foreslåtte endringen i Hattfjelldal. Analysen ble gjort i samarbeid mellom Hattfjelldal, Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF, og den ble ferdigstilt april 2019.

ROS-analysen anbefaler følgende:

1. Det anbefales ikke en løsning med en døgnambulanse på Trofors (Grane kommune) og akuttbil (enmannsbetjent bil uten båre) i Hattfjelldal. Analysen viser at dette ikke gir tilfredsstillende ambulansetjeneste, jf. vurderingene knyttet til samtidighet, kapasitet, belastning, tilgjengelighet og responstider.

2. Det anbefales at dagens tjenester (lokalisering og dimensjonering) videreføres i påvente av mulige endringer knyttet til «Helgelandssykehuset 2025». Når det gjøres endringer knyttet til «Helgelandssykehuset 2025» vil dimensjonering/lokalisering av ambulansetjenesten måtte gjennomgås på nytt.

3. Basert på dagens sykehusstruktur viser analysen at det er mulig å ivareta området Grane og Hattfjelldal kommune med en dimensjonering på en døgnambulanse og en dagambulanse 12 timer. Dette på to ulike lokasjoner for best mulig responstider.

 

– Helgelandssykehuset har tatt ROS-analysens anbefalinger til etterretning. Analysen legges også til grunn for planlagte endringer av tjenestene på Nesna og i Lurøy. Det har fått som konsekvens at endringene i Hattfjelldal, Nesna og Lurøy (innland) ikke gjennomføres, men at ambulanseberedskapen videreføres med gjeldende vaktordninger. Det betyr at den planlagte etableringen av ny ambulansestasjon i Utskarpen ikke blir noe av. Vi har inngått avtale med utbyggerne i Utskarpen slik at vi kan gå ut av kontrakten der, forteller Odd Magne Rønning.

Når det gjelder flytting av ambulansebåt fra Rødøya i Rødøy kommune til Tonnes-området, så skal det gjennomføres en ROS av flyttingen i løpet av høsten 2019. Kommunene Rødøy, Lurøy og Træna vil bli invitert til å delta i arbeidet. ROS-analysen vil bli organisert av Helse Nord.

Helgelandssykehuset HF vil for øvrig innlede en dialog med berørte kommuner med sikte på å finne omforente tiltak som gir en best mulig utnyttelse av de prehospitale ressursene i de ulike ambulanseområdene, i samhandling med kommunene, går det fram av pressemeldinga.

Artikkeltags