I gjennomgangen av budsjettpremisser for 2022 der også bærekraftsanalysen inngår, ble det vist til en tidligere Helse Nord-styresak om bærekraft i Helgelandssykehuset, der forventningen om at engangskostnadene knyttet til prosjektet Nye Helgelandssykehuset, ville gå ned. Videre ble det i samme møte lagt fram en tabell med forslag om økt krav til overskuddsresultatene framover, fra dagens 20 millioner til 40 millioner fra 2024.

Økonomisjef i Helgelandssykehuset Tove Lyngved orienterte også om at Helgelandssykehuset har en omstillingsutfordring på minimum 52 millioner kroner, og at tiltaksplanen for å lukke omstillingsutfordringene vil bli levert i en budsjettsak i desember.

– Det er en stor utfordring på 52 millioner, men jeg velger å være rolig fordi vi inne i budsjettarbeidet. Vi har en del ting på gang. Noe av det selvpålagte overskuddet er opp mot Nye Helgelandssykehuset. I dag har vi i Helgelandssykehuset en egenkapital på nærmere 500 millioner kroner. Alle i Helgelandssykehuset har jobbet iherdig i mange år. Det er sjelden et så lite helseforetak har såpass mye egenkapital. Vi jobber med tiltak, men vi skal også i dialog med Helse Nord for å se hvordan vi kan realisere det, kommenterte Helgelandssykehusets administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir.

– Dette er en første presentasjon og så kommer vi tilbake med en endelig budsjettsak på et senere måte, sa styreleder Arne Benjaminsen.

– Er dette realistiske planrammer?

Styremedlem Eva Monica Hestvik tok så ordet og viste til prosjektet Nye Helgelandssykehuset.

– Hvis vi er nødt til å gå nye runder som koster mer i konsulenthonorar og vi er nødt til å pådra oss høyere kostnader for det, som følge av beslutninger i Helse Nord, så forventer jeg at de øker bevilgninga til Helgelandssykehuset tilsvarende, sa hun.

Styremedlem Roar Olsen fulgte opp, og mener det er riktig å se saken i et lengre perspektiv selv om saken isolert sett gjelder budsjettpremissene for 2022.

– Vi må se det i et lengre løp med tanke på bærekraftanalysen. Når jeg ser tabellen så blir jeg jeg litt usikker på om rammene vi legger på økonomisida, er det her realistisk? Vi skal sette oss økonomiske mål som gjør at vi må strekke oss. Det er sunt, det tror jeg alle er enig i. Men når det går fra strekkmål til det som oppleves som så store avvik og så store beløp som må kompenseres i omstillingsutfordringer, og med de erfaringer vi har sett litt tilbake i tid også, må vi spørre: Er det realistiske planrammer vi her har foran oss, sa Olsen og fortsatte:

– Grunnen til at dette er ekstra viktig, er fordi dette skal vi basere store og langsiktige beslutninger på. Da tenker jeg det både er i vår og Helse Nords interesse at vi har en bærekraftsvurdering med tallstørrelser som vi begge er enige om er strekkmål, men som samtidig er realistiske. Med det bakteppet, og det faktum at vi fortsatt er på vei ut av pandemien, må vi ta hensyn til at vi har et etterslep på mange av kvalitetsmålene våre. Det vil kreve kostnader å ta igjen. Det er kostnadsstørrelser vi ikke har kjennskap til ennå også. Jeg tror ikke investeringsramma vår kompenserer for den økninga, og det må sikkert gjøres noen investeringer også for å ta igjen disse kvalitetsmålene.

Olsen tok så til orde for å opprettholde et resultatkrav på 20 millioner kroner for 2022, mot Helse Nord som har lagt inn et krav på 25 millioner i overskudd neste år.

– Jeg tror det er mer realisme i 20 millioner kroner i overskuddskrav, sa Roar Olsen.

Styreleder Arne Benjaminsen deler Olsens behov for realistiske bærekraftanalyser, ikke minst med tanke på de store investeringene Helgelandssykehuset skal gjøre framover, og de erfaringene som er gjort med å nå overskuddsmålene.

– Ikke minst hvis vi skal øke overskuddet fra 20 millioner kroner til 40 millioner, så må vi ha en realistisk vurdering av om det er mulig, sa Benjaminsen. Han viste så til opprinnelig forslag til vedtak i saken, der punkt to ber om en risikovektet tiltaksplan i henhold til omstillingsutfordringene. Styrelederen ba også administrasjonen merke seg kommentarene fra styret knyttet til overskuddskravene.

Vil si tydelig fra

Styremedlem Eva Monica Hestvik ville ikke helt gi seg der, selv om styret får saken tilbake som en endelig budsjettsak senere.

– Jeg er usikker på om vi skal sette mer spor etter oss i protokollen enn det som ligger i vedtaket, uten at jeg har et klart forslag, kommenterte hun.

Roar Olsen fulgte opp: – Jeg ønsker også at vi legger inn en kommentar om at vi ønsker dialog med Helse Nord knyttet til å se på det langsiktige perpektivet på resultatkravet, i en bærekraftsammenheng. Hvis det er mulig å påvirke, kunne vi si det direkte at til Helse Nord, at resultatkravet for 2022 settes til 20 millioner.

Det hadde styreleder Benjaminsen sansen for:

– Vi kan jo si det sånn og vise til at vi har et resultat nå på minus 18 millioner, og får et overskuddskrav på 20 millioner, kommenterte han.

Styret i Helgelandssykehuset bevilget seg en tenkepause for å finjustere formuleringene, men da de kom tilbake hadde styrelederen ny informasjon.

– Må ta inn en tredje tomt – det er «en stor sak»

Styrene i Helse Nord og Helgelandssykehuset hadde begge møter samme sted i Tromsø onsdag 27. oktober. På dagsorden til Helse Nord tidligere på dagen, sto tomteutredning i Nye Helgelandssykehuset. Her fattet styret i det regionale helseforetaket at de vil ha med et tredje tomtealternativ inn i konseptfasen til prosjektet. I en kort pause ble Benjaminsen orientert om dette og hadde følgende informasjon til sitt eget styre.

– Så vidt vi har sett har styret i Helse Nord bedt om at saken om tomteutredning sendes tilbake til styret i Helgelandssykehuset der vi blir bedt om å utrede et tredje tomtealternativ. Det er ikke spesifisert hvilket alternativ dette skal være, men det er Sandnessjøen eller omegn som det visstnok vises til. Det er også uttalt i møtet at dette ikke er ment å skulle forsinke planleggingsprosessen, slik at man fortsatt skal kunne nå en budsjettsøknad inn mot statsbudsettet 2023, orienterte Benjaminsen.

Han minnet så styret om at Sykehusbygg tidligere samme dag opplyste at utredning av ytterligere ett alternativ utover de to styret i Helgelandssykehuset har vedtatt å gå videre med – dagens sykehustomt og Rishatten – etter Sykehusbygg sin mening vil medføre at «prosjektet Nye Helgelandssykehuset ikke rekker den planen om å rekke det statsbudsjettet som styret i Helglandssykehuset har lagt til grunn i sitt arbeid så langt».

– Det er også opplyst fra administrasjonen at utredning av ytterligere et tomtealternativ er «en stor sak», uten at det er sagt noe om hva det betyr, utover at det vil ta tid og koste penger. På bakgrunn av det foreslår jeg følgende formulering i et nytt punkt 4 i vedtaket:

  • Beslutninger fra Helse Nord i tilknytning til prosjektet Nye Helgelandssykehuset som medfører utredning av flere tomtealternativer, eller andre tiltak som medfører kostnader som Helgelandssykehuset ikke har lagt til grunn i sin planlegging, forutsettes dekket av Helse Nord.

De øvrige tre punktene i et enstemmig vedtak fra styret i Helgelandssykehuset er:

  • 1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken om budsjettpremisser 2022 til orientering.
  • 2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at det i den endelige budsjettsaken legges frem en risikovektet tiltaksplan i henhold til omstillingsutfordringene.
  • 3. Styret i Helglandssykehuset HF ber Helse Nord beholde resultatkravet på 20 millioner kroner i 2022.