En plassering av et stort akuttsykehus på kysten vil dekke alle de logistikkbehov som vil være avgjørende for en plassering av et stort sykehus

Ordfører i Alstahaug, Bård Anders Langø, skriver at et delt forslag vil føre til en evig intern kamp på Helgeland. Foto: Jill-Mari Erichsen

Ordfører i Alstahaug, Bård Anders Langø, skriver at et delt forslag vil føre til en evig intern kamp på Helgeland. Foto: Jill-Mari Erichsen

Av
DEL

LeserbrevHelgelandssykehuset 2025 har etter min mening tatt en ny kurs og det er med forundring man opplever at den nye organiseringen av prosessen mot strukturendring og lokalisering er flyttet bort fra «det offentlige rom», og inn i en ekspertgruppe eller ressursgruppe som skal komme med en tilråding til styret i Helgelandssykehuset.

Jeg må samtidig berømme administrerende direktør i Helgelandssykehuset HF Hulda Gunnlaugsdottir sammen med styreleder Dag Hårstad. De har begge tydeliggjort behovet for en prosess basert på likebehandling av innspill og kommunikasjon med berørte parter (kommunene). Dette fører til tillit og skaper likeverdighet.

En god prosess basert på åpenhet og informasjon, involvering av berørte parter og et eierskap av prosessen er med på å sikre et godt sluttprodukt. Alstahaug kommune har fra dag en spilt inn behovet for medvirkning og åpne og gode prosesser. Vi har ved flere anledninger sammen med flere kommuner vært tydelig på at kommunene må sikres god tilstedeværelse og være representert i styringsgruppa. Dette gjelder først og fremst vertskapskommunene. Dette har vi ikke fått gehør for og må ta til etterretning. Dette legger et enda større behov for åpenhet, likebehandling og involvering.

Nå som prosessen beveger seg fram mot første milepæl som er et felles drøftingsmøte med kommunene, og ressursgruppas utkast til rapport foreligger, bruker Alstahaug kommune store ressurser på å legge til rette for en godt dokumentert rapport som tar utgangspunkt i en sykehusmodell med et stort sykehus og tre DMS. Bakgrunnen for dette er kommunestyrets vedtak i forbindelse med innspillet til kriterier, modellvalg og struktur.

Vi mener et stort sykehus er viktig for å sikre det beste helsefaglige tilbudet for alle innbyggere på Helgeland, og som vil styrke rekruttering og behovet for kompetanse ved de ulike avdelingene på et fremtidig sykehus. Ett stort akuttsykehus sør for Korgfjellet er derfor et viktig overordnet standpunkt.

Som ordfører i Alstahaug er det min klare oppfatning at Sandnessjøens plassering på kysten og vår sentrale plassering midt på Helgeland er viktig for å sikre en god og tilrettelagt pasientlogistikk i forhold til både akutte hendelser, planlagt kirurgi og generelle undersøkelser. Nærhet til befolkningen på øyene på Helgeland, som er helt avhengig av et godt båt- og helikoptertilbud, og nær tilknytning til innlandet med Toven-tunellen mot en E6 som vil være godt utbygd både mot nord og mot sør. Et viktig element er vår nærhet og nære samarbeid med Sør Helgeland og Brønnøy kommune. En bedret forbindelse med søndre deler av Helgeland gjør Sandnessjøen og vårt område til et sentralt knutepunkt for hele Helgeland. Sandnessjøen er et knutepunkt for all samferdsel på kysten av Helgeland med ferger og hurtigbåter fra Brønnøy i sør til Bodø i nord.

Fylkesråd Svein Eggesvik har uttalt at Sandnessjøen med sin plassering mellom kyst og innland har de forutsetninger som skal til. Dette har også Fylkestinget pekt på ved forrige runde i 1997 basert på Hauglin-utvalgets rapport. Siden den gang har veiene blitt bedre og vi får nye og moderne ferger og hurtigbåter samt en moderne flåte av ambulansebåter. Flyplass med utviklingsmuligheter og moderne ambulansehelikopter med høy regularitet på kysten legger til rette for at sykehuset må ligge kystnært. En plassering på kysten vil sørge for at man slipper unødvendige og tidskritiske skifter av transport underveis ved akutte hendelser når sekundene virkelig teller.

Helgelandssykehuset HF avd Sandnessjøen er HALD-regionens åpenbart viktigste arbeidsplass, og er en hjørnesteinsbedrift for flere kommuner som sikrer bosetting og er med på å skape attraktive arbeidsplasser. For vår region vil en flytting av en slik stor bedrift få betydelige konsekvenser for bosettingsmønster og demografi. Det er utvilsomt vår region som vil få de største negative konsekvensene ettersom Helgelandssykehuset avd Sandnessjøen også betyr ringvirkninger for annen næring i vårt regionale nærområde.

Alstahaug kommune har bedt Oslo Economics se på disse spørsmålene: Sandnessjøen som lokasjon for et hovedsykehus, og konsekvensene ved en annen plassering på Helgeland. Denne rapporten er planlagt fremlagt i medio oktober i god tid før beslutninger tas og er et supplement til det pågående arbeidet som Helgelandssykehuset legger opp til, og som etter vår mening vil være et sentralt dokument, og en del av et beslutningsgrunnlag som har fakta og helsefaget som hovedfokus.

Alstahaug kommune mener det er viktig at den prosessen som er igangsatt baseres på et faktabasert grunnlag og som skisserer et sykehus for framtidens Helgeland. Sykehuset må planlegges for de neste hundre år, og klimaperspektivet vil være sentralt.

Basert på tidligere erfaringer med et svært delt styre i sin anbefaling til Helse Nord HF er jeg usikker på hvilket grunnlag styret skal ta sin beslutning på. I den forbindelse ser vi nå flere kommuner som allerede stiller spørsmålstegn ved rapporter som er levert både internt i sykehuset og som andre kommuner har bestilt i forbindelse med sine innspill til prosessen så langt.

Jeg vil derfor tillate meg å komme med et godt råd til ledelse og styret i Helgelandssykehuset. Beslutningsgrunnlaget som sendes til Helse Nord må være solid forankret med et enstemmig styre. Et delt forslag vil føre til en evig intern kamp på Helgeland, og vil så tvil om beslutningen og grunnlaget for beslutningen og ikke minst legge til rette for en omkamp.

Alstahaug kommune har plass, flere tomtealternativ og en særdeles tilrettelagt infrastruktur som gjør at en plassering av et stort akuttsykehus på kysten vil dekke alle de logistikkbehov som vil være avgjørende for en plassering av et stort sykehus på Helgeland.

Bård Anders Langø

Ordfører Alstahaug kommune

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags