For å redusere utslipp vil Helgelandssykehuset HF vurdere muligheten for utslippsfrie ambulansebåter, og ønsker industri og forsking med på laget. Det starter med en markedsdialog i Sandnessjøen 24. mai, der det også er mulig å delta digitalt. Målet er å få kontakt med fagmiljøene som trengs for å utvikle framtidas grønne ambulansebåter.

Det går fram av en felles pressemelding fra Sykehusinnkjøp og Helgelandssykehuset.

I 2021 seilte Helgelandssykehuset HFs tre ambulansebåter 153.160 kilometer, og forbrukte 645.000 liter diesel. Spesialisthelsetjenesten har satt seg klimamål om å redusere CO2-utslipp med 40 prosent innen 2030. Helgelandssykehuset HF og Sykehusinnkjøp HF er nå gang med et forprosjekt for å vurdere muligheten for å anvende mer miljøvennlige ambulansebåter i framtida.

Tidskritisk tjeneste

– Dagens kontrakt på ambulansebåter utløper våren 2025, og kan forlenges til 2027. Ønsket er å bruke utslippsfrie ambulansebåter når neste kontraktsperiode starter dersom forprosjektet viser at dette er realistisk, heter det i pressemeldingen som fortsetter:

– For å gjøre vurderingene som kreves trengs innspill fra blant annet maritime fagmiljøer og bedrifter innenfor helseteknologi, digitalisering og grønn energi. Dette inkluderer leverandører og forskingsmiljøer som også vil være sentrale senere for å utvikle en eventuell utslippsfri ambulansebåt.Pål Madsen er klinikksjef ved prehospital klinikk ved Helgelandssykehuset HF. Klinikken har ansvar for transport og behandling av pasienter før de ankommer sykehuset.

– Markedet tilbyr i dag utslippsfrie fartøy, men det kreves innovasjon for å produsere båter som kan betjene en tidskritisk tjeneste slik en ambulansebåt gjør. De må kunne gi rask respons, ha god rekkevidde og høy hastighet. De skal også ha mulighet for tidlig akuttmedisinsk behandling samt virtuelle avstandskonsultasjoner, sier han.

Dersom forprosjektet viser at anskaffelse av utslippsfrie ambulansebåter er realistisk, vil neste steg være en anbudsprosess.

Markedsdialogen starter med et dialogmøte i Sandnessjøen den 24. mai.

– Her vil Helgelandssykehuset HF presentere behovene sine for markedet, samt innhente kunnskap og innsikt til å jobbe videre med behovet. Møtet vil også være en arena hvor potensielle samarbeidspartnere kan komme i kontakt med hverandre. Leverandører og forskingsmiljøer oppfordres derfor om å delta, går det fram av pressemeldinga.

– Samarbeid på tvers

Prosjektledere Maylen Klo Dreyer og Stig A. Johansen fra Sykehusinnkjøp HF mener deltakelse er en mulighet for å være tidlig ute med ny, framtidsretta teknologi.

– Hvis vi lykkes med å produsere utslippsfrie ambulansebåter vil kunnskapen være overførbar til produksjon av også andre typer grønne beredskapsfartøy. Her vurderes det å være et uforløst potensiale. Dette kan det bli marked for i fremtiden, både i og utenfor Norge, sier Maylen Klo Dreyer.

Sykehusinnkjøp er partner av Leverandørutviklingsprogrammet, et initiativ for å fremme innovative anskaffelser. Programmet har som mål å skape bedre og mer effektive tjenester, næringsvekst og lavere utslipp. Innovasjonspådriver Anita Skog fra LUP oppfordrer potensielle bidragsytere til å delta på dialogmøtet.

– Helgelandssykehuset HF arbeider for å fremme grønn omstilling, og for å gi det beste mulige helsetilbudet til folk lands kysten. Dette krever nye løsninger og samarbeid på tvers av sektorer. Helgelandssykehuset HFs initiativ er også det første av flere slike dialoger som vil komme fra det offentlige. Disse gir næringslivet sjansen til å være tidlig ute med å bidra til grønne løsninger for maritim sektor og teknologi og digitalisering innen helse. Dette er enorme næringer med store muligheter, så det er bare å stille opp, sier hun.